Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Deformace

Index Deformace

Pojmem deformace tělesa rozumíme změnu jeho tvaru.

29 vztahy: Atom, Délka, Deformační metoda, Einsteinova konvence, Funkce (matematika), Kartézská soustava souřadnic, Kontinuum, Kroneckerovo delta, Kvádr, Napětí, Nula, Objem, Okolí (matematika), Parciální derivace, Poloha, Posunutí, Posuvný pohyb, Pravý úhel, Rotace, Rovina, Rovnoběžky, Síla, Soustava souřadnic, Stopa (algebra), Těleso, Tlaková síla, Tuhé těleso, Vektor, Vzdálenost.

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Deformace a Atom · Vidět víc »

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Nový!!: Deformace a Délka · Vidět víc »

Deformační metoda

Deformační metoda, anglicky direct stiffness method, slouží pro výpočet napjatosti a deformace prutových konstrukcí.

Nový!!: Deformace a Deformační metoda · Vidět víc »

Einsteinova konvence

V matematice, a zvláště v aplikacích lineární algebry ve fyzice, je užitečná Einsteinova notace nebo Einsteinova sumační konvence, zvláště tam, kde ve vzorcích vystupují souřadnice.

Nový!!: Deformace a Einsteinova konvence · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Deformace a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Kartézská soustava souřadnic

Body v rovinné kartézské soustavě souřadnic Bod v prostorové pravotočivé kartézské soustavě souřadnic Kartézská soustava souřadnic je taková soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně kolmé přímky, které se protínají v jednom bodě - počátku soustavy souřadnic.

Nový!!: Deformace a Kartézská soustava souřadnic · Vidět víc »

Kontinuum

Kontinuum je prostředí, považované v určitém smyslu za spojité či souvislé s odhlédnutím od možných současně pozorovatelných diskrétních vlastností jeho struktury.

Nový!!: Deformace a Kontinuum · Vidět víc »

Kroneckerovo delta

Kroneckerovo delta je matematická funkce dvou proměnných, obvykle celých čísel.

Nový!!: Deformace a Kroneckerovo delta · Vidět víc »

Kvádr

Kvádr je trojrozměrné těleso – rovnoběžnostěn, jehož stěny tvoří šest pravoúhlých čtyřúhelníků (zpravidla obdélníků, ale existují i speciální případy jako např. čtverec).

Nový!!: Deformace a Kvádr · Vidět víc »

Napětí

Napětí je fyzikální veličina, pomocí které je charakterizován stav kontinua podrobeného vnějšímu silovému působení.

Nový!!: Deformace a Napětí · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Deformace a Nula · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Deformace a Objem · Vidět víc »

Okolí (matematika)

Okolí bodu je podmnožina topologického prostoru, jejíž otevřená podmnožina obsahuje tento bod.

Nový!!: Deformace a Okolí (matematika) · Vidět víc »

Parciální derivace

Parciální derivace funkce o více proměnných je její derivace vzhledem k jedné z těchto proměnných, přičemž s ostatními proměnnými se zachází jako s konstantami (v tomto kontextu je tedy opakem úplné derivace, kde mohou všechny proměnné měnit své hodnoty).

Nový!!: Deformace a Parciální derivace · Vidět víc »

Poloha

Poloha označuje umístění, popř.

Nový!!: Deformace a Poloha · Vidět víc »

Posunutí

Pojem posunutí je používán v několika různých významech.

Nový!!: Deformace a Posunutí · Vidět víc »

Posuvný pohyb

Posuvný pohyb (též postupný pohyb nebo translace) je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém všechny body tělesa konají pohyb po stejných, pouze navzájem posunutých, trajektoriích.

Nový!!: Deformace a Posuvný pohyb · Vidět víc »

Pravý úhel

Pravý úhel Pravý úhel je úhel, který tvoří polovinu přímého úhlu či čtvrtinu plného úhlu.

Nový!!: Deformace a Pravý úhel · Vidět víc »

Rotace

Rotace znamená především otočení (pootočení) nebo otáčení.

Nový!!: Deformace a Rotace · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Deformace a Rovina · Vidět víc »

Rovnoběžky

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají.

Nový!!: Deformace a Rovnoběžky · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Deformace a Síla · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Deformace a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Stopa (algebra)

Stopa je v oboru lineární algebry označení pro součet prvků na hlavní diagonále čtvercové matice.

Nový!!: Deformace a Stopa (algebra) · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Deformace a Těleso · Vidět víc »

Tlaková síla

Tlaková síla je síla, působící kolmo na určitou plochu povrchu tekutiny.

Nový!!: Deformace a Tlaková síla · Vidět víc »

Tuhé těleso

Tuhé těleso (dokonale tuhé těleso) je pro danou úlohu těleso, jehož tvar ani objem se v této úloze účinkem působících sil nemění.

Nový!!: Deformace a Tuhé těleso · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Deformace a Vektor · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Deformace a Vzdálenost · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Deformační síla, Deviátor deformace, Elastická deformace, Nepružná deformace, Objemová deformace, Plastická deformace, Pružná deformace, Přetvoření, Rovinná deformace, Tenzor deformace, Tenzor malých deformací, Tenzor velkých deformací, Tvarová deformace, Vektor posunutí.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »