Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Derivace

Index Derivace

Graf funkce (černě) a její tečna (červeně). Sklon tečny odpovídá derivaci funkce ve vyznačeném bodě Derivace je důležitý pojem matematické analýzy a základ diferenciálního počtu.

64 vztahy: Algebra, Analytická funkce, Cauchyho–Riemannovy podmínky, Chemie, Derivace elementárních funkcí, Derivát, Diference, Diferenciál (matematika), Diferenciální forma, Diferenciální počet, Diferenciální rovnice, Diferencovatelnost, Ekologie, Extrém funkce, Funkce (matematika), Fyzika, Fyzikální pole, Gama funkce, Geometrie, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gradient (matematika), Graf funkce, Holomorfní funkce, Infinitezimální hodnota, Inflexní bod, Integrál, Interval (matematika), Inverzní zobrazení, Isaac Newton, Kinematika, Kombinační číslo, Komplexní rovina, Konkávní funkce, Konvexní funkce, Limita, Matematická analýza, Maxwellovy rovnice, Obdélník, Obyčejná diferenciální rovnice, Optimalizace (matematika), Parciální derivace, Parciální diferenciální rovnice, Přirozené číslo, Petr Vopěnka, Počáteční úloha, Průběh funkce, Rovnice, Rychlost, Ryv, Sečna, ..., Skalární součin, Směrnice přímky, Sociologie, Spojitá funkce, Stacionární bod, Tečna, Tenzor, Totální derivace, Určitý integrál, Vektor, Weierstrassova funkce, Zlomek, Zrychlení, 17. století. Rozbalte index (14 více) »

Algebra

Algebra je odvětví matematiky zabývající se abstrakcí pojmů a vlastností elementárních matematických objektů, jako jsou čísla, polynomy, matice, apod.

Nový!!: Derivace a Algebra · Vidět víc »

Analytická funkce

Analytická funkce je funkce, kterou lze na okolí každého bodu vyjádřit jako součet mocninné řady.

Nový!!: Derivace a Analytická funkce · Vidět víc »

Cauchyho–Riemannovy podmínky

V matematice, konkrétně v komplexní analýze, jsou Cauchyho-Riemannovy podmínky nutnou (ne však postačující) podmínkou, aby daná funkce byla holomorfní (tedy komplexně diferencovatelná).

Nový!!: Derivace a Cauchyho–Riemannovy podmínky · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Derivace a Chemie · Vidět víc »

Derivace elementárních funkcí

Toto je seznam některých derivací elementárních funkcí.

Nový!!: Derivace a Derivace elementárních funkcí · Vidět víc »

Derivát

Derivát je obecně objekt vzniklý odvozením od jiného.

Nový!!: Derivace a Derivát · Vidět víc »

Diference

Diference může být.

Nový!!: Derivace a Diference · Vidět víc »

Diferenciál (matematika)

Diferenciál v matematice vyjadřuje závislost změny hodnoty funkce na malé změně jejího argumentu.

Nový!!: Derivace a Diferenciál (matematika) · Vidět víc »

Diferenciální forma

Diferenciální forma stupně k neboli diferenciální k-forma je matematické zobecnění funkcí na hladké varietě.

Nový!!: Derivace a Diferenciální forma · Vidět víc »

Diferenciální počet

Diferenciální počet (spolu s integrálním počtem se nazývá infinitezimální počet) je matematická disciplína, která zkoumá změny funkčních hodnot v závislosti na změně nezávislé proměnné.

Nový!!: Derivace a Diferenciální počet · Vidět víc »

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice jsou matematické rovnice, ve kterých jako proměnné vystupují funkce a jejich derivace.

Nový!!: Derivace a Diferenciální rovnice · Vidět víc »

Diferencovatelnost

Příklad diferencovatelné funkce z R do R, jejího diferenciálu v bodě a její tečny Diferencovatelnost je v matematice vlastnost reálných funkcí anebo obecnějších geometrických struktur.

Nový!!: Derivace a Diferencovatelnost · Vidět víc »

Ekologie

Ekologie (z řeckého: οἶκος "obydlí" A -λογία, "nauka") je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím.

Nový!!: Derivace a Ekologie · Vidět víc »

Extrém funkce

Extrém funkce je takový bod funkce, který ve svém okolí nabývá největší hodnoty (maximum) nebo nejmenší hodnoty (minimum).

Nový!!: Derivace a Extrém funkce · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Derivace a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Derivace a Fyzika · Vidět víc »

Fyzikální pole

Pole je ve fyzice forma hmoty, odlišná od látky, zprostředkující silové působení mezi látkovými částicemi nebo jimi tvořenými vázanými soustavami (např. gravitační pole, elektrické pole, magnetické pole, pole jaderných sil, atp.). Vlastnosti fyzikálních polí v tomto smyslu popisujeme makroskopicky pomocí fyzikálních veličin charakterizujících toto silové působení, či kvantově jako výměnu zprostředkujících (intermediálních) polních částic.

Nový!!: Derivace a Fyzikální pole · Vidět víc »

Gama funkce

Graf funkce gama pro reálná čísla. Gama funkce (někdy také označovaná jako Eulerův integrál druhého druhu) je zobecněním faktoriálu pro obor komplexních čísel.

Nový!!: Derivace a Gama funkce · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Derivace a Geometrie · Vidět víc »

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1. července 1646 Lipsko – 14. listopadu 1716 Hannover) byl německý filosof, vědec, matematik a teolog píšící převážně v latině a francouzštině.

Nový!!: Derivace a Gottfried Wilhelm Leibniz · Vidět víc »

Gradient (matematika)

Gradient je v obecném smyslu slova směr růstu.

Nový!!: Derivace a Gradient (matematika) · Vidět víc »

Graf funkce

V matematice je graf funkce f(x1, x2, …, xn) množina všech (n+1)-tic (x1, x2, …, xn, f(x1, x2, …, xn)).

Nový!!: Derivace a Graf funkce · Vidět víc »

Holomorfní funkce

Holomorfní funkce jsou důležitým pojmem komplexní analýzy.

Nový!!: Derivace a Holomorfní funkce · Vidět víc »

Infinitezimální hodnota

Infinitezimální nebo nekonečně malé číslo je číslo, jehož absolutní hodnota je menší než jakékoliv kladné reálné číslo.

Nový!!: Derivace a Infinitezimální hodnota · Vidět víc »

Inflexní bod

tečnou), zeleně v bodech, kde je konkávní (pod svou tečnou), a červeně v inflexních bodech: 0, ''π''/2 a ''π'' první a druhé derivace Inflexní bod v geometrii a v diferenciálním počtu je bod na křivce, ve kterém křivost neboli konkávnost mění znaménko z kladného na záporné nebo ze záporného na kladné.

Nový!!: Derivace a Inflexní bod · Vidět víc »

Integrál

Integrál jako plocha pod křivkou Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky.

Nový!!: Derivace a Integrál · Vidět víc »

Interval (matematika)

V matematice se jako interval označuje množina reálných čísel, které leží mezi dvěma určenými čísly, která se označují jako meze intervalu.

Nový!!: Derivace a Interval (matematika) · Vidět víc »

Inverzní zobrazení

Inverzní zobrazení k nějakému zobrazení f: A \rightarrow B přiřazuje prvkům z množiny B prvky množiny A, tedy obrazům zobrazení f jejich vzory.

Nový!!: Derivace a Inverzní zobrazení · Vidět víc »

Isaac Newton

Sir Isaac Newton (– v Londýně) byl anglický fyzik, matematik (profesor naturální filosofie), astronom, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva.

Nový!!: Derivace a Isaac Newton · Vidět víc »

Kinematika

Kinematika je část mechaniky, která se zabývá klasifikací a popisem různých druhů pohybu, ale nezabývá se jeho příčinami.

Nový!!: Derivace a Kinematika · Vidět víc »

Kombinační číslo

Kombinační číslo je matematická funkce, která udává počet kombinací, tzn.

Nový!!: Derivace a Kombinační číslo · Vidět víc »

Komplexní rovina

Komplexní rovina (často též Gaussova rovina) je v matematice způsob zobrazení komplexních čísel.

Nový!!: Derivace a Komplexní rovina · Vidět víc »

Konkávní funkce

thumb Spojitá konkávní funkce na intervalu (a,b), je význačná tím, že její graf leží pod každou její sestrojenou tečnou.

Nový!!: Derivace a Konkávní funkce · Vidět víc »

Konvexní funkce

thumb Spojitá konvexní funkce na intervalu (a,b), je význačná tím, že její graf leží nad každou její sestrojenou tečnou.

Nový!!: Derivace a Konvexní funkce · Vidět víc »

Limita

náhled Limita je matematická konstrukce vyjadřující, že se hodnoty zadané posloupnosti nebo funkce blíží libovolně blízko k nějakému bodu.

Nový!!: Derivace a Limita · Vidět víc »

Matematická analýza

Matematická analýza („řešení“, starořecky ἀναλύειν ánalýein „řešit“) je jednou ze základních disciplín matematiky.

Nový!!: Derivace a Matematická analýza · Vidět víc »

Maxwellovy rovnice

James Clerk Maxwell Maxwellovy rovnice jsou základní zákony v makroskopické teorii elektromagnetického pole, které zformuloval James Clerk Maxwell v roce 1865.

Nový!!: Derivace a Maxwellovy rovnice · Vidět víc »

Obdélník

Obdélník s vyznačenými úhlopříčkami Obdélník o stranách 4×5 Obdélník je rovnoběžník, který má všechny úhly pravé.

Nový!!: Derivace a Obdélník · Vidět víc »

Obyčejná diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice jsou matematické rovnice, které obsahují neznámou funkci jedné nezávislé proměnné a její derivace.

Nový!!: Derivace a Obyčejná diferenciální rovnice · Vidět víc »

Optimalizace (matematika)

Matematická úloha optimalizace je snahou o nalezení takových hodnot proměnných, pro které daná cílová či účelová funkce nabývá minimální nebo maximální hodnoty.

Nový!!: Derivace a Optimalizace (matematika) · Vidět víc »

Parciální derivace

Parciální derivace funkce o více proměnných je její derivace vzhledem k jedné z těchto proměnných, přičemž s ostatními proměnnými se zachází jako s konstantami (v tomto kontextu je tedy opakem úplné derivace, kde mohou všechny proměnné měnit své hodnoty).

Nový!!: Derivace a Parciální derivace · Vidět víc »

Parciální diferenciální rovnice

Parciální diferenciální rovnice je v matematice rovnice obsahující neznámou funkci několika nezávisle proměnných a její parciální derivace dle těchto proměnných.

Nový!!: Derivace a Parciální diferenciální rovnice · Vidět víc »

Přirozené číslo

Přirozeným číslem (číslem z oboru přirozených čísel) se v matematice obvykle rozumí nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3, &hellip), které lze použít k vyjádření mohutnosti (konečné) množiny (viz kardinální číslo), resp.

Nový!!: Derivace a Přirozené číslo · Vidět víc »

Petr Vopěnka

Petr Vopěnka (16. května 1935 Praha – 20. března 2015) byl český matematik a filozof.

Nový!!: Derivace a Petr Vopěnka · Vidět víc »

Počáteční úloha

Počáteční úloha (také Cauchyho úloha nebo problém počáteční hodnoty) je v matematice v oboru diferenciálních rovnic hledání takového řešení obyčejné diferenciální rovnice, které vyhovuje počáteční podmínce.

Nový!!: Derivace a Počáteční úloha · Vidět víc »

Průběh funkce

Průběh funkce Pokud se snažíme zjistit alespoň přibližný tvar grafu funkce, hovoříme o tom, že vyšetřujeme průběh funkce.

Nový!!: Derivace a Průběh funkce · Vidět víc »

Rovnice

Uvažujme dvě funkce f(x), g(x), které jsou definovány na nějaké množině D, pak nalezení všech x \in D, která splňují rovnost se nazývá rovnicí o jedné neznámé x. Funkce f(x) se nazývá levá strana rovnice a g(x) se nazývá pravá strana rovnice.

Nový!!: Derivace a Rovnice · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Derivace a Rychlost · Vidět víc »

Ryv

Ryv je vektorová fyzikální veličina charakterizující pohyb, popisuje časovou změnu zrychlení.

Nový!!: Derivace a Ryv · Vidět víc »

Sečna

Sečna kružnice (zeleně) Sečna znamená řez.

Nový!!: Derivace a Sečna · Vidět víc »

Skalární součin

Skalární součin je v matematice zobrazení, které dvojici vektorů přiřadí číslo (skalár), které má vztah k velikosti těchto vektorů, k tzv.

Nový!!: Derivace a Skalární součin · Vidět víc »

Směrnice přímky

Směrnice přímky je tangens úhlu, který svírá daná přímka (nerovnoběžná s osou y) s kladným směrem osy x v systému pravoúhlých souřadnic.

Nový!!: Derivace a Směrnice přímky · Vidět víc »

Sociologie

Auguste Comte považovaný za zakladatele sociologie Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností.

Nový!!: Derivace a Sociologie · Vidět víc »

Spojitá funkce

Spojitá (červeně) a nespojitá funkce (modře) Spojitá funkce je taková matematická funkce, jejíž hodnoty se mění plynule, tedy při dostatečně malé změně hodnoty x se hodnota f(x) změní libovolně málo.

Nový!!: Derivace a Spojitá funkce · Vidět víc »

Stacionární bod

inflexní (modré) body funkce x + \operatornamesin x Jako stacionární bod funkce f(x) se označuje každý bod a jejího definičního oboru, v němž je první derivace této funkce nulová, tzn.

Nový!!: Derivace a Stacionární bod · Vidět víc »

Tečna

funkce. Tečna kružnice. Tečna je přímka, která má s křivkou společný jeden bod dotyku.

Nový!!: Derivace a Tečna · Vidět víc »

Tenzor

Tenzor je v matematice objekt, který je zobecněním pojmu vektor.

Nový!!: Derivace a Tenzor · Vidět víc »

Totální derivace

Totální (úplná) derivace je derivace funkce více proměnných, která na rozdíl od parciální derivace zohledňuje závislosti mezi jednotlivými proměnnými.

Nový!!: Derivace a Totální derivace · Vidět víc »

Určitý integrál

Určitý integrál je matematický pojem, který funkci a dvěma číslům (tzv. mezím) přiřadí číslo (hodnotu integrálu).

Nový!!: Derivace a Určitý integrál · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Derivace a Vektor · Vidět víc »

Weierstrassova funkce

Weierstrassova funkce s konstantami a.

Nový!!: Derivace a Weierstrassova funkce · Vidět víc »

Zlomek

Zlomek (či lomený výraz) označuje v matematice podíl dvou výrazů.

Nový!!: Derivace a Zlomek · Vidět víc »

Zrychlení

Zrychlení (akcelerace) je charakteristika pohybu, která popisuje, jakým způsobem se mění rychlost tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Derivace a Zrychlení · Vidět víc »

17. století

17.

Nový!!: Derivace a 17. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Derivace komplexní funkce, Derivace ve směru, Derivování, Komplexní derivace.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »