Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Divergence

Index Divergence

Ve vektorovém počtu je divergence diferenciální operátor udávající zřídlovost vektorového pole.

43 vztahy: Báze (lineární algebra), Diferenciální počet, Einsteinova konvence, Eukleidovský prostor, Funkce (matematika), Gaussova věta, Gradient, Integrál, Invariance, Jednotkový vektor, Kartézská soustava souřadnic, Lamého koeficienty, Matematika, Nabla, Násobení, Nula, Objem, Operátor, Ortogonální souřadnice, Ortonormální báze, Parciální derivace, Plocha, Reálné číslo, Rotace (operátor), Rychlost, Sférická soustava souřadnic, Skalár, Skalární pole, Skalární součin, Souřadnicový zápis tenzorových veličin, Soustava souřadnic, Spojitá funkce, Tenzor, Tenzorový počet, Teplo, Teplota, Válcová soustava souřadnic, Vedení tepla, Vektor, Vektorové pole, Vektorový součin, Zobecněná souřadnice, 3D.

Báze (lineární algebra)

Práci s vektorovými prostory i samotnými vektory lze velmi ulehčit zavedením pojmu báze vektorového prostoru (krátce jen báze, angl. basis, pl. bases).

Nový!!: Divergence a Báze (lineární algebra) · Vidět víc »

Diferenciální počet

Diferenciální počet (spolu s integrálním počtem se nazývá infinitezimální počet) je matematická disciplína, která zkoumá změny funkčních hodnot v závislosti na změně nezávislé proměnné.

Nový!!: Divergence a Diferenciální počet · Vidět víc »

Einsteinova konvence

V matematice, a zvláště v aplikacích lineární algebry ve fyzice, je užitečná Einsteinova notace nebo Einsteinova sumační konvence, zvláště tam, kde ve vzorcích vystupují souřadnice.

Nový!!: Divergence a Einsteinova konvence · Vidět víc »

Eukleidovský prostor

Eukleidovský prostor je matematický výraz pro člověku nejbližší, intuitivní představu prostoru.

Nový!!: Divergence a Eukleidovský prostor · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Divergence a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Gaussova věta

Gaussova věta, nebo též Gaussova-Ostrogradského věta či Věta o divergenci je věta matematické analýzy, která uvádí v souvislost tok vektorového pole A(r) uzavřenou jednoduše souvislou hladkou plochou Σ s integrálem přes objem V touto plochou uzavřený z divergence daného vektorového pole.

Nový!!: Divergence a Gaussova věta · Vidět víc »

Gradient

Gradient je obecně směr růstu.

Nový!!: Divergence a Gradient · Vidět víc »

Integrál

Integrál jako plocha pod křivkou Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky.

Nový!!: Divergence a Integrál · Vidět víc »

Invariance

Invariance (neměnnost) je označení pro situaci, v níž jsou jisté objekty neměnné při určitých událostech.

Nový!!: Divergence a Invariance · Vidět víc »

Jednotkový vektor

V matematice, respektive v jejím podoboru nazývaném lineární algebra, se v normovaném vektorovém prostoru rozumí jednotkovým vektorem každý vektor, jehož norma (často označovaná zkrátka za délku) je rovna jedné.

Nový!!: Divergence a Jednotkový vektor · Vidět víc »

Kartézská soustava souřadnic

Body v rovinné kartézské soustavě souřadnic Bod v prostorové pravotočivé kartézské soustavě souřadnic Kartézská soustava souřadnic je taková soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně kolmé přímky, které se protínají v jednom bodě - počátku soustavy souřadnic.

Nový!!: Divergence a Kartézská soustava souřadnic · Vidět víc »

Lamého koeficienty

Ortogonální souřadnicový systém je vhodné charakterizovat pomocí Lamého koeficientů, známe-li Lamého koeficienty soustavy, pak můžeme okamžitě psát řadu užitečných vztahů, např.

Nový!!: Divergence a Lamého koeficienty · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Divergence a Matematika · Vidět víc »

Nabla

Nabla Nabla je diferenciální operátor ve vektorové analýze.

Nový!!: Divergence a Nabla · Vidět víc »

Násobení

Násobení je jedna ze čtyř základních početních operací v aritmetice.

Nový!!: Divergence a Násobení · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Divergence a Nula · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Divergence a Objem · Vidět víc »

Operátor

Operátorem \hat A nazýváme v matematice takové zobrazení, které prvku nějakého prostoru (např. funkci) f přiřazuje prvek jiného prostoru g, tzn.

Nový!!: Divergence a Operátor · Vidět víc »

Ortogonální souřadnice

Ortogonální souřadnice (ortogonální soustava souřadnic, též pravoúhlá soustava souřadnic nebo pravoúhlé souřadnice) představují v matematice takový systém souřadnic, v němž jsou v každém bodě souřadné osy navzájem kolmé.

Nový!!: Divergence a Ortogonální souřadnice · Vidět víc »

Ortonormální báze

Ortonormální báze unitárního prostoru je pojem z lineární algebry a funkcionální analýzy označující takovou bázi onoho prostoru, jež je ortogonální a jejíž prvky jsou navíc normované, tedy prvky báze jsou jednotkové a jsou na sebe kolmé.

Nový!!: Divergence a Ortonormální báze · Vidět víc »

Parciální derivace

Parciální derivace funkce o více proměnných je její derivace vzhledem k jedné z těchto proměnných, přičemž s ostatními proměnnými se zachází jako s konstantami (v tomto kontextu je tedy opakem úplné derivace, kde mohou všechny proměnné měnit své hodnoty).

Nový!!: Divergence a Parciální derivace · Vidět víc »

Plocha

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.

Nový!!: Divergence a Plocha · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: Divergence a Reálné číslo · Vidět víc »

Rotace (operátor)

Rotace je matematický operátor definovaný pro vektorové funkce n proměnných, který v každém bodě udává lokální míru rotace (otáčení) definované tímto polem.

Nový!!: Divergence a Rotace (operátor) · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Divergence a Rychlost · Vidět víc »

Sférická soustava souřadnic

Sférická soustava souřadnic (kulová soustava souřadnic) je soustava souřadnic v prostoru, u které jedna souřadnice (označovaná r) udává vzdálenost bodu od počátku souřadnic, druhá souřadnice (označovaná \varphi) udává úhel odklonu průvodiče bodu od osy x a třetí souřadnice (označovaná \theta) úhel mezi průvodičem a osou z. Sférická soustava souřadnic je vhodná v případech takových problémů, které mají sférickou symetrii.

Nový!!: Divergence a Sférická soustava souřadnic · Vidět víc »

Skalár

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je v daných jednotkách plně určena jediným číselným údajem.

Nový!!: Divergence a Skalár · Vidět víc »

Skalární pole

V matematice a fyzice je skalární pole funkce přiřazující skalár v každém bodě prostoru.

Nový!!: Divergence a Skalární pole · Vidět víc »

Skalární součin

Skalární součin je v matematice zobrazení, které dvojici vektorů přiřadí číslo (skalár), které má vztah k velikosti těchto vektorů, k tzv.

Nový!!: Divergence a Skalární součin · Vidět víc »

Souřadnicový zápis tenzorových veličin

Souřadnicový zápis tenzorových veličin je způsob zápisu vektorů, tenzorů a obecněji tenzorových polí pomocí jejich složek v dané soustavě souřadnic.

Nový!!: Divergence a Souřadnicový zápis tenzorových veličin · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Divergence a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Spojitá funkce

Spojitá (červeně) a nespojitá funkce (modře) Spojitá funkce je taková matematická funkce, jejíž hodnoty se mění plynule, tedy při dostatečně malé změně hodnoty x se hodnota f(x) změní libovolně málo.

Nový!!: Divergence a Spojitá funkce · Vidět víc »

Tenzor

Tenzor je v matematice objekt, který je zobecněním pojmu vektor.

Nový!!: Divergence a Tenzor · Vidět víc »

Tenzorový počet

Tenzorový počet je oblast matematiky, která studuje (a využívá) tenzorů.

Nový!!: Divergence a Tenzorový počet · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Divergence a Teplo · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Divergence a Teplota · Vidět víc »

Válcová soustava souřadnic

Válcová soustava souřadnic (cylindrická soustava souřadnic) je soustava souřadnic v prostoru, u které jedna souřadnice (označovaná r) udává vzdálenost bodu od osy z, druhá souřadnice (označovaná \varphi) udává úhel průmětu průvodiče bodu do roviny xy od zvolené osy ležící v rovině (nejčastěji x) a třetí souřadnice (označovaná z) polohu bodu na ose z. Bod ve válcové soustavě souřadnic. Válcová soustava souřadnic je vhodná pro řešení problémů s válcovou symetrií.

Nový!!: Divergence a Válcová soustava souřadnic · Vidět víc »

Vedení tepla

Vedení (kondukce) tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém částice látky v oblasti s vyšší střední kinetickou energií předávají část své pohybové energie prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší střední kinetickou energií.

Nový!!: Divergence a Vedení tepla · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Divergence a Vektor · Vidět víc »

Vektorové pole

Vektorové pole - každému bodu roviny je přiřazen vektor. Vektorové pole je v matematice a fyzice (zpravidla spojitá a dostatečně hladká) funkce přiřazující každému bodu prostoru vektor.

Nový!!: Divergence a Vektorové pole · Vidět víc »

Vektorový součin

Vektorový součin je v matematice binární operace vektorů v trojrozměrném vektorovém prostoru.

Nový!!: Divergence a Vektorový součin · Vidět víc »

Zobecněná souřadnice

Jako zobecněné souřadnice (někdy též obecné souřadnice) se označuje skupina souřadnic použitých k popisu fyzikálního systému.

Nový!!: Divergence a Zobecněná souřadnice · Vidět víc »

3D

3D či 3-D je zkratka výrazu „trojdimenzionální“, „trojrozměrný“ a označuje svět, který je možné popsat třemi rozměry (viz kartézská soustava souřadnic); předměty ve trojrozměrném světě mají objem.

Nový!!: Divergence a 3D · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »