Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elektrický odpor

Index Elektrický odpor

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud.

43 vztahy: Ampér, Ampérmetr, Angličtina, BEN - technická literatura, Chyba měření, Délka, Dělič napětí, Doutnavka, Elektrická vodivost, Elektrické napětí, Elektrický proud, Elektrický vodič, Elektrotechnická součástka, Energie, Fyzikální jednotka, Fyzikální veličina, Impedance, Kladné a záporné číslo, Látka, Obsah, Ohm, Ohmův zákon, Parazitní kapacita, Přechodový odpor, Přepočet hvězda-trojúhelník, Převrácená hodnota, Polovodič, Rezistivita, Rezistor, Soustava SI, Stejnosměrný proud, Supravodivost, Těleso, Teplo, Teplota, Teplotní součinitel elektrického odporu, Termodynamická teplota, Trojčlenka, Výkon, Vodič (elektrotechnický výrobek), Voltmetr, Vysoké napětí, Watt.

Ampér

Ampér (značka A) je základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud.

Nový!!: Elektrický odpor a Ampér · Vidět víc »

Ampérmetr

Starší ampérmetr s nulou uprostřed stupnice Ampérmetr je zařízení k měření velikosti protékajícího elektrického proudu, který je na ukazateli přístroje vyjádřen v ampérech.

Nový!!: Elektrický odpor a Ampérmetr · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Elektrický odpor a Angličtina · Vidět víc »

BEN - technická literatura

BEN – technická literatura s.r.o. je české nakladatelství odborné technické literatury.

Nový!!: Elektrický odpor a BEN - technická literatura · Vidět víc »

Chyba měření

Chyba měření je rozdíl mezi skutečnou hodnotou měřené veličiny a hodnotou zjištěnou měřením.

Nový!!: Elektrický odpor a Chyba měření · Vidět víc »

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Nový!!: Elektrický odpor a Délka · Vidět víc »

Dělič napětí

V elektronice se dělič napětí nebo také napěťový dělič nebo odporový dělič používá pro získání výstupního napětí (Uout) které je úměrné vstupnímu napětí (Uin).

Nový!!: Elektrický odpor a Dělič napětí · Vidět víc »

Doutnavka

Schématická značka doutnavky Doutnavka, voltampérová charakteristika Doutnavka je nízkotlaká plynem plněná výbojka se studenou katodou pracující v oblasti samostatného doutnavého výboje.

Nový!!: Elektrický odpor a Doutnavka · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Elektrický odpor a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektrické napětí

Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech).

Nový!!: Elektrický odpor a Elektrické napětí · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Elektrický odpor a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrický vodič

Elektrický vodič Elektrický vodič je látka schopná vedení elektrického proudu.

Nový!!: Elektrický odpor a Elektrický vodič · Vidět víc »

Elektrotechnická součástka

Elektrotechnická součástka je součástka, která se používá v elektrických obvodech.

Nový!!: Elektrický odpor a Elektrotechnická součástka · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Elektrický odpor a Energie · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Elektrický odpor a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Elektrický odpor a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Impedance

Impedance je fyzikální veličina vyjádřená komplexním číslem (obsahuje reálnou a imaginární složku) popisující zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence.

Nový!!: Elektrický odpor a Impedance · Vidět víc »

Kladné a záporné číslo

Záporné číslo je takové reálné číslo, které je menší než nula.

Nový!!: Elektrický odpor a Kladné a záporné číslo · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Elektrický odpor a Látka · Vidět víc »

Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.

Nový!!: Elektrický odpor a Obsah · Vidět víc »

Ohm

Ohm je jednotka elektrického odporu, značí se velkým řeckým písmenem Ω (omega).

Nový!!: Elektrický odpor a Ohm · Vidět víc »

Ohmův zákon

Ohmův zákon Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem.

Nový!!: Elektrický odpor a Ohmův zákon · Vidět víc »

Parazitní kapacita

Parazitní kapacita je elektrotechnický jev, ke kterému dochází nejčastěji u elektrických kabelů, jako jsou např.

Nový!!: Elektrický odpor a Parazitní kapacita · Vidět víc »

Přechodový odpor

Přechodový odpor je odpor, který vzniká ve spoji vodičů.

Nový!!: Elektrický odpor a Přechodový odpor · Vidět víc »

Přepočet hvězda-trojúhelník

Transkonfigurace – Pro odpory nebo v obvodu harmonického střídavého proudu impedance zapojené ve hvězdě platí, že je možno je nahradit ekvivalentním zapojením do trojúhelníku.

Nový!!: Elektrický odpor a Přepočet hvězda-trojúhelník · Vidět víc »

Převrácená hodnota

V matematice se jako převrácená (neboli reciproká) hodnota čísla x označuje to číslo, které po vynásobení číslem x dává jako výsledek 1.

Nový!!: Elektrický odpor a Převrácená hodnota · Vidět víc »

Polovodič

Polovodičová součástka – atomové hodiny Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit.

Nový!!: Elektrický odpor a Polovodič · Vidět víc »

Rezistivita

Rezistivita (též měrný elektrický odpor nebo také specifický elektrický odpor) je fyzikální veličina charakterizující lokální (diferenciální) vodivostní či odporové vlastnosti látek vedoucích elektrický proud.

Nový!!: Elektrický odpor a Rezistivita · Vidět víc »

Rezistor

Různé druhy rezistorů Rezistor (lidově odpor) je pasivní elektrotechnická součástka projevující se v elektrickém obvodu v ideálním případě jedinou vlastností - elektrickým odporem.

Nový!!: Elektrický odpor a Rezistor · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Elektrický odpor a Soustava SI · Vidět víc »

Stejnosměrný proud

napětí v závislosti na čase je konstantní Stejnosměrný elektrický proud, zkráceně označovaný ss nebo DC, je elektrický proud, který protéká obvodem stále stejným směrem, na rozdíl od proudu střídavého.

Nový!!: Elektrický odpor a Stejnosměrný proud · Vidět víc »

Supravodivost

LHC. levitující nad magnety Supravodivý magnet Supravodivost je jev kvantové mechaniky, při němž materiál ochlazený pod svou kritickou teplotu (TC) vede elektrický proud bez odporu, takže se žádná energie neztrácí přeměnou na Jouleovo teplo.

Nový!!: Elektrický odpor a Supravodivost · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Elektrický odpor a Těleso · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Elektrický odpor a Teplo · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Elektrický odpor a Teplota · Vidět víc »

Teplotní součinitel elektrického odporu

Odpor elektrických vodičů s rostoucí teplotou stoupá, teplotní součinitel odporu má kladnou hodnotu.

Nový!!: Elektrický odpor a Teplotní součinitel elektrického odporu · Vidět víc »

Termodynamická teplota

Termodynamická teplota (též absolutní teplota nebo zkráceně teplota) je fyzikální stavová veličina dobře definovatelná pro termodynamické systémy ve stavu termodynamické rovnováhy, rostoucí s růstem vnitřní energie systému.

Nový!!: Elektrický odpor a Termodynamická teplota · Vidět víc »

Trojčlenka

Trojčlenka je mechanický matematický postup používaný při výpočtech založených na přímé a nepřímé úměrnosti.

Nový!!: Elektrický odpor a Trojčlenka · Vidět víc »

Výkon

Výkon je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času.

Nový!!: Elektrický odpor a Výkon · Vidět víc »

Vodič (elektrotechnický výrobek)

Izolovaný elektrický vodič Vodič je v elektrotechnice název výrobku na základě elektricky vodivého materiálu, který slouží k přenosu elektrického proudu a napětí.

Nový!!: Elektrický odpor a Vodič (elektrotechnický výrobek) · Vidět víc »

Voltmetr

Diagram analogového galvanometru Voltmetr je elektrický přístroj, který měří velikosti elektrického napětí nebo úbytku napětí.

Nový!!: Elektrický odpor a Voltmetr · Vidět víc »

Vysoké napětí

Vysoké napětí (zkráceně VN) je označení pro elektrické napětí od 1 000 V do 50 kV.

Nový!!: Elektrický odpor a Vysoké napětí · Vidět víc »

Watt

Watt, W je hlavní jednotka výkonu v SI.

Nový!!: Elektrický odpor a Watt · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Rezistance.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »