Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Impedance

Index Impedance

Impedance je fyzikální veličina vyjádřená komplexním číslem (obsahuje reálnou a imaginární složku) popisující zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence.

44 vztahy: Absolutní hodnota, Admitance, Ampérmetr, Analýza, BEN - technická literatura, Cívka, Elektřina, Elektrická kapacita, Elektrická vodivost, Elektrické napětí, Elektrický jistič, Elektrický odpor, Elektrický proud, Elektromagnetické stínění, Elektrotechnická součástka, Fáze (vlna), Frekvence, Imaginární jednotka, Impedance, Indikátor, Indukčnost, Induktance, Jednobran, Kapacitance, Kirchhoffovy zákony, Komplexní číslo, Komplexní rovina, Kondenzátor, Kosinová věta, Operační zesilovač, Oscilátor, Osciloskop, Přenosová soustava, Pojistka, Pythagorova věta, Reaktance, Rezonanční obvod, Střídavý proud, Stejnosměrný proud, Uzemnění, Vektor, Voltmetr, Wattmetr, Wheatstoneův můstek.

Absolutní hodnota

V matematice označuje pojem absolutní hodnota čísla x nezáporné reálné číslo, které lze chápat jako velikost či vzdálenost čísla od nuly.

Nový!!: Impedance a Absolutní hodnota · Vidět víc »

Admitance

Admitance je v elektrotechnice převrácenou hodnotou impedance součástek.

Nový!!: Impedance a Admitance · Vidět víc »

Ampérmetr

Starší ampérmetr s nulou uprostřed stupnice Ampérmetr je zařízení k měření velikosti protékajícího elektrického proudu, který je na ukazateli přístroje vyjádřen v ampérech.

Nový!!: Impedance a Ampérmetr · Vidět víc »

Analýza

Analýza (z řec. ana-lysis, rozebrání, rozpuštění, rozvázání) může označovat:;filosofie.

Nový!!: Impedance a Analýza · Vidět víc »

BEN - technická literatura

BEN – technická literatura s.r.o. je české nakladatelství odborné technické literatury.

Nový!!: Impedance a BEN - technická literatura · Vidět víc »

Cívka

vysokofrekvenční cívka Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech.

Nový!!: Impedance a Cívka · Vidět víc »

Elektřina

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silové účinky vyvolané třením izolantůPříruční slovník naučný. Svazek I. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Heslo Elektřina, s. 657: „Elektřina, název pro souhrn jevů a stavů zvaných elektrické. Elektr. stav byl nejprve pozorován podle silových účinků, které lze vyvolat třením látek,… (např. jantar, řec. élektron). … Tělesa nabitá stejnými druhy e. (stejnojmenné, souhlasné náboje) se odpuzují, tělesa nabitá různými druhy e. (nestejnojmenné, nesouhlasné náboje) se přitahují. Původní teorie e. byla fluidová (viz fluidum). Současná teorie e. je elektronová. (…)“ a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

Nový!!: Impedance a Elektřina · Vidět víc »

Elektrická kapacita

Elektrická kapacita je množství elektrického náboje ve vodiči s jednotkovým elektrickým potenciálem.

Nový!!: Impedance a Elektrická kapacita · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Impedance a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektrické napětí

Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech).

Nový!!: Impedance a Elektrické napětí · Vidět víc »

Elektrický jistič

Jistič jednopólový pro domovní aplikace Dvoupólový jistič Průřez jističem Jistič - schematická značka Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím ho chrání před poškozením.

Nový!!: Impedance a Elektrický jistič · Vidět víc »

Elektrický odpor

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud.

Nový!!: Impedance a Elektrický odpor · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Impedance a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektromagnetické stínění

Koaxiální kabel, B.

Nový!!: Impedance a Elektromagnetické stínění · Vidět víc »

Elektrotechnická součástka

Elektrotechnická součástka je součástka, která se používá v elektrických obvodech.

Nový!!: Impedance a Elektrotechnická součástka · Vidět víc »

Fáze (vlna)

Fáze vlny je bezrozměrná veličina, která určuje vztah charakteristické veličiny vlny (například výchylky akustického tlaku, nebo magnetické indukce) k danému místu a času a ke stavu charakteristické veličiny vlny v časovém a prostorovém počátku.

Nový!!: Impedance a Fáze (vlna) · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Impedance a Frekvence · Vidět víc »

Imaginární jednotka

Jako imaginární jednotka se v matematice označuje číslo značené i (někdy též j), které rozšiřuje obor reálných čísel \mathbb na obor čísel komplexních \mathbb.

Nový!!: Impedance a Imaginární jednotka · Vidět víc »

Impedance

Impedance je fyzikální veličina vyjádřená komplexním číslem (obsahuje reálnou a imaginární složku) popisující zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence.

Nový!!: Impedance a Impedance · Vidět víc »

Indikátor

(„hodinky“) Indikátor (z lat. indicare, ukazovat; od index, ukazováček) znamená obecně ukazatel, ne ovšem ukazatel směru.

Nový!!: Impedance a Indikátor · Vidět víc »

Indukčnost

Vlastní indukčnost či zkráceně indukčnost je fyzikální veličina, vyjadřující schopnost dané konfigurace elektricky vodivých těles protékaných elektrickým proudem vytvářet ve svém okolí magnetické pole.

Nový!!: Impedance a Indukčnost · Vidět víc »

Induktance

Induktance, správněji induktivní reaktance, je zdánlivý odpor součástky s indukčností (nejčastěji cívky) proti průchodu střídavého elektrického proudu.

Nový!!: Impedance a Induktance · Vidět víc »

Jednobran

Jednobran nebo dvojpól je výraz z elektrotechniky, kterým obecně nazýváme součástky nebo obvody, které mají dva vývody.

Nový!!: Impedance a Jednobran · Vidět víc »

Kapacitance

Kapacitance je jalová část impedance (neboli reaktance) součástky s kapacitou (nejčastěji kondenzátoru) proti průchodu proměnlivého elekrického proudu nebo střídavého elektrického proudu (harmonického) dané frekvence.

Nový!!: Impedance a Kapacitance · Vidět víc »

Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony jsou dvě pravidla formulující principy zachování náboje a energie v elektrických obvodech.

Nový!!: Impedance a Kirchhoffovy zákony · Vidět víc »

Komplexní číslo

komplexní rovině. ''r'' je absolutní hodnota (norma). Komplexní čísla (z latinského complexus, složený) vznikají rozšířením oboru reálných čísel tak, aby v něm každá algebraická rovnice měla příslušný počet řešení podle základní věty algebry.

Nový!!: Impedance a Komplexní číslo · Vidět víc »

Komplexní rovina

Komplexní rovina (často též Gaussova rovina) je v matematice způsob zobrazení komplexních čísel.

Nový!!: Impedance a Komplexní rovina · Vidět víc »

Kondenzátor

Kondenzátor je pasivní elektrotechnická součástka, jejíž charakteristickou vlastností je kapacita.

Nový!!: Impedance a Kondenzátor · Vidět víc »

Kosinová věta

Trojúhelník ABC V trigonometrii je kosinová věta tvrzení o rovinných trojúhelnících, které umožňuje spočítat úhel v trojúhelníku na základě znalosti všech jeho tří stran.

Nový!!: Impedance a Kosinová věta · Vidět víc »

Operační zesilovač

Různé typy operačních zesilovačů. Operační zesilovač (zkratka OZ) je univerzální stejnosměrný zesilovací analogový elektronický obvod, jenž je základním prvkem analogových elektronických systémů.

Nový!!: Impedance a Operační zesilovač · Vidět víc »

Oscilátor

Harmonický oscilátor s netlumenými kmity (závaží na pružině) Oscilátor (z lat. oscillo, kmitat) je systém nebo zařízení, schopné kmitavého pohybu, při němž se hodnoty určitých parametrů (poloha, rychlost, napětí atd.) periodicky opakují.

Nový!!: Impedance a Oscilátor · Vidět víc »

Osciloskop

digitálního osciloskopu alt.

Nový!!: Impedance a Osciloskop · Vidět víc »

Přenosová soustava

Nadzemní vedení velmi vysokého napětí Elektrická přenosová soustava je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům, čímž se míní přenos ve velkých měřítcích, od velkých zdrojů (elektráren) k velkým rozvodnám.

Nový!!: Impedance a Přenosová soustava · Vidět víc »

Pojistka

Pojistka je obecně zařízení, postup, metoda nebo smlouva, která chrání osobu nebo zařízení před následky poruch nebo neštěstí.

Nový!!: Impedance a Pojistka · Vidět víc »

Pythagorova věta

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v euklidovské rovině.

Nový!!: Impedance a Pythagorova věta · Vidět víc »

Reaktance

Reaktance (též postaru jalový odpor) je imaginární částí impedance (celkového odporu) součástky.

Nový!!: Impedance a Reaktance · Vidět víc »

Rezonanční obvod

Animované schéma rezonanční obvod Rezonanční obvod je komplexní jednobran.

Nový!!: Impedance a Rezonanční obvod · Vidět víc »

Střídavý proud

Střídavý proud, též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.

Nový!!: Impedance a Střídavý proud · Vidět víc »

Stejnosměrný proud

napětí v závislosti na čase je konstantní Stejnosměrný elektrický proud, zkráceně označovaný ss nebo DC, je elektrický proud, který protéká obvodem stále stejným směrem, na rozdíl od proudu střídavého.

Nový!!: Impedance a Stejnosměrný proud · Vidět víc »

Uzemnění

Uzemnění je vodivé spojení určitého místa elektrického rozvodu se zemí.

Nový!!: Impedance a Uzemnění · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Impedance a Vektor · Vidět víc »

Voltmetr

Diagram analogového galvanometru Voltmetr je elektrický přístroj, který měří velikosti elektrického napětí nebo úbytku napětí.

Nový!!: Impedance a Voltmetr · Vidět víc »

Wattmetr

Wattmetr je elektrický měřicí přístroj, kterým se zpravidla měří činný výkon elektrického proudu.

Nový!!: Impedance a Wattmetr · Vidět víc »

Wheatstoneův můstek

Wheatstoneův můstek. Wheatstoneův můstek je obvod používaný pro měření odporu a malých změn odporu.

Nový!!: Impedance a Wheatstoneův můstek · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »