Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Indukčnost

Index Indukčnost

Vlastní indukčnost či zkráceně indukčnost je fyzikální veličina, vyjadřující schopnost dané konfigurace elektricky vodivých těles protékaných elektrickým proudem vytvářet ve svém okolí magnetické pole.

41 vztahy: Ampér, Biotův–Savartův zákon, Cívka, Délka, Elektrická kapacita, Elektrický odpor, Elektrický proud, Elektrický vodič, Elektromagnetická indukce, Elektron, Fáze (vlna), Frekvence, Fyzikální veličina, Geometrie, Henry, Impedance, Induktance, Inflexní bod, Josephsonův jev, Komplexní jednotka, Magnetická indukce, Magnetické pole, Magnetický tok, Magnetismus, Obsah, Periodická funkce, Permeabilita, Planckova konstanta, Poloměr, Reaktance, Sekunda, Soustava SI, Stacionární magnetické pole, Střídavý proud, Supravodivost, Těleso, Tečna, Tlumivka, Vodič (elektrotechnický výrobek), Volt, Vzájemná indukčnost.

Ampér

Ampér (značka A) je základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud.

Nový!!: Indukčnost a Ampér · Vidět víc »

Biotův–Savartův zákon

Biotův-Savartův zákon (také někdy nazývaný Biotův-Savartův-Laplaceův zákon) popisuje magnetickou indukci, která vzniká díky pohybujícímu se náboji.

Nový!!: Indukčnost a Biotův–Savartův zákon · Vidět víc »

Cívka

vysokofrekvenční cívka Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech.

Nový!!: Indukčnost a Cívka · Vidět víc »

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Nový!!: Indukčnost a Délka · Vidět víc »

Elektrická kapacita

Elektrická kapacita je množství elektrického náboje ve vodiči s jednotkovým elektrickým potenciálem.

Nový!!: Indukčnost a Elektrická kapacita · Vidět víc »

Elektrický odpor

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud.

Nový!!: Indukčnost a Elektrický odpor · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Indukčnost a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrický vodič

Elektrický vodič Elektrický vodič je látka schopná vedení elektrického proudu.

Nový!!: Indukčnost a Elektrický vodič · Vidět víc »

Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce je jev, při kterém ve vodiči dochází ke vzniku indukovaného elektromotorického napětí Ui a indukovaného proudu v důsledku časové změny magnetického indukčního toku, tj.

Nový!!: Indukčnost a Elektromagnetická indukce · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Indukčnost a Elektron · Vidět víc »

Fáze (vlna)

Fáze vlny je bezrozměrná veličina, která určuje vztah charakteristické veličiny vlny (například výchylky akustického tlaku, nebo magnetické indukce) k danému místu a času a ke stavu charakteristické veličiny vlny v časovém a prostorovém počátku.

Nový!!: Indukčnost a Fáze (vlna) · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Indukčnost a Frekvence · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Indukčnost a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Indukčnost a Geometrie · Vidět víc »

Henry

Henry (označení H) je v elektrotechnice název odvozené jednotky SI definující vlastní indukčnost.

Nový!!: Indukčnost a Henry · Vidět víc »

Impedance

Impedance je fyzikální veličina vyjádřená komplexním číslem (obsahuje reálnou a imaginární složku) popisující zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence.

Nový!!: Indukčnost a Impedance · Vidět víc »

Induktance

Induktance, správněji induktivní reaktance, je zdánlivý odpor součástky s indukčností (nejčastěji cívky) proti průchodu střídavého elektrického proudu.

Nový!!: Indukčnost a Induktance · Vidět víc »

Inflexní bod

tečnou), zeleně v bodech, kde je konkávní (pod svou tečnou), a červeně v inflexních bodech: 0, ''π''/2 a ''π'' první a druhé derivace Inflexní bod v geometrii a v diferenciálním počtu je bod na křivce, ve kterém křivost neboli konkávnost mění znaménko z kladného na záporné nebo ze záporného na kladné.

Nový!!: Indukčnost a Inflexní bod · Vidět víc »

Josephsonův jev

Pacientka podstupuje vyšetření srdce snímkováním magnetického pole s využitím technologie SQUID. Většinu objemu zařízení tvoří kryogenika. Josephsonův jev (čti džouzefsnův) je vznik elektrického proudu mezi dvěma supravodiči oddělenými tenkou vrstvou izolantu.

Nový!!: Indukčnost a Josephsonův jev · Vidět víc »

Komplexní jednotka

kružnici se středem v počátku a jednotkovým poloměrem – vyznačená komplexní čísla 1, z, w a zw jsou příklady komplexních jednotek Komplexní jednotka je v matematice komplexní číslo velikosti 1, tj.

Nový!!: Indukčnost a Komplexní jednotka · Vidět víc »

Magnetická indukce

Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částici s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem.

Nový!!: Indukčnost a Magnetická indukce · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Indukčnost a Magnetické pole · Vidět víc »

Magnetický tok

Magnetický (indukční) tok (též tok magnetické indukce) slouží pro kvantitativní popis sumárního působení magnetického pole s daným rozložením, například při jevu elektromagnetické indukce.

Nový!!: Indukčnost a Magnetický tok · Vidět víc »

Magnetismus

Magnetické siločáry dlouhého magnetu znázorněné pomocí železných pilin na papíře Magnetismus je fyzikální jev projevující se primárně silovým působením na pohybující se nositele elektrického náboje (nabité částice).

Nový!!: Indukčnost a Magnetismus · Vidět víc »

Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.

Nový!!: Indukčnost a Obsah · Vidět víc »

Periodická funkce

Periodická funkce s periodou P Jedna perioda funkce sinus a kosinus Jednoduché periodické funkce Periodická funkce je v matematice funkce, jejíž hodnoty se pravidelně opakují s určitou periodou.

Nový!!: Indukčnost a Periodická funkce · Vidět víc »

Permeabilita

Permeabilita je v elektrotechnice fyzikální veličina, která vyjadřuje vliv určitého materiálu nebo prostředí na výsledné účinky působícího magnetického pole.

Nový!!: Indukčnost a Permeabilita · Vidět víc »

Planckova konstanta

Planckova konstanta je jedna ze základních fyzikálních konstant.

Nový!!: Indukčnost a Planckova konstanta · Vidět víc »

Poloměr

Atributy kružnice s vyznačeným poloměrem V geometrii je poloměr (rádius) délka úsečky, jejíž jeden koncový bod leží na kružnici (nebo hranici kruhu) a druhý koncový bod ve středu kruhu nebo kružnice.

Nový!!: Indukčnost a Poloměr · Vidět víc »

Reaktance

Reaktance (též postaru jalový odpor) je imaginární částí impedance (celkového odporu) součástky.

Nový!!: Indukčnost a Reaktance · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Indukčnost a Sekunda · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Indukčnost a Soustava SI · Vidět víc »

Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole je takové magnetické pole, jehož magnetická indukce a tok se s časem nemění.

Nový!!: Indukčnost a Stacionární magnetické pole · Vidět víc »

Střídavý proud

Střídavý proud, též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.

Nový!!: Indukčnost a Střídavý proud · Vidět víc »

Supravodivost

LHC. levitující nad magnety Supravodivý magnet Supravodivost je jev kvantové mechaniky, při němž materiál ochlazený pod svou kritickou teplotu (TC) vede elektrický proud bez odporu, takže se žádná energie neztrácí přeměnou na Jouleovo teplo.

Nový!!: Indukčnost a Supravodivost · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Indukčnost a Těleso · Vidět víc »

Tečna

funkce. Tečna kružnice. Tečna je přímka, která má s křivkou společný jeden bod dotyku.

Nový!!: Indukčnost a Tečna · Vidět víc »

Tlumivka

Tlumivka Tlumivka je cívka ve tvaru válce nebo prstence (toroidu).

Nový!!: Indukčnost a Tlumivka · Vidět víc »

Vodič (elektrotechnický výrobek)

Izolovaný elektrický vodič Vodič je v elektrotechnice název výrobku na základě elektricky vodivého materiálu, který slouží k přenosu elektrického proudu a napětí.

Nový!!: Indukčnost a Vodič (elektrotechnický výrobek) · Vidět víc »

Volt

Multimetr, použitelný k měření elektrického napětí ve voltech Volt je jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu v soustavě SI, značí se písmenem V. Je pojmenován podle italského fyzika Alessandra Volty, vynálezce elektrického článku (1800).

Nový!!: Indukčnost a Volt · Vidět víc »

Vzájemná indukčnost

Vzájemná indukčnost je fyzikální veličina, vyjadřující velikost vzájemné indukce dvou blízkých cívek.

Nový!!: Indukčnost a Vzájemná indukčnost · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Diferenciální indukčnost, Dynamická indukčnost, Vlastní indukčnost.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »