Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

MRNA

Index MRNA

Procesy související s mRNA mRNA je jednovláknová nukleová kyselina (RNA), která vzniká během transkripce DNA a slouží jako předpis pro výrobu bílkoviny na základě genetické informace přepsané podle genetického kódu.

36 vztahy: Alternativní splicing, Aminokyselina, Bílkovina, Biotechnologie, Buněčné jádro, Centrální dogma molekulární biologie, Cytoplazma, Direkcionalita, DNA, Enzym, Exon, Exprese genu, Genetický kód, Intron, Jaderný pór, Komplementarita, Nepřekládaná oblast, Nukleotid, Nukleová kyselina, Organela, Poly(A) konec, Polyribozom, Primární transkript, Replikace, Ribozom, RNA, RNA editace, RNA polymeráza, Sekvence DNA, Spliceozom, Splicing, Start kodon, Templát, Transkripce (DNA), Translace (biologie), 5' čepička.

Alternativní splicing

izoformy proteinů Alternativní splicing (též alternativní sestřih) je jev, při němž díky různým variantám splicingu z jednoho genu vzniká více bílkovinných produktů.

Nový!!: MRNA a Alternativní splicing · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: MRNA a Aminokyselina · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: MRNA a Bílkovina · Vidět víc »

Biotechnologie

Struktura inzulinu Biotechnologie jsou technologie založené na využívání poznatků z biologie, využívá se v zemědělství, potravinářství a medicíně.

Nový!!: MRNA a Biotechnologie · Vidět víc »

Buněčné jádro

interfázi (mimo buněčné dělení) Jádro (z lat. nucleus – jádro nebo oříšek, příp. řec. karyon - jádro) je organela eukaryotických buněk, v níž je uložena většina genetického materiálu (DNA) buňky.

Nový!!: MRNA a Buněčné jádro · Vidět víc »

Centrální dogma molekulární biologie

Pohyb biologické informace v organismech Centrální dogma molekulární biologie popisuje cestu přenosu informace mezi biopolymery.

Nový!!: MRNA a Centrální dogma molekulární biologie · Vidět víc »

Cytoplazma

Řez buňkou řasy ''Chlamydomonas''; cytoplazma je vše vyjma jádra uprostřed ektoplazma a endoplazma elektronového mikroskopu je patrné, jak je cytoplazma vyplněna rozmanitými strukturami a membránami – zde konkrétně oblast Golgiho aparátu Cytoplazma je označení pro veškerý obsah buňky obklopený cytoplasmatickou membránou, s výjimkou jádra.

Nový!!: MRNA a Cytoplazma · Vidět víc »

Direkcionalita

Orientace RNA: 5'→3' ukazuje orientaci cukr-fosfátové kostry, čísla označují pozici uhlíku: Na pozici 5' je navázaný fosfát, na pozici 3' je propojení ribonukleotid propojen s dalším ribonukleotidem přes svou 3' OH skupinu. C-koncovou aminokyselinou (L-alanin) Molekuly nukleových kyselin (DNA, RNA) i bílkovin jsou tzv.

Nový!!: MRNA a Direkcionalita · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: MRNA a DNA · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: MRNA a Enzym · Vidět víc »

Exon

Struktura genu: gen je tvořen exony a introny Exon je část sekvence nukleové kyseliny (DNA či RNA), podle níž se obvykle tvoří v procesu translace bílkovina.

Nový!!: MRNA a Exon · Vidět víc »

Exprese genu

Exprese genu (také genová exprese) je proces, kterým je v genu uložená informace převedena v reálně existující buněčnou strukturu nebo funkci.

Nový!!: MRNA a Exprese genu · Vidět víc »

Genetický kód

RNA kodony - bílkovina Genetický kód představuje soubor pravidel, podle kterých se genetická informace uložená v DNA (respektive RNA) převádí na primární strukturu bílkovin - tj.

Nový!!: MRNA a Genetický kód · Vidět víc »

Intron

pre-mRNA v mRNA Intron je oblast pre-mRNA, která se nepřekládá do proteinu, ale vystřihuje se během tvorby mRNA mechanismem zvaným splicing.

Nový!!: MRNA a Intron · Vidět víc »

Jaderný pór

Jaderný pór je zabudovaný v jaderném obalu, překračuje obě jaderné membrány Jaderný pór (NPC) je rozměrný molekulární komplex mnoha proteinů vyskytující se v jaderné membráně eukaryotických buněk.

Nový!!: MRNA a Jaderný pór · Vidět víc »

Komplementarita

Komplementarita (z lat. complementum, doplněk) označuje dvojici postojů, pohledů nebo pojmů, které se navzájem podmiňují a doplňují, ale zároveň též vylučují.

Nový!!: MRNA a Komplementarita · Vidět víc »

Nepřekládaná oblast

Struktura mRNA s vyznačenými 5' a 3' nepřekládanými oblastmi (žlutě a filově) Nepřekládaná oblast (untranslated region, UTR) je v molekulární biologii oblast mRNA, která není překládána do proteinů.

Nový!!: MRNA a Nepřekládaná oblast · Vidět víc »

Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

Nový!!: MRNA a Nukleotid · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: MRNA a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Organela

ER, (9) mitochondrie, (10) vakuola, (11) cytoplazma, (12) lysozom, (13) centriola Organely jsou drobné mikroskopické útvary uvnitř buněk, se specifickou funkcí, které jsou funkční obdobou orgánů u živočichů.

Nový!!: MRNA a Organela · Vidět víc »

Poly(A) konec

Finální maturovaná mRNA vypadá obvykle takto (patrná je oblast poly(A) konce Poly(A) konec je sekvence asi 40–250 adeninových (A) nukleotidů, které jsou pomocí poly(A) polymerázy přidány na 3' konec RNA v procesu tzv.

Nový!!: MRNA a Poly(A) konec · Vidět víc »

Polyribozom

Polyribozom (též polyzom, vzácně ergozom) je řada ribozomů postupujících podél jediné mRNA molekuly.

Nový!!: MRNA a Polyribozom · Vidět víc »

Primární transkript

Primární transkript (též hnRNA - heterogenní nukleární RNA, prekurzorová RNA či také pre-RNA) je označení pro RNA bezprostředně po jejím vzniku.

Nový!!: MRNA a Primární transkript · Vidět víc »

Replikace

Replikace, česky obnovení, opětovné uvedení, zmnožení, zdvojení, může znamenat.

Nový!!: MRNA a Replikace · Vidět víc »

Ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula.

Nový!!: MRNA a Ribozom · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: MRNA a RNA · Vidět víc »

RNA editace

Komplex editosomu upravujícího mRNA podle informace nesené v gRNA. gRNA je přesně komplementární k 3' konci mRNA ("kotvící oblast", ''anchor region''), oblasti mRNA, které přesně neodpovídají sekvenci gRNA jsou podle gRNA upraveny vložením nebo odebráním zbytků uracilu RNA editace je proces posttranskripční úpravy RNA, kterým některé buňky vyvolávají specifické změny v sekvenci nukleotidů v molekule RNA poté, co byla syntetizována RNA polymerázou, sekvence editované RNA tedy neodpovídá sekvenci genu, který ji kóduje.

Nový!!: MRNA a RNA editace · Vidět víc »

RNA polymeráza

Bakteriální RNA polymeráza; na obrázku z bakterie ''Thermus aquaticus'' RNA polymeráza (RNAP) je enzym, který katalyzuje syntézu RNA podle vzoru - příslušné části řetězce DNA (či vzácně podle jiné RNA).

Nový!!: MRNA a RNA polymeráza · Vidět víc »

Sekvence DNA

část sekvence DNA Sekvence DNA nebo genetická sekvence je posloupnost písmen představujících primární strukturu reálné nebo hypotetické molekuly či vlákna DNA, které má kapacitu nést informaci.

Nový!!: MRNA a Sekvence DNA · Vidět víc »

Spliceozom

Spliceozom je drobná jaderná organela, v níž probíhá splicing, tedy odstraňování intronů z pre-mRNA.

Nový!!: MRNA a Spliceozom · Vidět víc »

Splicing

Splicing (česky někdy sestřih) je postsyntetická úprava mediátorové RNA, k níž dochází v jádru eukaryotních organismů.

Nový!!: MRNA a Splicing · Vidět víc »

Start kodon

Genetický kód - typickým start kodonem je AUG, kodon kódující methionin Start kodon (též iniciační kodon) je trojice nukleotidů (kodon), jež ribozom rozeznává jako počátek genu a začíná zde syntézu proteinu.

Nový!!: MRNA a Start kodon · Vidět víc »

Templát

Templát či též matrice je v molekulární biologii označení pro jednořetězcovou DNA (někdy i jednořetězcovou RNA), který je využíván jako zdroj informací při tvorbě kopií těchto nukleových kyselin.

Nový!!: MRNA a Templát · Vidět víc »

Transkripce (DNA)

Vlákno DNA, od něhož vybíhají jednotlivé provazce právě vznikající ribozomální RNA(elektronový mikroskop, 40 000x) Transkripce („přepis“) je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA.

Nový!!: MRNA a Transkripce (DNA) · Vidět víc »

Translace (biologie)

Diagram zachycující translaci (anglicky) Translace je sekundární proces syntézy bílkovin (část procesu genové exprese).

Nový!!: MRNA a Translace (biologie) · Vidět víc »

5' čepička

7-methylguanosin 5' čepička (cap) je struktura na 5' konci eukaryotických a virových mRNA, která chrání mRNA před rozkladem buněčnými enzymy (fosfatázami a nukleázami) a usnadňuje transport mRNA a spuštění translace na ribozomu.

Nový!!: MRNA a 5' čepička · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Informační RNA, Mediátorová RNA, Messenger RNA.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »