Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Magnetická indukce

Index Magnetická indukce

Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částici s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem.

46 vztahy: Ampér, Ampérův silový zákon, Biotův–Savartův zákon, Elektrická indukce, Elektrické pole, Elektrický náboj, Elektrický proud, Flemingovo pravidlo levé ruky, Fyzikální jednotka, Fyzikální veličina, Gauss (jednotka), Homogenita, Integrál, Intenzita elektrického pole, Intenzita magnetického pole, Křivka, Kilogram, Kvantita, Lorentzova síla, Magnet, Magnetické pole, Magnetický moment, Magnetický tok, Magnetizace, Magnetizace (veličina), Maximum, Maxwellovy rovnice, Metr, Newton, Přímá úměrnost, Permeabilita, Permitivita, Plocha, Polohový vektor, Pravidlo pravé ruky, Rychlost, Síla, Sekunda, Soustava CGS, Soustava SI, Tesla, Vakuum, Vektor, Vektorové pole, Vektorový součin, Weber (jednotka).

Ampér

Ampér (značka A) je základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud.

Nový!!: Magnetická indukce a Ampér · Vidět víc »

Ampérův silový zákon

Jako Ampérův silový zákon (někdy psáno jako Ampèrův; správnější ale neužívaný název je Ampérův zákon magnetické síly) je označován Ampèrem objevený zákon vzájemného silového působení dvou lineárních vodičů protékaných elektrickým proudem, kterým položil základy elektrodynamiky, případně vztah pro magnetickou sílu působící na proudovodič v obecném magnetickém poli.

Nový!!: Magnetická indukce a Ampérův silový zákon · Vidět víc »

Biotův–Savartův zákon

Biotův-Savartův zákon (také někdy nazývaný Biotův-Savartův-Laplaceův zákon) popisuje magnetickou indukci, která vzniká díky pohybujícímu se náboji.

Nový!!: Magnetická indukce a Biotův–Savartův zákon · Vidět víc »

Elektrická indukce

Elektrická indukce je vektorová fyzikální veličina charakterizující elektrické pole bez započtení vlivu el.

Nový!!: Magnetická indukce a Elektrická indukce · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Magnetická indukce a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Magnetická indukce a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Magnetická indukce a Elektrický proud · Vidět víc »

Flemingovo pravidlo levé ruky

Flemingovo pravidlo levé ruky používáme k určení směru magnetické síly, která působí na vodič v magnetickém poli.

Nový!!: Magnetická indukce a Flemingovo pravidlo levé ruky · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Magnetická indukce a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Magnetická indukce a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Gauss (jednotka)

Gauss (případně v německé literatuře Gauß, zkratka G nebo Gs) je fyzikální jednotka Gaussovy magnetické indukce B v soustavě CGS.

Nový!!: Magnetická indukce a Gauss (jednotka) · Vidět víc »

Homogenita

Homogenita (z řeckého ὁμός homόs „stejný“ a γένεσις genesis „vznik, zrození“, tedy časky přibližně jako: stejnorodost, jednolitost apod.) může mít následující významy:;fyzika.

Nový!!: Magnetická indukce a Homogenita · Vidět víc »

Integrál

Integrál jako plocha pod křivkou Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky.

Nový!!: Magnetická indukce a Integrál · Vidět víc »

Intenzita elektrického pole

Intenzita elektrického pole (též elektrická intenzita) je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole.

Nový!!: Magnetická indukce a Intenzita elektrického pole · Vidět víc »

Intenzita magnetického pole

Intenzita magnetického pole je vektorová veličina popisující míru silových účinků magnetického pole.

Nový!!: Magnetická indukce a Intenzita magnetického pole · Vidět víc »

Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z úsečky do nějakého matematického prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

Nový!!: Magnetická indukce a Křivka · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Magnetická indukce a Kilogram · Vidět víc »

Kvantita

Kvantita či množství je údaj, odpověď na otázku „kolik?“ (?), „jak mnoho?“ – podobně jako kvalita odpovídá na otázku „jaký?“ (?) V jazyce se vyjadřuje příslovcem, číslovkou (sedm, tři a půl, několik, mnoho…), případně symbolem čísla (např. 17; 16,99; 7/8; 2π; XVI atd.). Kvantity vznikají odhadem, počítáním a nejčastěji měřením.

Nový!!: Magnetická indukce a Kvantita · Vidět víc »

Lorentzova síla

Lorentzova síla je síla pojmenována po Hendriku Antoonovi Lorentzovi, působí na náboj (příp. vodič) v elektromagnetickém poli.

Nový!!: Magnetická indukce a Lorentzova síla · Vidět víc »

Magnet

Magnetické pole znázorněné siločarami Magnet (z řeckého μαγνήτις λίθος magnétis líthos, „Magnesijský kámen“) je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole.

Nový!!: Magnetická indukce a Magnet · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Magnetická indukce a Magnetické pole · Vidět víc »

Magnetický moment

Magnetický moment je vektorová fyzikální veličina charakterizující magnetické vlastnosti zdrojů magnetického pole dipólového charakteru – elementárních částic, atomů, zmagnetovaných těles, ale i soustav vodičů tvořících smyčku protékanou elektrickým proudem.

Nový!!: Magnetická indukce a Magnetický moment · Vidět víc »

Magnetický tok

Magnetický (indukční) tok (též tok magnetické indukce) slouží pro kvantitativní popis sumárního působení magnetického pole s daným rozložením, například při jevu elektromagnetické indukce.

Nový!!: Magnetická indukce a Magnetický tok · Vidět víc »

Magnetizace

Magnetizace (též magnetování nebo zmagnetování) představuje fyzikální jev, ke kterému dochází při vložení látky (tělesa) do magnetického pole, a který se projevuje změnou vlastností dané látky.

Nový!!: Magnetická indukce a Magnetizace · Vidět víc »

Magnetizace (veličina)

Magnetizace (někdy také nazývána magnetická polarizace (stejně jako odlišná veličina níže) nebo hustota magnetického dipólového momentu) je vektorová fyzikální veličina, charakterizující magnetické vlastnosti látkového prostředí, vystaveného vnějšímu magnetickému poli.

Nový!!: Magnetická indukce a Magnetizace (veličina) · Vidět víc »

Maximum

Maximum je matematická funkce, jejíž funkční hodnota představuje nejvyšší hodnotu ze všech vstupních parametrů.

Nový!!: Magnetická indukce a Maximum · Vidět víc »

Maxwellovy rovnice

James Clerk Maxwell Maxwellovy rovnice jsou základní zákony v makroskopické teorii elektromagnetického pole, které zformuloval James Clerk Maxwell v roce 1865.

Nový!!: Magnetická indukce a Maxwellovy rovnice · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Magnetická indukce a Metr · Vidět víc »

Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

Nový!!: Magnetická indukce a Newton · Vidět víc »

Přímá úměrnost

Přímá úměrnost je taková závislost jedné veličiny na druhé, kdy se při zvýšení hodnoty jedné veličiny zvýší i hodnota druhé veličiny.

Nový!!: Magnetická indukce a Přímá úměrnost · Vidět víc »

Permeabilita

Permeabilita je v elektrotechnice fyzikální veličina, která vyjadřuje vliv určitého materiálu nebo prostředí na výsledné účinky působícího magnetického pole.

Nový!!: Magnetická indukce a Permeabilita · Vidět víc »

Permitivita

Permitivita (absolutní permitivita) je v elektrotechnice fyzikální veličina označovaná obvykle řeckým písmenem ε (epsilon), která vyjadřuje míru odporu při vytváření elektrického pole v určitém přenosovém médiu.

Nový!!: Magnetická indukce a Permitivita · Vidět víc »

Plocha

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.

Nový!!: Magnetická indukce a Plocha · Vidět víc »

Polohový vektor

Polohový vektor Polohový vektor (též průvodič nebo rádiusvektor) je spojnice počátku soustavy souřadnic a hmotného bodu s orientací k hmotnému bodu.

Nový!!: Magnetická indukce a Polohový vektor · Vidět víc »

Pravidlo pravé ruky

Použití pravé ruky. systém souřadnic je zobrazen vlevo, pravotočivý vpravo. V matematice a fyzice je pravidlo pravé ruky běžná mnemotechnická pomůcka, která usnadňuje zapamatování znaménkové konvence pro vektory v pravotočivém souřadném systému Existuje několik variací pravidla, ale všechny se vztahují k volbě nějaké konvence.

Nový!!: Magnetická indukce a Pravidlo pravé ruky · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Magnetická indukce a Rychlost · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Magnetická indukce a Síla · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Magnetická indukce a Sekunda · Vidět víc »

Soustava CGS

Soustava CGS (systém CGS, z centimetr-gram-sekunda, též absolutní systém (soustava) jednotek) představuje starší systém jednotek, používaný v letech 1874-1889.

Nový!!: Magnetická indukce a Soustava CGS · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Magnetická indukce a Soustava SI · Vidět víc »

Tesla

Tesla je jednotka magnetické indukce v soustavě SI, její značka je T. Jedná se o odvozenou jednotku SI; její vyjádření v základních jednotkách je T.

Nový!!: Magnetická indukce a Tesla · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Magnetická indukce a Vakuum · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Magnetická indukce a Vektor · Vidět víc »

Vektorové pole

Vektorové pole - každému bodu roviny je přiřazen vektor. Vektorové pole je v matematice a fyzice (zpravidla spojitá a dostatečně hladká) funkce přiřazující každému bodu prostoru vektor.

Nový!!: Magnetická indukce a Vektorové pole · Vidět víc »

Vektorový součin

Vektorový součin je v matematice binární operace vektorů v trojrozměrném vektorovém prostoru.

Nový!!: Magnetická indukce a Vektorový součin · Vidět víc »

Weber (jednotka)

Weber (značka Wb) je odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický tok.

Nový!!: Magnetická indukce a Weber (jednotka) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hustota magnetického toku, Indukce magnetického pole.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »