Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Občanství

Index Občanství

Občanství je časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či status) fyzické osoby a daného státu.

63 vztahy: Anexe, Angloamerické právo, Apatrida, Úmluva o omezení případů bezdomovectví, Ústava České republiky, Ústavní právo, Ústavní soud České republiky, Česká a Slovenská Federativní Republika, Cestovní pas, Cizinec, Cizinecké právo, Code civil, Diplomacie, Diplomatická ochrana, Evidence, Evropa, Evropská unie, Expatriace, Finanční právo, Fyzická osoba, Inkolát, Ius sanguinis, Ius soli, Konstitucionalismus, Krajský úřad, Legitimace, Listina základních práv a svobod, Mezinárodní právo, Mezinárodní právo soukromé, Ministerstvo vnitra České republiky, Naturalizace, Nevolnictví, Občanská společnost, Občanský průkaz, Občanství Evropské unie, Osvícenství, Osvojení, Otcovství, Poddanství, Právní řád, Právní předpis, Právní systém, Právnická osoba, Repatriace, Rozsudek, Sbírka zákonů, Správní právo, Status, Státní občanství České republiky, Státní poznávací značka, ..., Suverén, Svatba, Trestní právo, Trvalý pobyt, Všeobecná deklarace lidských práv, Veřejná služba (zaměstnanci veřejné správy), Veřejné právo, Velká francouzská revoluce, Vlastizrada, Vyhoštění, Zákon, Závazek, Zletilost. Rozbalte index (13 více) »

Anexe

Newlandsovy rezoluce. Anexe (ad-nectere, připojovat) je de iure trvalé připojení (inkorporace) cizího státního území k jinému státnímu celku.

Nový!!: Občanství a Anexe · Vidět víc »

Angloamerické právo

Velkého Londýna, známého pod jménem ''Old Bailey'' Angloamerické právo, někdy anglosaské právo, je právní systém založený na obecném právu.

Nový!!: Občanství a Angloamerické právo · Vidět víc »

Apatrida

Apatrida nebo také apolita je osoba, která není státním příslušníkem žádného státu, nepožívá proto ochrany žádného státu.

Nový!!: Občanství a Apatrida · Vidět víc »

Úmluva o omezení případů bezdomovectví

Úmluva o omezení případů bezdomovectví (Convention on the Reduction of Statelessness) byla přijata na konferenci Organizace spojených národů (OSN) o budoucím vyloučení nebo omezení počtu osob bez státní příslušnosti v srpnu roku 1961.

Nový!!: Občanství a Úmluva o omezení případů bezdomovectví · Vidět víc »

Ústava České republiky

Ústava České republiky je základní zákon České republiky.

Nový!!: Občanství a Ústava České republiky · Vidět víc »

Ústavní právo

Ústavní právo je právní odvětví veřejného práva vymezujícím stát a obsah státní moci.

Nový!!: Občanství a Ústavní právo · Vidět víc »

Ústavní soud České republiky

Ústavní soud České republiky je specializovaná česká soudní instituce, která stojí mimo systém obecných soudů a jejímž základním posláním je garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základních lidských práv fyzických a právnických osob na základě ústavního pořádku České republiky, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, která by nebyla v souladu s ústavním pořádkem.

Nový!!: Občanství a Ústavní soud České republiky · Vidět víc »

Česká a Slovenská Federativní Republika

Česká a Slovenská Federativní Republika byl český oficiální název Československa od 23. dubna 1990.

Nový!!: Občanství a Česká a Slovenská Federativní Republika · Vidět víc »

Cestovní pas

Český cestovní pas (vzor 2006) Izraelský cestovní pas Cestovní pas je cestovní dokument, který pro konkrétního člověka vydává vláda státu, jehož je občanem.

Nový!!: Občanství a Cestovní pas · Vidět víc »

Cizinec

Cizinec podle cizineckého zákona je definován jako fyzická osoba, která není státním občanem ČR.

Nový!!: Občanství a Cizinec · Vidět víc »

Cizinecké právo

Cizinecké právo můžeme definovat jako soubor těch právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo přiznávají cizincům práva, přičemž tyto povinnosti a tato práva jsou odlišná od povinností a práv občanů dotyčného státu.

Nový!!: Občanství a Cizinecké právo · Vidět víc »

Code civil

První strana originálu Code Civil vydaného v roce 1804 Code civil (plným názvem, česky doslova Občanský zákoník Francouzů, v letech 1807–1816 a 1852–1870 nazývaný Napoleonův občanský zákoník, franc. Code Napoléon) je francouzský občanský zákoník, který byl schválen 21. března 1804 a přes mnohé novely zůstává doposud základem francouzského občanského práva.

Nový!!: Občanství a Code civil · Vidět víc »

Diplomacie

Ger van Elk, ''Symmetry of Diplomacy'', 1975, Groninger Museum. Pod pojmem diplomacie se rozumí nejen pěstování styků mezi různými státy, ale především řešení mezinárodních problémů.

Nový!!: Občanství a Diplomacie · Vidět víc »

Diplomatická ochrana

Diplomatická ochrana je politický právní institut, při němž dochází k ochraně fyzické či právnické osoby tím, že její domovský stát na sebe převede nároky či závazky, které má daná osoba vůči jinému státu.

Nový!!: Občanství a Diplomatická ochrana · Vidět víc »

Evidence

Evidence (z lat. e-visu, z viděného) znamená.

Nový!!: Občanství a Evidence · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Občanství a Evropa · Vidět víc »

Evropská unie

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.

Nový!!: Občanství a Evropská unie · Vidět víc »

Expatriace

Expatriace je propuštění ze státoobčanského svazku.

Nový!!: Občanství a Expatriace · Vidět víc »

Finanční právo

Finanční právo je samostatné právní odvětví patřící do oblasti veřejného práva.

Nový!!: Občanství a Finanční právo · Vidět víc »

Fyzická osoba

Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická osoba).

Nový!!: Občanství a Fyzická osoba · Vidět víc »

Inkolát

Inkolát (z lat. incola, usedlý obyvatel), někdy také indigenát, byl pojem středoevropského, českého a rakouského stavovského práva a označoval příslušnost mezi plnoprávné domácí šlechtické rody, jakousi středověkou obdobu šlechtického občanství.

Nový!!: Občanství a Inkolát · Vidět víc »

Ius sanguinis

Ius sanguinis (lat., v překladu „právo krve“) je právní zásada, podle které dítě nabývá státní občanství toho státu, jehož státními občany jsou i jeho rodiče, resp.

Nový!!: Občanství a Ius sanguinis · Vidět víc »

Ius soli

Státy uplatňující ''ius soli'' Ius soli (lat., v překladu „právo místa“) je právní zásada, podle které dítě nabývá státní občanství toho státu, na jehož území se narodilo.

Nový!!: Občanství a Ius soli · Vidět víc »

Konstitucionalismus

Konstitucionalismus neboli ústavnost označuje bezvýjimečnou vládu ústavy, resp.

Nový!!: Občanství a Konstitucionalismus · Vidět víc »

Krajský úřad

Detail z průčelí budovy jihlavského krajského úřadu. Krajský úřad je jedním z orgánů kraje (vedle zastupitelstva kraje, rady kraje, hejtmana kraje a zvláštního orgánu kraje).

Nový!!: Občanství a Krajský úřad · Vidět víc »

Legitimace

Legitimace, hovorově legitka může být.

Nový!!: Občanství a Legitimace · Vidět víc »

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky.

Nový!!: Občanství a Listina základních práv a svobod · Vidět víc »

Mezinárodní právo

Mezinárodní právo je souborem právních norem, které upravují právní vztahy mezi jednotlivými státy a také vztahy mezi státy a mezinárodními organizacemi.

Nový!!: Občanství a Mezinárodní právo · Vidět víc »

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé je vnitrostátní právní odvětví, které upravuje soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem.

Nový!!: Občanství a Mezinárodní právo soukromé · Vidět víc »

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) je ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci státu, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Nový!!: Občanství a Ministerstvo vnitra České republiky · Vidět víc »

Naturalizace

Naturalizace je právní a administrativní postup, jímž získává státní příslušnost osoba, která se v daném státě nenarodila.

Nový!!: Občanství a Naturalizace · Vidět víc »

Nevolnictví

Habsburské monarchii (16. listopadu 1781) Nevolnictví je označení vztahu závislosti mezi rolníkem (nevolníkem) a majitelem půdy (pán) v předmoderní Evropě.

Nový!!: Občanství a Nevolnictví · Vidět víc »

Občanská společnost

Občanská společnost je termín pocházející z 18.

Nový!!: Občanství a Občanská společnost · Vidět víc »

Občanský průkaz

Občanský průkaz je průkaz totožnosti používaný v Česku a na Slovensku (dříve také v Československu) k identifikaci obyvatel – k prokázání totožnosti.

Nový!!: Občanství a Občanský průkaz · Vidět víc »

Občanství Evropské unie

Občanství Evropské unie získává automaticky každý občan členského státu Unie.

Nový!!: Občanství a Občanství Evropské unie · Vidět víc »

Osvícenství

d'Alembertovy Encyklopedie Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filosofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení.

Nový!!: Občanství a Osvícenství · Vidět víc »

Osvojení

Osvojení neboli adopce dítěte Osvojení nebo také adopce je jednou z forem náhradní rodinné péče, která si dává za cíl založit takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je přirozený mezi rodiči a dětmi.

Nový!!: Občanství a Osvojení · Vidět víc »

Otcovství

Otcovství či paternita je vztah otce k dítěti, podobně jako mateřství je vztah matky k dítěti.

Nový!!: Občanství a Otcovství · Vidět víc »

Poddanství

Poddanství byla povinnost poddaného (člověka, původně osadníka) vůči vrchnosti, státu a církvi.

Nový!!: Občanství a Poddanství · Vidět víc »

Právní řád

Právní řád je objektivní právo určitého konkrétního státu, uspořádaný soubor všech právních norem, které na jeho území platí a které daný stát buď sám vytvořil, nebo alespoň za své právní normy uznal.

Nový!!: Občanství a Právní řád · Vidět víc »

Právní předpis

Právní předpis je pramen práva, označovaný také jako normativní právní akt, který je jednostranně vydán orgánem veřejné moci a který obsahuje jednu, zpravidla ale více právních norem jako obecně závazných pravidel chování nebo jejich složek.

Nový!!: Občanství a Právní předpis · Vidět víc »

Právní systém

Právní systémy světa Právní systém většiny zemí světa je dnes založen na jednom ze tří hlavních typů právní kultury (nebo na jejich kombinaci).

Nový!!: Občanství a Právní systém · Vidět víc »

Právnická osoba

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba, tedy člověka, používá pro jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Nový!!: Občanství a Právnická osoba · Vidět víc »

Repatriace

Repatriace (z pozdně latinského repatriare) je proces vrácení osoby zpět do místa jejího původu, do vlasti, nebo vrácení občanství.

Nový!!: Občanství a Repatriace · Vidět víc »

Rozsudek

Rozsudek je druh soudního rozhodnutí, kterým se autoritativním způsobem vyslovuje výsledek soudního řízení ve věci samé (tzv. meritorní rozhodnutí).

Nový!!: Občanství a Rozsudek · Vidět víc »

Sbírka zákonů

Titulní list Sbírky zákonů, částka 92, ročník 2015 Sbírka zákonů (ve zkratce Sb.) je označení českého promulgačního listu, ve kterém se vyhlašují především české právní předpisy.

Nový!!: Občanství a Sbírka zákonů · Vidět víc »

Správní právo

Správní právo je odvětví veřejného práva.

Nový!!: Občanství a Správní právo · Vidět víc »

Status

Slovo (znamená stav) znamená situaci, stav nebo postavení.

Nový!!: Občanství a Status · Vidět víc »

Státní občanství České republiky

České republiky Státní občanství České republiky vzniklo dne 1. ledna 1969 ustavením České socialistické republiky v rámci československé federace.

Nový!!: Občanství a Státní občanství České republiky · Vidět víc »

Státní poznávací značka

Mexická SPZ (stát Chiapas) Česká SPZ, A.

Nový!!: Občanství a Státní poznávací značka · Vidět víc »

Suverén

Suverén může být.

Nový!!: Občanství a Suverén · Vidět víc »

Svatba

Snubní prsteny Svatební pár Svatební obřad Španělsku. Svatba neboli sňatek je obvykle slavnostní vznik manželství.

Nový!!: Občanství a Svatba · Vidět víc »

Trestní právo

Trestní právo v České republice je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

Nový!!: Občanství a Trestní právo · Vidět víc »

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je jeden ze tří způsobů pobytu cizinců třetích zemích (mimo EU) na území České republiky.

Nový!!: Občanství a Trvalý pobyt · Vidět víc »

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv.

Nový!!: Občanství a Všeobecná deklarace lidských práv · Vidět víc »

Veřejná služba (zaměstnanci veřejné správy)

Veřejná služba je obecné označení právního postavení veřejných zaměstnanců a úprava jejich činnosti.

Nový!!: Občanství a Veřejná služba (zaměstnanci veřejné správy) · Vidět víc »

Veřejné právo

Veřejné právo (ius publicum) je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vůči právu soukromému.

Nový!!: Občanství a Veřejné právo · Vidět víc »

Velká francouzská revoluce

Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem.

Nový!!: Občanství a Velká francouzská revoluce · Vidět víc »

Vlastizrada

Vlastizrada je trestný čin podle § 309 trestního zákoníku, který spáchá ten „občan ČR, který ve spojení s cizí mocí (každý stát mimo Českou republiku) nebo s cizím činitelem (osoba, která sice není oprávněna jednat jménem cizího státu, ale má na politické dění v něm významný vliv) spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314)“.

Nový!!: Občanství a Vlastizrada · Vidět víc »

Vyhoštění

Vyhoštění je trest podle českého trestního zákoníku, který může postihnout pouze cizince.

Nový!!: Občanství a Vyhoštění · Vidět víc »

Zákon

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem).

Nový!!: Občanství a Zákon · Vidět víc »

Závazek

Závazek čili obligace (též závazkový právní poměr) znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z něhož jedné (dlužníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, kdežto druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat (věřitel).

Nový!!: Občanství a Závazek · Vidět víc »

Zletilost

Zletilost neboli plnoletost označuje věk, jehož dosažením člověk nabývá plné svéprávnosti.

Nový!!: Občanství a Zletilost · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Bipolita, Bipolitismus, Občan, Občané, Státní občan, Státní občanství, Státní občané, Státní příslušnost.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »