Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Organismus

Index Organismus

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost.

66 vztahy: Aerobní, Anabolismus, Anaerobní, Archea, Atom, Autotrofie, Bakterie, Bílkovina, Biologická klasifikace, Biologická nomenklatura, Biologie, Biom, Biosféra, Buňka, Bytost, Chloroplast, Dědičnost, Dráždivost, Druh, Dynamika, Ekologie, Endosymbióza, Endosymbiotická teorie, Enzym, Eukaryotická buňka, Evoluce, Fotosyntéza, Heterotrofie, Hostitel, Katabolismus, Kořist, Kyslík, Makromolekula, Metabolismus, Mikroorganismus, Mitochondrie, Modelový organismus, Molekula, Nebuněčné organismy, Nukleová kyselina, Organela, Organizace pro výživu a zemědělství, Orgán, Orgánová soustava, Parazitismus, Poddruh, Populace, Predátor, Prion, Prokaryota, ..., Prokaryotická buňka, Růst, Rostlinné pletivo, Rozmnožování, Sacharidy, Společenstvo, Stárnutí, Stélka, Světlo, Symbióza, Tasemnice, Teplo, Tkáň, Viroid, Virus, Voda. Rozbalte index (16 více) »

Aerobní

Aerobní proces nebo prostředí je takové, ve kterém je dostatečné množství molekulárního kyslíku (O2).

Nový!!: Organismus a Aerobní · Vidět víc »

Anabolismus

Anabolismus je soubor syntetických reakcí (asimilačních), při kterých z látek jednodušších vznikají látky složitější (stavební a zásobní látky – bílkoviny).

Nový!!: Organismus a Anabolismus · Vidět víc »

Anaerobní

Anaerobní je takový proces nebo prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík.

Nový!!: Organismus a Anaerobní · Vidět víc »

Archea

Archea (Archaea, z řec. ἀρχαῖα, archaia — starobylý), jednotné číslo archeon či v latinizované podobě archeum, dříve též archebakterie (Archaebacteria), je rozsáhlá skupina (doména) prokaryotických jednobuněčných organismů, jejíž nezávislost na ostatních doménách života (bakterie a eukaryota) byla zjištěna teprve roku 1977.

Nový!!: Organismus a Archea · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Organismus a Atom · Vidět víc »

Autotrofie

Autotrofie (z řec. autos - sám a trophe - výživa) je způsob získávání uhlíku pro tvorbu uhlíkatých skeletů vlastních organických látek u autotrofních organismů (resp. producentů).

Nový!!: Organismus a Autotrofie · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Organismus a Bakterie · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Organismus a Bílkovina · Vidět víc »

Biologická klasifikace

Biologická klasifikace je způsob, jakým biologové kategorizují existující a vymřelé druhy organismů.

Nový!!: Organismus a Biologická klasifikace · Vidět víc »

Biologická nomenklatura

Biologická nomenklatura, tedy vědecké názvosloví jednotlivých biologických taxonů, umožňuje jednoduché a přitom jednoznačné dorozumívání mezi odborníky hovořícími různými jazyky.

Nový!!: Organismus a Biologická nomenklatura · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Organismus a Biologie · Vidět víc »

Biom

Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (tj. a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev).

Nový!!: Organismus a Biom · Vidět víc »

Biosféra

Biosféra (též živý obal Země) je část planety Země, kde se (byť i jen sporadicky a nepravidelně) vyskytují nějaké formy života.

Nový!!: Organismus a Biosféra · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: Organismus a Buňka · Vidět víc »

Bytost

Bytost je jedinec jevící známky života a vlastního myšlení.

Nový!!: Organismus a Bytost · Vidět víc »

Chloroplast

měříku příbuzného v optickém mikroskopu. Chloroplast je zelená buněčná organela patřící mezi plastidy.

Nový!!: Organismus a Chloroplast · Vidět víc »

Dědičnost

Dědičnost je schopnost organismu, díky které potomek získává vlastnosti nebo predispozice k vlastnostem rodičovské buňky nebo organismu.

Nový!!: Organismus a Dědičnost · Vidět víc »

Dráždivost

Slovo dráždivost může znamenat negativní působení subjektu.

Nový!!: Organismus a Dráždivost · Vidět víc »

Druh

Druh (species, zkratka sp.) je základní kategorie biologické nomenklatury.

Nový!!: Organismus a Druh · Vidět víc »

Dynamika

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles).

Nový!!: Organismus a Dynamika · Vidět víc »

Ekologie

Ekologie (z řeckého: οἶκος "obydlí" A -λογία, "nauka") je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím.

Nový!!: Organismus a Ekologie · Vidět víc »

Endosymbióza

375x375px Endosymbióza je symbióza (soužití) dvou druhů organismů, z nichž jeden žije uvnitř těla toho druhého, a to buď v tělesných dutinách nebo v mezibuněčném prostoru (extracelulární endosymbióza), nebo přímo v buňkách hostitele (intracelulární endosymbióza).

Nový!!: Organismus a Endosymbióza · Vidět víc »

Endosymbiotická teorie

Shrnutí endosymbiotické teorie: I. Archeální buňka (A) vchlípením buněčné membrány vytvořila buněčné jádro (B). 2. Proteobakterie (C) byla pohlcena za vzniku eukaryotické buňky (D). 3. Sinice (E) byla pohlcena některou eukaryotickou buňkou za vzniku rostlinné buňky (F). 4. Při sekundární endosymbióze eukaryotická buňka pohltila rostlinnou buňku. 5. Při terciární endosymbióze pohltila eukaryotická buňka (H) buňku se sekundárním plastidem (G). Endosymbiotická teorie popisuje původ semiautonomních organel eukaryotických buněk - mitochondrií a chloroplastů.

Nový!!: Organismus a Endosymbiotická teorie · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Organismus a Enzym · Vidět víc »

Eukaryotická buňka

hladké endoplazmatické retikulum; 9 - mitochondrie; 10 - vakuola; 11 - cytosol; 12 - lysozom; 13 - centriola Eukaryotická buňka (eucellula) je buňka vyskytující se u eukaryot, což jsou organizmy, jež mají těla složená z buněk s diferencovaným jádrem a s biomembránovými strukturami.

Nový!!: Organismus a Eukaryotická buňka · Vidět víc »

Evoluce

Schéma vysvětlující základní princip biologické evoluce z Darwinovy knihy ''O původu druhů''. Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život.

Nový!!: Organismus a Evoluce · Vidět víc »

Fotosyntéza

Základní průběh fotosyntézy rostlin za pomoci zeleného barviva – chlorofylu Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Nový!!: Organismus a Fotosyntéza · Vidět víc »

Heterotrofie

Heterotrofie (z řec. heterone - jiný a trophe - výživa) je způsob získávání uhlíku tzv.

Nový!!: Organismus a Heterotrofie · Vidět víc »

Hostitel

Hostitel je označení pro organizmus (rostlina, živočich), který se stal domovem jinému organizmu, který v něm cizopasí.

Nový!!: Organismus a Hostitel · Vidět víc »

Katabolismus

Katabolismus je soubor rozkladných dějů, tj.

Nový!!: Organismus a Katabolismus · Vidět víc »

Kořist

Kořist je v nejužším slova smyslu jedinec usmrcovaný a konzumovaný predátorem (dravcem).

Nový!!: Organismus a Kořist · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Organismus a Kyslík · Vidět víc »

Makromolekula

Makromolekula je rozsáhlá molekula, zpravidla s velkou molární hmotností.

Nový!!: Organismus a Makromolekula · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Organismus a Metabolismus · Vidět víc »

Mikroorganismus

''Escherichia coli'' pod skenovacím elektronovým mikroskopem Mikroorganismus (mikrob) je jednobuněčný, jen mikroskopicky (popř. pouze elektronmikroskopicky) pozorovatelný organismus.

Nový!!: Organismus a Mikroorganismus · Vidět víc »

Mitochondrie

matrix(transmisní elektronový mikroskop) Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických (např. lidských) buněk.

Nový!!: Organismus a Mitochondrie · Vidět víc »

Modelový organismus

Modelový organismus je intenzívně zkoumaný organismus, jehož zkoumání neslouží jen k poznání jeho samého, ale je systematicky používáno ke zkoumání a popisování obecnějších jevů a odvozování vlastností a vztahů platících pro jiné organismy.

Nový!!: Organismus a Modelový organismus · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Organismus a Molekula · Vidět víc »

Nebuněčné organismy

Typ viru - tzv. bakteriofág Nebuněčné, respektive subcelulární organismy (Acytota syn. AphanobiontaBioLib) jsou různorodou skupinou struktur nacházejících se na pomezí živých a neživých systémů.

Nový!!: Organismus a Nebuněčné organismy · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: Organismus a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Organela

ER, (9) mitochondrie, (10) vakuola, (11) cytoplazma, (12) lysozom, (13) centriola Organely jsou drobné mikroskopické útvary uvnitř buněk, se specifickou funkcí, které jsou funkční obdobou orgánů u živočichů.

Nový!!: Organismus a Organela · Vidět víc »

Organizace pro výživu a zemědělství

Organizace pro výživu a zemědělství (anglicky: Food and Agriculture Organization, FAO) je specializovaná agentura OSN se sídlem v Římě, založená v roce 1945.

Nový!!: Organismus a Organizace pro výživu a zemědělství · Vidět víc »

Orgán

Orgán (latinsky organum, „nástroj“) je v biologii označení skupiny tkání či pletiv, která vykonává specifické funkce.

Nový!!: Organismus a Orgán · Vidět víc »

Orgánová soustava

Orgánová soustava neboli orgánový systém je souhrn všech orgánů, které vykonávají v těle stejnou funkci.

Nový!!: Organismus a Orgánová soustava · Vidět víc »

Parazitismus

kukačku Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel).

Nový!!: Organismus a Parazitismus · Vidět víc »

Poddruh

Poddruh (též subspecie; latinsky subspecies) je v biologické systematice poddruhový taxon označující jedince s vlastními morfologickými znaky lišícími se od jiného poddruhu téhož druhu.

Nový!!: Organismus a Poddruh · Vidět víc »

Populace

Populace je soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v daném čase.

Nový!!: Organismus a Populace · Vidět víc »

Predátor

Lev pustinný – jeden z nejznámějších zástupců afrických predátorů. Pojem predátor může být definován dvěma mírně odlišnými způsoby, zcela obecně se však o něm dá hovořit jako o živém organismu, jehož přežití je závislé na usmrcení jiného živého organismu, a to z důvodu jeho konzumace.

Nový!!: Organismus a Predátor · Vidět víc »

Prion

Prion, označovaný také jako infekční prionová bílkovina – PrPSc, je odborný název popisující vadnou formu tzv.

Nový!!: Organismus a Prion · Vidět víc »

Prokaryota

Řez prokaryotní buňkou Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní nebo předjaderní, je označení pro evolučně velmi staré organismy, které vznikly před 3–3,5 miliardami let.

Nový!!: Organismus a Prokaryota · Vidět víc »

Prokaryotická buňka

Řez prokaryotní buňkou Prokaryotická buňka je typ buňky charakteristický pro bakterie a archea (tedy souhrnně Prokaryota).

Nový!!: Organismus a Prokaryotická buňka · Vidět víc »

Růst

Růst je zvětšování množství hmoty a velikosti organismu.

Nový!!: Organismus a Růst · Vidět víc »

Rostlinné pletivo

vakuol kukuřice) Rostlinné pletivo je soubor buněk společného původu, stejné stavby a funkce (podobně jako u živočichů tkáně).

Nový!!: Organismus a Rostlinné pletivo · Vidět víc »

Rozmnožování

pohlavním rozmnožování kolopejky (''Kalanchoe pinnata'') Rozmnožování (reprodukce) je proces tvorby potomstva.

Nový!!: Organismus a Rozmnožování · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Organismus a Sacharidy · Vidět víc »

Společenstvo

Společenstvo neboli biocenóza (z řeckého bios.

Nový!!: Organismus a Společenstvo · Vidět víc »

Stárnutí

Projevy stárnutí na lidské tváři Stárnutí (senescence) je proces, který se projevuje chátráním tělesné schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním různých defektů v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými.

Nový!!: Organismus a Stárnutí · Vidět víc »

Stélka

Porostnice mnohotvárná (''Marchantia polymorpha''), učebnicový příklad stélky Stélka (thallus) je označení pro těla bezcévných rostlin a některých řas či hub.

Nový!!: Organismus a Stélka · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Organismus a Světlo · Vidět víc »

Symbióza

sasankou velkolepou (''Heteractis magnifica''). Protože z tohoto vztahu mají výhodu oba druhy, nazýváme tuto symbiózu mutualismus. vydavatel.

Nový!!: Organismus a Symbióza · Vidět víc »

Tasemnice

Tasemnice (Cestoda) jsou třídou bezobratlých živočichů, patřící do kmene ploštěnci (Platyhelminthes), kteří žijí parazitickým způsobem života.

Nový!!: Organismus a Tasemnice · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Organismus a Teplo · Vidět víc »

Tkáň

epitelovými buňkami Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci.

Nový!!: Organismus a Tkáň · Vidět víc »

Viroid

Viroid je malá infekční cirkulární autokatalytická ribonukleová kyselina (RNA) nekódující žádný protein.

Nový!!: Organismus a Viroid · Vidět víc »

Virus

Virus (z lat. „virus“ – jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a neživým.

Nový!!: Organismus a Virus · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Organismus a Voda · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Biologická potřeba, Organismy, Organizmus, Projevy života, Živý organismus.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »