Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Pevná látka

Index Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

27 vztahy: Amorfní látka, Anizotropie, Atom, Šíření tepla prouděním, Elektrická vodivost, Elektrický proud, Elektron, Index lomu, Ion, Kapalina, Kinetická energie, Kmitání, Krystal, Krystalová mřížka, Látka, Molekula, Objem, Pevnost (fyzika), Plyn, Potenciální energie, Rovnovážná poloha, Síla, Skupenství, Tání, Teplo, Tvar, Vedení tepla.

Amorfní látka

Amorfní látky jsou látky v pevném skupenství, které nemají pravidelnou (krystalickou) strukturu.

Nový!!: Pevná látka a Amorfní látka · Vidět víc »

Anizotropie

Anizotropie je vlastnost, kterou se označuje závislost určité veličiny na volbě směru.

Nový!!: Pevná látka a Anizotropie · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Pevná látka a Atom · Vidět víc »

Šíření tepla prouděním

zemském plášti. Barvy blízké červené představují teplé oblasti kdežto modré chladné oblasti. Šíření tepla prouděním (konvekcí) je jeden ze způsobů šíření tepla, kdy dochází k proudění hmoty o různé teplotě.

Nový!!: Pevná látka a Šíření tepla prouděním · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Pevná látka a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Pevná látka a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Pevná látka a Elektron · Vidět víc »

Index lomu

Index lomu (značí se n nebo N) je bezrozměrná fyzikální veličina popisující šíření světla a všeobecně elektromagnetického záření v látkách.

Nový!!: Pevná látka a Index lomu · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Pevná látka a Ion · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Pevná látka a Kapalina · Vidět víc »

Kinetická energie

energii potenciální. Ta se mění dalším sjezdem dolů opět na energii kinetickou. Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.

Nový!!: Pevná látka a Kinetická energie · Vidět víc »

Kmitání

pružině Kmitání (též oscilace nebo kmitavý děj) je změna, typicky v čase, nějaké veličiny vykazující opakování nebo tendenci k němu.

Nový!!: Pevná látka a Kmitání · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Pevná látka a Krystal · Vidět víc »

Krystalová mřížka

Krystalová mřížka chloridu sodného Krystalová mřížka je množina určitých myšlených abstraktních bodů, pomocí nichž se popisuje struktury krystalu, neboli vzájemná poloha částic v krystalu.

Nový!!: Pevná látka a Krystalová mřížka · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Pevná látka a Látka · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Pevná látka a Molekula · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Pevná látka a Objem · Vidět víc »

Pevnost (fyzika)

Pevnost je fyzikální vlastnost pevných látek, vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám.

Nový!!: Pevná látka a Pevnost (fyzika) · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Pevná látka a Plyn · Vidět víc »

Potenciální energie

tíhovou silou, která vozíky urychluje resp. zpomaluje. Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly.

Nový!!: Pevná látka a Potenciální energie · Vidět víc »

Rovnovážná poloha

Rovnovážná poloha je poloha tuhého tělesa, při níž je výslednice všech sil působících na těleso nulová a výsledný moment všech sil je také nulový.

Nový!!: Pevná látka a Rovnovážná poloha · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Pevná látka a Síla · Vidět víc »

Skupenství

Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi.

Nový!!: Pevná látka a Skupenství · Vidět víc »

Tání

Tání kostek ledu ve sklenici (50 minut) Tání je fázová přeměna (změna skupenství), při níž se pevná látka mění na kapalinu.

Nový!!: Pevná látka a Tání · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Pevná látka a Teplo · Vidět víc »

Tvar

Tvar je celková vizuální podoba, vzhled, obrys nebo povrch rovinného nebo prostorového útvaru, rozložení a rozvržení jeho hmoty bez ohledu na materiál a další vlastnosti.

Nový!!: Pevná látka a Tvar · Vidět víc »

Vedení tepla

Vedení (kondukce) tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém částice látky v oblasti s vyšší střední kinetickou energií předávají část své pohybové energie prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší střední kinetickou energií.

Nový!!: Pevná látka a Vedení tepla · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Pevné látky, Pevné skupenství.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »