Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Plyn

Index Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

34 vztahy: Aeromechanika, Atmosféra, Avogadrova konstanta, Šíření tepla prouděním, Škrticí klapka, Chemická rovnice, Chemie, Daltonův zákon parciálních tlaků, Elektrický proud, Gravitace, Ideální plyn, Kapalina, Kinetická energie, Kinetická teorie látek, Látka, Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, Mol, Objem, Pevná látka, Planeta, Plynovod, Potenciální energie, Síla, Skupenství, Stlačitelnost, Svítiplyn, Těleso, Tekutina, Teplo, Tlak, Tvar, Viskozita, Vnitřní tření, Zemní plyn.

Aeromechanika

Aeromechanika je obor mechaniky, zkoumající chování plynů při působení vnějších sil, při jejich relativním pohybu vůči pevným tělesům a při jejich pohybu v uzavřených prostorách.

Nový!!: Plyn a Aeromechanika · Vidět víc »

Atmosféra

atmosféry Země Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru.

Nový!!: Plyn a Atmosféra · Vidět víc »

Avogadrova konstanta

Avogadrova konstanta, nespr.

Nový!!: Plyn a Avogadrova konstanta · Vidět víc »

Šíření tepla prouděním

zemském plášti. Barvy blízké červené představují teplé oblasti kdežto modré chladné oblasti. Šíření tepla prouděním (konvekcí) je jeden ze způsobů šíření tepla, kdy dochází k proudění hmoty o různé teplotě.

Nový!!: Plyn a Šíření tepla prouděním · Vidět víc »

Škrticí klapka

Pohled na škrtící klapku Škrticí klapka je otočná klapka, která svým pohybem otevírá nebo uzavírá průtok potrubím.

Nový!!: Plyn a Škrticí klapka · Vidět víc »

Chemická rovnice

Chemická rovnice je symbolický zápis, kterým se popisuje výsledek chemické reakce.

Nový!!: Plyn a Chemická rovnice · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Plyn a Chemie · Vidět víc »

Daltonův zákon parciálních tlaků

Daltonův zákon parciálních tlaků Daltonův zákon pojmenovaný po svém objeviteli Johnu Daltonovi zní: Vyjádřeno matematicky, celkový tlak P směsi n plynů můžeme definovat jako součet parciálních tlaků jednotlivých plynů obsažených ve směsi kde p_1,\ p_2,...\ p_n představují parciální tlak(.

Nový!!: Plyn a Daltonův zákon parciálních tlaků · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Plyn a Elektrický proud · Vidět víc »

Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

Nový!!: Plyn a Gravitace · Vidět víc »

Ideální plyn

molekuly jsou barevně odlišeny pro snadnější sledování pohybu. Ideální (dokonalý) plyn je plyn, který má na rozdíl od skutečného plynu tyto ideální vlastnosti: je dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření.

Nový!!: Plyn a Ideální plyn · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Plyn a Kapalina · Vidět víc »

Kinetická energie

energii potenciální. Ta se mění dalším sjezdem dolů opět na energii kinetickou. Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.

Nový!!: Plyn a Kinetická energie · Vidět víc »

Kinetická teorie látek

Kinetická teorie látek je teorie, která spojuje makroskopicky pozorovaný stav látky s mikroskopickým pohybem částic, z nichž je daná látka složena.

Nový!!: Plyn a Kinetická teorie látek · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Plyn a Látka · Vidět víc »

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (anglicky International Union of Pure and Applied Chemistry, zkráceně IUPAC), je organizace zabývající se chemickou nomenklaturou (názvy chemických prvků, názvy anorganických, organických sloučenin a polymerů) a chemickou terminologií (názvy chemických metod, pojmů a jevů).

Nový!!: Plyn a Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii · Vidět víc »

Mol

Mol (značka mol) je základní fyzikální jednotka látkového množství.

Nový!!: Plyn a Mol · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Plyn a Objem · Vidět víc »

Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Nový!!: Plyn a Pevná látka · Vidět víc »

Planeta

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze), je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

Nový!!: Plyn a Planeta · Vidět víc »

Plynovod

Plynovod na rozvod zemního plynu. Plynovod je soustava potrubí pro rozvod plynu, typicky zemního plynu, na delší vzdálenosti.

Nový!!: Plyn a Plynovod · Vidět víc »

Potenciální energie

tíhovou silou, která vozíky urychluje resp. zpomaluje. Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly.

Nový!!: Plyn a Potenciální energie · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Plyn a Síla · Vidět víc »

Skupenství

Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi.

Nový!!: Plyn a Skupenství · Vidět víc »

Stlačitelnost

Stlačitelnost (objemová stlačitelnost) je definována jako záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke změně tlaku, tzn.

Nový!!: Plyn a Stlačitelnost · Vidět víc »

Svítiplyn

Svítiplyn je technický plyn, tvořený směsí vodíku, oxidu uhelnatého, metanu, a dalších plynů (dusík, oxid uhličitý), používaný v 19.

Nový!!: Plyn a Svítiplyn · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Plyn a Těleso · Vidět víc »

Tekutina

Tekutina je společný název pro kapaliny a plyny (patrně i pro plazma a kvark gluonové plazma), jejichž významnou společnou vlastností je tekutost, neboli neschopnost udržet svůj stálý tvar díky snadnému vzájemnému pohybu částic.

Nový!!: Plyn a Tekutina · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Plyn a Teplo · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Plyn a Tlak · Vidět víc »

Tvar

Tvar je celková vizuální podoba, vzhled, obrys nebo povrch rovinného nebo prostorového útvaru, rozložení a rozvržení jeho hmoty bez ohledu na materiál a další vlastnosti.

Nový!!: Plyn a Tvar · Vidět víc »

Viskozita

Simulace dvou látek s rozdílnou viskozitou. Horní kapalina má nižší viskozitu, dolní kapalina má vyšší viskozitu Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny.

Nový!!: Plyn a Viskozita · Vidět víc »

Vnitřní tření

Vnitřní tření je tření vznikající uvnitř tekutin kvůli vzájemnému silovému působení mezi částicemi při proudění.

Nový!!: Plyn a Vnitřní tření · Vidět víc »

Zemní plyn

Těžba zemního plynu v metrech krychlových za rok Buzău Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo.

Nový!!: Plyn a Zemní plyn · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Objem plynu, Plynná látka, Plynné skupenství, Plyny, Reálný plyn, Skutečný plyn.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »