Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Právo

Index Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

50 vztahy: Účinnost (právo), Bezpráví, Chammurapiho zákoník, Daň, Dějiny práva, Finanční právo, Hmotné právo, Kartel, Magna charta libertatum, Manželství, Mezinárodní právo, Morálka, Nepsané právo, Norma, Normativní smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Parlament, Působnost, Přirozené právo, Platnost, Pozitivní právo, Pracovní právo, Právní řád, Právní řád České republiky, Právní norma, Právní obyčej, Právní předpis, Právní princip, Právní stát, Právní věda, Právní vědomí, Precedens, Procesní právo, Psané právo, Rodinné právo, Sbírka zákonů, Smlouva, Spravedlnost, Správní právo, Stát, Subjektivní právo, Trestní právo, Vlastnictví, Základní lidská práva, Zákon, Zákon dvanácti desek, Zákon sudnyj ljudem, Zákonodárná moc, Zvykové právo.

Účinnost (právo)

Účinnost je právní pojem označující právní závaznost právního předpisu, případně smlouvy, tedy povinnost se jimi řídit.

Nový!!: Právo a Účinnost (právo) · Vidět víc »

Bezpráví

Bezpráví je označení pro křivdu, nespravedlnost nebo příkoří.

Nový!!: Právo a Bezpráví · Vidět víc »

Chammurapiho zákoník

Chammurapiho zákoník Chammurapiho zákoník (nebo kodex krále Chammurapiho) je babylonský zákoník, vydaný králem Chammurapim.

Nový!!: Právo a Chammurapiho zákoník · Vidět víc »

Daň

Daň je zákonem (popřípadě i jinak) určená povinná platba do rozpočtu autority (např. státu), která je oprávněna ji vyhlásit.

Nový!!: Právo a Daň · Vidět víc »

Dějiny práva

Není možné určit přesný moment, kdy vzniklo právo, ale můžeme se pokusit popsat způsob, jakým se vyvíjelo až do současné podoby, a dokonce i odhadnout, jak by mohlo vypadat v blízké budoucnosti.

Nový!!: Právo a Dějiny práva · Vidět víc »

Finanční právo

Finanční právo je samostatné právní odvětví patřící do oblasti veřejného práva.

Nový!!: Právo a Finanční právo · Vidět víc »

Hmotné právo

Hmotné právo je souhrn právních norem, které stanoví svým adresátům subjektivní práva a povinnosti.

Nový!!: Právo a Hmotné právo · Vidět víc »

Kartel

Kartel je forma obchodní dohody mezi soutěžiteli, která narušuje hospodářskou soutěž.

Nový!!: Právo a Kartel · Vidět víc »

Magna charta libertatum

Magna charta, verze z roku 1215 Magna charta libertatum, nebo také Velká listina práv a svobod, je anglický právní dokument původně vydaný roku 1215.

Nový!!: Právo a Magna charta libertatum · Vidět víc »

Manželství

Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny.

Nový!!: Právo a Manželství · Vidět víc »

Mezinárodní právo

Mezinárodní právo je souborem právních norem, které upravují právní vztahy mezi jednotlivými státy a také vztahy mezi státy a mezinárodními organizacemi.

Nový!!: Právo a Mezinárodní právo · Vidět víc »

Morálka

Farse e moralità (Žerty a morálka), 1914 Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.

Nový!!: Právo a Morálka · Vidět víc »

Nepsané právo

Nepsané právo (lat. ius non scriptum) není na rozdíl od psaného práva zachyceno na pevném substrátu, ale existuje a předává se pouze ústním podáním (tradicí) a v nepřímých (neautoritativních) reflexích, např.

Nový!!: Právo a Nepsané právo · Vidět víc »

Norma

Norma (někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., který se buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je normální (přijatelné nebo obvyklé).

Nový!!: Právo a Norma · Vidět víc »

Normativní smlouva

Normativní smlouva je smlouva, jejíž ustanovení jsou obecná a závazně regulují celou skupinu právních vztahů stejného druhu mezi relativně neurčitým počtem subjektů, a proto je formálním pramenem práva.

Nový!!: Právo a Normativní smlouva · Vidět víc »

Občanské právo

Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu.

Nový!!: Právo a Občanské právo · Vidět víc »

Obchodní právo

Obchodní právo (komercialistika) je soubor právních norem především soukromého práva upravující postavení obchodníků (podnikatelů) a vztahy, do nichž obchodníci (podnikatelé) vstupují (včetně vztahů, na jejichž druhé straně stojí i neobchodníci).

Nový!!: Právo a Obchodní právo · Vidět víc »

Parlament

Kapitol ve Washingtonu, sídlo Kongresu USA Parlament je zákonodárný sbor volených či nevolených zástupců příslušné administrativní územní jednotky, ať už je to stát, svazek států, nebo spolková země státu.

Nový!!: Právo a Parlament · Vidět víc »

Působnost

Působnost je právní institut, který odpovídá na otázku, co se na koho vztahuje.

Nový!!: Právo a Působnost · Vidět víc »

Přirozené právo

Přirozené právo (latinsky ius naturale) znamená právo nepsané, věčné, univerzální a nezávislé na státu, jehož podstatou je obecná rovnost všech lidí a nediskriminace žádné lidské osoby.

Nový!!: Právo a Přirozené právo · Vidět víc »

Platnost

V právu je platnost vlastnost právní normy (respektive právního předpisu) nebo právního jednání.

Nový!!: Právo a Platnost · Vidět víc »

Pozitivní právo

Pozitivním právem (označovaným též - ne zcela přesně - jako platné právo) se rozumí takové právo, které lze odvodit z v dané době platného systému právních norem, vesměs psaných (psané právo neboli ius scriptum).

Nový!!: Právo a Pozitivní právo · Vidět víc »

Pracovní právo

Pracovní právo je hybridní právní odvětví zahrnující prvky soukromého a veřejného práva.

Nový!!: Právo a Pracovní právo · Vidět víc »

Právní řád

Právní řád je objektivní právo určitého konkrétního státu, uspořádaný soubor všech právních norem, které na jeho území platí a které daný stát buď sám vytvořil, nebo alespoň za své právní normy uznal.

Nový!!: Právo a Právní řád · Vidět víc »

Právní řád České republiky

Právní řád České republiky je uspořádaný systém pramenů práva platných v České republice nebo v rámci mezinárodního společenství, jehož je členem.

Nový!!: Právo a Právní řád České republiky · Vidět víc »

Právní norma

Právní norma je norma, tedy vyjádření toho, co má být, která je zároveň právně závazná.

Nový!!: Právo a Právní norma · Vidět víc »

Právní obyčej

Právní obyčej je nejstarší pramen práva, v současnosti však mají právní obyčeje jen malý význam, když hlavní roli hrají právní předpisy.

Nový!!: Právo a Právní obyčej · Vidět víc »

Právní předpis

Právní předpis je pramen práva, označovaný také jako normativní právní akt, který je jednostranně vydán orgánem veřejné moci a který obsahuje jednu, zpravidla ale více právních norem jako obecně závazných pravidel chování nebo jejich složek.

Nový!!: Právo a Právní předpis · Vidět víc »

Právní princip

Pojem právní princip (někdy též označován jako právní zásada nebo obecná zásada právní) označuje „pravidla, která tvoří základ určitého právního institutu, zákona, právního odvětví nebo (v případě obecných právních  principů) právního řádu jako celku“.

Nový!!: Právo a Právní princip · Vidět víc »

Právní stát

Právní stát (německy Rechtsstaat) je právní doktrína, podle které je státní moc omezena a podřízena právu.

Nový!!: Právo a Právní stát · Vidět víc »

Právní věda

Právní věda neboli jurisprudence je věda zkoumající z různých hledisek právo, a to ať již právo pozitivní (platné), tak i právo přirozené.

Nový!!: Právo a Právní věda · Vidět víc »

Právní vědomí

Právní vědomí označuje všeobecné znalosti o právu, představy o jeho platnosti a oprávněnosti.

Nový!!: Právo a Právní vědomí · Vidět víc »

Precedens

Precedens nebo precedent (z lat. praecedere, předcházet) znamená předchozí, dřívější obdobný případ.

Nový!!: Právo a Precedens · Vidět víc »

Procesní právo

Procesní právo je souhrn právních norem, které regulují proces, postup, jak se domoci svých subjektivních práv či jak realizovat své subjektivní povinnosti.

Nový!!: Právo a Procesní právo · Vidět víc »

Psané právo

Psané právo (lat. ius scriptum) je tvořeno právními normami zachycenými časově stálým způsobem na vhodném trvanlivém substrátu, např.

Nový!!: Právo a Psané právo · Vidět víc »

Rodinné právo

Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny.

Nový!!: Právo a Rodinné právo · Vidět víc »

Sbírka zákonů

Titulní list Sbírky zákonů, částka 92, ročník 2015 Sbírka zákonů (ve zkratce Sb.) je označení českého promulgačního listu, ve kterém se vyhlašují především české právní předpisy.

Nový!!: Právo a Sbírka zákonů · Vidět víc »

Smlouva

Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.

Nový!!: Právo a Smlouva · Vidět víc »

Spravedlnost

Alegorie spravedlnosti, Biel, Švýcarsko Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo.

Nový!!: Právo a Spravedlnost · Vidět víc »

Správní právo

Správní právo je odvětví veřejného práva.

Nový!!: Právo a Správní právo · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Právo a Stát · Vidět víc »

Subjektivní právo

Subjektivní právo označuje právo určitého subjektu na něco.

Nový!!: Právo a Subjektivní právo · Vidět víc »

Trestní právo

Trestní právo v České republice je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

Nový!!: Právo a Trestní právo · Vidět víc »

Vlastnictví

Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí.

Nový!!: Právo a Vlastnictví · Vidět víc »

Základní lidská práva

538 př. Kr.), obvykle považovaný za „první zápis lidských práv“ parlamentní suverenity. Tím byla otevřena cesta k politickému prosazení lidských práv. Francouzská Deklarace práv člověka a občana (1789) Základní lidská práva jsou subjektivní veřejná práva, která jsou v Česku zaručena především ústavní Listinou základních práv a svobod.

Nový!!: Právo a Základní lidská práva · Vidět víc »

Zákon

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem).

Nový!!: Právo a Zákon · Vidět víc »

Zákon dvanácti desek

Zákon nebo Zákoník dvanácti desek (latinsky Lex nebo Leges duodecim tabularum) je nejstarší kodifikace římského práva z poloviny 5.

Nový!!: Právo a Zákon dvanácti desek · Vidět víc »

Zákon sudnyj ljudem

Zakon sudnyj ljudem (česky Soudní zákon pro laiky) je první staroslověnsky psaný právní spis.

Nový!!: Právo a Zákon sudnyj ljudem · Vidět víc »

Zákonodárná moc

Zákonodárná moc je oprávnění vydávat zákony.

Nový!!: Právo a Zákonodárná moc · Vidět víc »

Zvykové právo

Zvykové právo je právní systém založený na právních obyčejích, které se v určitém společenství ustálily a jsou všeobecně uznávány, sankcionovány a dodržovány.

Nový!!: Právo a Zvykové právo · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Autonomní právo, Heteronomní právo, Hmotné a procesní právo, Objektivní právo, Práva, Právní institut, Subjektivní a objektivní právo.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »