Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Soudní moc

Index Soudní moc

Nejvyšší soud USA Soudní moc nebo též justice (někdy také judikativa) je vedle moci zákonodárné a moci výkonné jednou ze tří složek státní moci.

42 vztahy: Ústavní soud, Ústavní soud České republiky, Česko, Civilní proces, Dělba moci, Federace, Justice, Krajský soud, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Nejvyšší soud, Nejvyšší soud České republiky, Nejvyšší správní soud České republiky, Odvolání, Okresní soud, Opravný prostředek, Přísedící, Předseda vlády, Právní předpis, Právní stát, Právo, Prezident České republiky, Rozhodnutí, Senát Parlamentu České republiky, Soud, Soudce, Soudcovská rada, Soudnictví, Soudy v Česku, Správní úřad, Správní soudnictví, Státní moc, Státní zastupitelství, Trest, Trestní řízení, Trestný čin, Výkonná moc, Vina, Vláda České republiky, Vrchní soud, Zákon, Zákonný soudce, Zákonodárná moc.

Ústavní soud

Brně rakouského ústavního soudu (původně v ní sídlila Česká dvorská kancelář) Ústavní soud je soudní orgán v zemích, které mají koncentrované ústavní soudnictví.

Nový!!: Soudní moc a Ústavní soud · Vidět víc »

Ústavní soud České republiky

Ústavní soud České republiky je specializovaná česká soudní instituce, která stojí mimo systém obecných soudů a jejímž základním posláním je garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základních lidských práv fyzických a právnických osob na základě ústavního pořádku České republiky, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, která by nebyla v souladu s ústavním pořádkem.

Nový!!: Soudní moc a Ústavní soud České republiky · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Soudní moc a Česko · Vidět víc »

Civilní proces

Civilní proces (nebo též občanské soudní řízení;: civil lawsuit;: procédure civile,: Zivilprozess) je postup rozhodujícího orgánu (soudu nebo rozhodců), účastníků řízení a dalších zúčastněných subjektů při projednávání a rozhodování soukromoprávních sporů a jiných právních věcí.

Nový!!: Soudní moc a Civilní proces · Vidět víc »

Dělba moci

Dělba moci (angl. separation of powers, fr. séparation de pouvoirs, něm. Gewaltenteilung) je princip politického uspořádání, který rozlišuje trojí typ moci ve státě.

Nový!!: Soudní moc a Dělba moci · Vidět víc »

Federace

Federace (fœdus, „smlouva“) je typ státního zřízení, kdy jde o složený stát, skládající se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie).

Nový!!: Soudní moc a Federace · Vidět víc »

Justice

Justice může označovat.

Nový!!: Soudní moc a Justice · Vidět víc »

Krajský soud

Budova Krajského soudu v Českých Budějovicích Krajský soud představuje jeden ze základních článků soustavy obecných soudů.

Nový!!: Soudní moc a Krajský soud · Vidět víc »

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky je ústředním orgánem státní správy v justiční oblasti.

Nový!!: Soudní moc a Ministerstvo spravedlnosti České republiky · Vidět víc »

Nejvyšší soud

Budova Nejvyššího soudu USA Nejvyšší soud je označení soudního orgánu, který v jednotlivých státech plní různé funkce – zpravidla se jedná o orgán, který rozhoduje v poslední instanci a proti jehož rozhodnutí už není přípustný opravný prostředek.

Nový!!: Soudní moc a Nejvyšší soud · Vidět víc »

Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším správním soudem nejvyšším článkem v soustavě soudů České republiky.

Nový!!: Soudní moc a Nejvyšší soud České republiky · Vidět víc »

Nejvyšší správní soud České republiky

Nejvyšší správní soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším soudem vrcholným orgánem soudní moci v České republice.

Nový!!: Soudní moc a Nejvyšší správní soud České republiky · Vidět víc »

Odvolání

Odvolání je řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu prvního stupně.

Nový!!: Soudní moc a Odvolání · Vidět víc »

Okresní soud

Budova Okresního soudu v Ostravě Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů nejen České republiky, ale např.

Nový!!: Soudní moc a Okresní soud · Vidět víc »

Opravný prostředek

Opravný prostředek je formalizovaný úkon účastníka řízení (například soudního nebo správního), které směřuje proti konkrétnímu — dle názoru účastníka nesprávnému — rozhodnutí vydanému orgánem, který v daném řízení rozhoduje (například soudem nebo úřadem), a jehož smyslem je docílit opravy tohoto rozhodnutí dle představ účastníka.

Nový!!: Soudní moc a Opravný prostředek · Vidět víc »

Přísedící

Přísedící (nebo též votanti podle toho, že disponují hlasovacím právem) jsou vedle jeho předsedy členy soudního senátu.

Nový!!: Soudní moc a Přísedící · Vidět víc »

Předseda vlády

Předseda vlády (nebo také ministerský předseda, premiér či první ministr) je v parlamentním systému hlavou nejvyššího exekutivního orgánu ve státě: vlády.

Nový!!: Soudní moc a Předseda vlády · Vidět víc »

Právní předpis

Právní předpis je pramen práva, označovaný také jako normativní právní akt, který je jednostranně vydán orgánem veřejné moci a který obsahuje jednu, zpravidla ale více právních norem jako obecně závazných pravidel chování nebo jejich složek.

Nový!!: Soudní moc a Právní předpis · Vidět víc »

Právní stát

Právní stát (německy Rechtsstaat) je právní doktrína, podle které je státní moc omezena a podřízena právu.

Nový!!: Soudní moc a Právní stát · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Soudní moc a Právo · Vidět víc »

Prezident České republiky

Prezident České republiky je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, resp.

Nový!!: Soudní moc a Prezident České republiky · Vidět víc »

Rozhodnutí

Rozhodnutí je individuální právní akt orgánu veřejné moci, kterým se zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo kterým se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

Nový!!: Soudní moc a Rozhodnutí · Vidět víc »

Senát Parlamentu České republiky

Senát Parlamentu České republiky je horní komora Parlamentu České republiky.

Nový!!: Soudní moc a Senát Parlamentu České republiky · Vidět víc »

Soud

Brně - pohled z krajského úřadu Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc.

Nový!!: Soudní moc a Soud · Vidět víc »

Soudce

Americký soudce hovoří k advokátovi Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních.

Nový!!: Soudní moc a Soudce · Vidět víc »

Soudcovská rada

Soudcovská rada je orgán složený ze soudců, někdy i z dalších zástupců právnických profesí, který má určité pravomoci ve vztahu ke státní správě soudů.

Nový!!: Soudní moc a Soudcovská rada · Vidět víc »

Soudnictví

Soudnictví je činnost státu, kterou vykonávají jako státní orgán nezávislé soudy.

Nový!!: Soudní moc a Soudnictví · Vidět víc »

Soudy v Česku

Mapka českých obecných soudů Soudy v Česku jsou nezávislé státní orgány vykonávající podle hlavy čtvrté Ústavy soudní moc.

Nový!!: Soudní moc a Soudy v Česku · Vidět víc »

Správní úřad

Správní úřad je organizační jednotka zřízená zákonem, jejíž působnost je stanovena zákonem (čl. 79 Ústavy), která vystupuje navenek prostřednictvím svých orgánů nebo zástupců, kteří jednají jménem subjektu či za subjekt (např. stát), jehož je správní úřad organizační součástí (organizační složkou).

Nový!!: Soudní moc a Správní úřad · Vidět víc »

Správní soudnictví

Správní soudnictví je druh výkonu soudní moci, ve kterém soudy rozhodují zejména o žalobách fyzických nebo právnických osob, které se domáhají ochrany před nezákonným rozhodnutím nebo postupem orgánů veřejné moci.

Nový!!: Soudní moc a Správní soudnictví · Vidět víc »

Státní moc

Státní moc je druhem veřejné moci, jde o schopnost státu vnutit svou vůli subjektům, které jsou v dosahu jeho právního řádu.

Nový!!: Soudní moc a Státní moc · Vidět víc »

Státní zastupitelství

Budova Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Státní zastupitelství je soustava státních úřadů, které jsou určeny k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství.

Nový!!: Soudní moc a Státní zastupitelství · Vidět víc »

Trest

San Francisca Trest nebo také sankce je uvalení nějakého omezení, újmy, ztráty nebo bolesti, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství.

Nový!!: Soudní moc a Trest · Vidět víc »

Trestní řízení

Trestní řízení je zákonem upravený postup příslušných orgánů státu (tzv. orgánů činných v trestním řízení), jehož cílem je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele, uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření a toto rozhodnutí vykonat, popřípadě zařídit jeho výkon.

Nový!!: Soudní moc a Trestní řízení · Vidět víc »

Trestný čin

Trestný čin je označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá.

Nový!!: Soudní moc a Trestný čin · Vidět víc »

Výkonná moc

Výkonná moc nebo též exekutiva je složka státní moci, která řídí státní aparát a administrativu.

Nový!!: Soudní moc a Výkonná moc · Vidět víc »

Vina

Vina je odpovědnost člověka za ublížení, hřích, trestný čin nebo jiné porušení práva.

Nový!!: Soudní moc a Vina · Vidět víc »

Vláda České republiky

Vláda České republiky je vrcholný orgán výkonné moci v České republice.

Nový!!: Soudní moc a Vláda České republiky · Vidět víc »

Vrchní soud

Vrchní soud v Olomouci Vrchní soud je jeden z vyšších soudů, ve středoevropské tradici jeho působnost odpovídá existujícím nebo historickým zemím.

Nový!!: Soudní moc a Vrchní soud · Vidět víc »

Zákon

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem).

Nový!!: Soudní moc a Zákon · Vidět víc »

Zákonný soudce

Zákonný soudce je ten soudce, který je na základě zákona určen k projednání a rozhodnutí konkrétní věci.

Nový!!: Soudní moc a Zákonný soudce · Vidět víc »

Zákonodárná moc

Zákonodárná moc je oprávnění vydávat zákony.

Nový!!: Soudní moc a Zákonodárná moc · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Judikativa, Moc soudní, Soudcovská moc.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »