Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Substituent

Index Substituent

V organické chemii a biochemii se jako substituent označuje atom nebo skupina atomů, které nahrazují atom vodíku na původním (rodičovském) řetězci uhlovodíku.

48 vztahy: Adice, Alkany, Alkeny, Alkoholy, Aminokyselina, Aryl, Atom, Bílkovina, Biochemie, Bor (prvek), Cín, Chemická vazba, Chemický vzorec, Chlor, Dvojná vazba, Elektronegativita, Ethenyl, Ethyl, Fenyl, Funkční skupina, Germanium, Halogenidy, Halogeny, Hydridy, Hydroxyl, Indukční efekt, Izomerie, Jednoduchá vazba, Karboxylové kyseliny, Křemík, Markovnikovovo pravidlo, Methyl, Methylen, Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, Mezomerní efekt, Molekula, Olovo, Organická chemie, Polymer, Polyvinylchlorid, PubChem, Radikál, Trojná vazba, Uhlovodíky, Vodík, Zajcevovo pravidlo, 1844, 1993.

Adice

Typický příklad adice: chlorace ethenu Adice je reakce, při které dochází k zániku π vazeb (násobných vazeb) nebo otevření cyklické molekuly a dochází k navázání skupiny či atomu sigma vazbou.

Nový!!: Substituent a Adice · Vidět víc »

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).

Nový!!: Substituent a Alkany · Vidět víc »

Alkeny

Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C.

Nový!!: Substituent a Alkeny · Vidět víc »

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Substituent a Alkoholy · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Substituent a Aminokyselina · Vidět víc »

Aryl

Termínem aryl (označovaným někdy zkratkou Ar, kolidující však se značkou argonu) se v organické chemii označuje libovolná funkční skupina nebo substituent odvozený od arenu odtržením atomu vodíku z atomu uhlíku aromatického cyklu, tedy například fenyl, thiofenyl, indolyl, naftyl apod.

Nový!!: Substituent a Aryl · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Substituent a Atom · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Substituent a Bílkovina · Vidět víc »

Biochemie

Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie.

Nový!!: Substituent a Biochemie · Vidět víc »

Bor (prvek)

Bor (též bór), chemická značka B, (lat. Borum) je nejlehčím z řady prvků III.

Nový!!: Substituent a Bor (prvek) · Vidět víc »

Cín

Cín, chemická značka Sn (lat. Stannum) patří mezi kovy, které jsou známy lidstvu již od starověku především jako součást slitiny zvané bronz.

Nový!!: Substituent a Cín · Vidět víc »

Chemická vazba

Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

Nový!!: Substituent a Chemická vazba · Vidět víc »

Chemický vzorec

Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek).

Nový!!: Substituent a Chemický vzorec · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Substituent a Chlor · Vidět víc »

Dvojná vazba

Dvojná vazba (v originále Double bind) je psychologický pojem, označující způsob komunikace, při níž jedinec dostává od komunikující osoby dvě neslučitelné informace současně.

Nový!!: Substituent a Dvojná vazba · Vidět víc »

Elektronegativita

Elektronegativita je v chemii vlastnost atomu, vyjadřující jeho schopnost přitahovat vazebné elektrony.

Nový!!: Substituent a Elektronegativita · Vidět víc »

Ethenyl

Strukturní vzorec ethenylu (vinylu). Ethenyl (vinyl) je uhlovodíkový zbytek, který vznikne odtržením atomu vodíku od molekuly ethenu.

Nový!!: Substituent a Ethenyl · Vidět víc »

Ethyl

139px Ethyl (ethylová skupina) je hydrofobní alkylovou funkční skupinou.

Nový!!: Substituent a Ethyl · Vidět víc »

Fenyl

Struktura fenylové skupiny V organické chemii se jako fenyl, fenylová skupina či fenylový kruh (často se píše zkráceně jako Ph nebo Φ, řecké písmeno fí) označuje funkční skupina se vzorcem C6H5-, kde je šest atomů uhlíku uspořádáno v kruhové struktuře.

Nový!!: Substituent a Fenyl · Vidět víc »

Funkční skupina

V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti.

Nový!!: Substituent a Funkční skupina · Vidět víc »

Germanium

Germanium, chemická značka Ge, (lat. Germanium) je vzácný šedobílý polokovový prvek, nalézající největší uplatnění v polovodičovém průmyslu.

Nový!!: Substituent a Germanium · Vidět víc »

Halogenidy

Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů s elektropozitivnějšími prvky nebo soli halogenovodíků.

Nový!!: Substituent a Halogenidy · Vidět víc »

Halogeny

Halogeny (neboli halové prvky) jsou členy 17. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Substituent a Halogeny · Vidět víc »

Hydridy

Hydridy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku s jinými prvky.

Nový!!: Substituent a Hydridy · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: Substituent a Hydroxyl · Vidět víc »

Indukční efekt

Indukční efekt (též induktivní efekt) je změna elektronové hustoty působením substituentu s rozdílnou elektronegativitou.

Nový!!: Substituent a Indukční efekt · Vidět víc »

Izomerie

Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule.

Nový!!: Substituent a Izomerie · Vidět víc »

Jednoduchá vazba

Strukturní vzorec molekuly vodíku Strukturní vzorec methanu V chemii se jako jednoduchá vazba označuje vazba mezi dvěma atomy, které se účastní dva valenční elektrony, atomy tedy sdílejí jeden elektronový pár.

Nový!!: Substituent a Jednoduchá vazba · Vidět víc »

Karboxylové kyseliny

Obecný vzorec karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které obsahují karboxylovou skupinu -COOH.

Nový!!: Substituent a Karboxylové kyseliny · Vidět víc »

Křemík

Křemík (lat. Silicium) je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře.

Nový!!: Substituent a Křemík · Vidět víc »

Markovnikovovo pravidlo

kyselinou bromovodíkovou Jako Markovnikovovo pravidlo (někdy též nesprávně nazýváno markovnikovo) se v organické chemii označuje pozorování založené na pravidle Zajcevově.

Nový!!: Substituent a Markovnikovovo pravidlo · Vidět víc »

Methyl

Methyl Methyl (methylová skupina) je hydrofobní alkylovou funkční skupinou.

Nový!!: Substituent a Methyl · Vidět víc »

Methylen

Dichlormethan Methylencyklopropen Karben Methylen je chemická skupina, kde je atom uhlíku vázán se dvěma atomy vodíku.

Nový!!: Substituent a Methylen · Vidět víc »

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (anglicky International Union of Pure and Applied Chemistry, zkráceně IUPAC), je organizace zabývající se chemickou nomenklaturou (názvy chemických prvků, názvy anorganických, organických sloučenin a polymerů) a chemickou terminologií (názvy chemických metod, pojmů a jevů).

Nový!!: Substituent a Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii · Vidět víc »

Mezomerní efekt

Mezomerní efekt nebo též rezonanční či konjugační efekt je vlastnost substituentů nebo funkčních skupin v chemických sloučeninách.

Nový!!: Substituent a Mezomerní efekt · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Substituent a Molekula · Vidět víc »

Olovo

Olovo chemická značka: Pb (lat. Plumbum) je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku.

Nový!!: Substituent a Olovo · Vidět víc »

Organická chemie

Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.

Nový!!: Substituent a Organická chemie · Vidět víc »

Polymer

Polymer je makromolekula sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.

Nový!!: Substituent a Polymer · Vidět víc »

Polyvinylchlorid

Polyvinylchlorid (PVC) je třetím nejpoužívanějším plastem na Zemi, hned po polyethylenu a polypropylenu.

Nový!!: Substituent a Polyvinylchlorid · Vidět víc »

PubChem

PubChem je databáze chemických molekul.

Nový!!: Substituent a PubChem · Vidět víc »

Radikál

Moses Gomberg, zakladatel radikálové chemie Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice, která má jeden nebo více nepárových elektronů.

Nový!!: Substituent a Radikál · Vidět víc »

Trojná vazba

Jako trojná vazba se v chemii označuje chemická vazba mezi dvěma atomy, jíž se účastní šest vazebných elektronů namísto obvyklých dvou.

Nový!!: Substituent a Trojná vazba · Vidět víc »

Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H).

Nový!!: Substituent a Uhlovodíky · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Substituent a Vodík · Vidět víc »

Zajcevovo pravidlo

Alexandr Zajcev Zajcevovo pravidlo se uplatňuje při všech monomolekulárních reakcích a při bimolekulárních eliminačních reakcích sekundárních a tercialních halogenidů, alkoholů a esterů.

Nový!!: Substituent a Zajcevovo pravidlo · Vidět víc »

1844

1844 (MDCCCXLIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Substituent a 1844 · Vidět víc »

1993

1993 (MCMXCIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Substituent a 1993 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »