Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Svobodná vůle

Index Svobodná vůle

Svobodná vůle je pojem, jenž ve filosofii označuje myšlenku, že člověk jedná jen na základě svých vlastních rozumových rozhodnutí, nikoliv pod vlivem vnějších podnětů, jako osudu, boha či jiných faktorů, jež nejsou v jeho moci.

59 vztahy: Agent, Agrese, Ambivalence, Argument, Autonomie, Baruch Spinoza, Bůh, Biologie, Chaos, Charles Darwin, Chování, Daniel Dennett, Debata, Determinismus, Dobrovolnictví, Doktrína, Etika, Existencialismus, Extrém, Fatalismus, Fenomén, Filosofie, Kauzalita, Koherence (vlnění), Kompatibilismus, Konflikt, Kritik, Libertarianismus, Locke, Martin Luther, Moc, Motiv, Motivace, Náhoda, Neurověda, Odpovědnost, Osud, Paralela, Paul Heinrich Dietrich von Holbach, Plán, Podvědomí, Predestinace, Provokace, Psychologický experiment, Relevance, Religionistika, Robert Nozick, Rozhodnutí, Rozum, Schopenhauer, ..., Svoboda, Systém, Thomas Reid, Tlak, Tomáš Akvinský, Utilitarismus, Vášeň, Víra, Vesmír. Rozbalte index (9 více) »

Agent

Agent (franc. činitel, jednatel, pověřenec, z lat. agere, jednat, působit) může označovat:;teorie systémů a modelování.

Nový!!: Svobodná vůle a Agent · Vidět víc »

Agrese

Agrese (z lat. agressio, výpad, útok) v psychologicko-sociologickém pojetí znamená napadení, útočné jednání, které se projevuje záměrným poškozováním nebo násilným omezováním jiné osoby nebo věci.

Nový!!: Svobodná vůle a Agrese · Vidět víc »

Ambivalence

Ambivalence (z lat. ambo, oba a valeo, platit) je dvojakost nebo dvojznačnost, vnitřní rozpornost nebo rozpolcenost.

Nový!!: Svobodná vůle a Ambivalence · Vidět víc »

Argument

Argument (lat. argumentum od arguo, objasňuji, vyvracím, obviňuji) je důkaz, důvod nebo doklad, že nějaké tvrzení je pravdivé nebo naopak nepravdivé, že platí nebo neplatí.

Nový!!: Svobodná vůle a Argument · Vidět víc »

Autonomie

Autonomie (z řec. autonomos, řídící se vlastními zákony, a autonomia, politická nezávislost) je stav určitého společenství nebo jednotlivce, pokud se řídí pravidly a zákony, které si sám dává nebo dobrovolně přijímá.

Nový!!: Svobodná vůle a Autonomie · Vidět víc »

Baruch Spinoza

Baruch Spinoza (či Benedikt Spinoza, lat. Benedictus; 24. listopadu 1632, Amsterdam – 21. února 1677, Haag) byl holandský filozof židovského původu, který mj.

Nový!!: Svobodná vůle a Baruch Spinoza · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Svobodná vůle a Bůh · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Svobodná vůle a Biologie · Vidět víc »

Chaos

Slovo chaos označuje neuspořádanost, zmatek, změť.

Nový!!: Svobodná vůle a Chaos · Vidět víc »

Charles Darwin

Charles Robert Darwin, FRS (12. února 1809 Shrewsbury – 19. dubna 1882 Downe) byl britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie.

Nový!!: Svobodná vůle a Charles Darwin · Vidět víc »

Chování

Chování je soubor vnějších (pozorovatelných) projevů člověka, živočichů a jiných organismů.

Nový!!: Svobodná vůle a Chování · Vidět víc »

Daniel Dennett

Daniel Clement Dennett (* 28. března 1942 Boston) je americký filosof a kognitivní vědec, který se soustředí na filosofii mysli, filosofii vědy a filosofii biologie, převážně na témata týkající se evoluční biologie a kognitivní vědy.

Nový!!: Svobodná vůle a Daniel Dennett · Vidět víc »

Debata

Soutěžní debata Debata je formalizovaný způsob vedení sporu, jehož prostřednictvím skupiny a jednotlivci diskutují, často v zájmu dosažení nějakého rozhodnutí.

Nový!!: Svobodná vůle a Debata · Vidět víc »

Determinismus

Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věci, včetně každého lidského rozhodnutí, je důsledkem předchozích událostí a stavů věcí, které zároveň nemohly způsobit nic jiného.

Nový!!: Svobodná vůle a Determinismus · Vidět víc »

Dobrovolnictví

2005 Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.

Nový!!: Svobodná vůle a Dobrovolnictví · Vidět víc »

Doktrína

Doktrína (lat. doctrina, od docere, učit) je pevné učení či nauka, obvykle opřená o nějakou autoritu.

Nový!!: Svobodná vůle a Doktrína · Vidět víc »

Etika

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

Nový!!: Svobodná vůle a Etika · Vidět víc »

Existencialismus

Existencialismus (někdy chybně existencionalismus) je filosofický a umělecký směr, který vznikl po první světové válce v Německu.

Nový!!: Svobodná vůle a Existencialismus · Vidět víc »

Extrém

Extrém označuje krajnost, výstřednost, mimořádnost.

Nový!!: Svobodná vůle a Extrém · Vidět víc »

Fatalismus

Fatalismus (z lat. fatum, osud a fatalis, osudový) je životní postoj nebo názor, založený na přesvědčení, že všechno důležité v životě a na světě je více méně předurčeno osudem a člověk to nemůže ovlivnit.

Nový!!: Svobodná vůle a Fatalismus · Vidět víc »

Fenomén

Fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam.

Nový!!: Svobodná vůle a Fenomén · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Svobodná vůle a Filosofie · Vidět víc »

Kauzalita

Kauzalita (z lat. causa, příčina) znamená příčinnost, kauzální vztah mezi příčinou a jejím následkem.

Nový!!: Svobodná vůle a Kauzalita · Vidět víc »

Koherence (vlnění)

Koherencí rozumíme vzájemnou souvislost fáze a amplitudy vlnění vycházejících buď ze dvou různých míst na povrchu zářícího tělesa (koherence prostorová) nebo vlnění vycházejícího z jednoho místa, avšak s určitým časovým odstupem (koherence časová).

Nový!!: Svobodná vůle a Koherence (vlnění) · Vidět víc »

Kompatibilismus

Kompatibilismus je filozofický názor, věřící v možnosti vzájemného fungování svobodné vůle a teorie determinismu, tedy že je logicky možné, že platí oba koncepty zároveň (veškeré bytí je dopředu dané, člověk však má svobodnou vůli).

Nový!!: Svobodná vůle a Kompatibilismus · Vidět víc »

Konflikt

Konflikt (z lat. confligó, conflictum) je srážka či střet dvou nebo vícerých, do určité míry se vylučujících nebo protichůdných snah, sil, potřeb, zájmů, citů, hodnot nebo tendencí, případně aktérů (jednotlivci, zájmové skupiny, instituce apod.). Konflikt nastává v případě, kdy se tito aktéři setkávají a činí rozhodnutí v rámci stejného systému nebo se musí dělit o společné zdroje.

Nový!!: Svobodná vůle a Konflikt · Vidět víc »

Kritik

Kritik (z řeckého κριτικός, kritikós – ten, kdo rozlišuje, nebo též ze starořeckého κριτής, krités – soudce) je osoba, která dává k dispozici posouzení, analýzu, interpretaci, nebo pozorování určité skutečnosti.

Nový!!: Svobodná vůle a Kritik · Vidět víc »

Libertarianismus

Libertarianismus je označení pro skupinu politických ideologií, které odmítají donucování a naopak vyzdvihují politickou i obecnou svobodu a aktivitu skrze dobrovolná občanská sdružení či spolky.

Nový!!: Svobodná vůle a Libertarianismus · Vidět víc »

Locke

Jméno Locke může znamenat:;příjmení osob.

Nový!!: Svobodná vůle a Locke · Vidět víc »

Martin Luther

Martin Luther (10. listopadu 1483 Eisleben – 18. února 1546 Eisleben) byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů.

Nový!!: Svobodná vůle a Martin Luther · Vidět víc »

Moc

Moc můžeme definovat jako „schopnost jedinců nebo skupin prosadit své vlastní zájmy nebo záměry i přes odpor druhých“GIDDENS, Anthony.

Nový!!: Svobodná vůle a Moc · Vidět víc »

Motiv

Motiv může být.

Nový!!: Svobodná vůle a Motiv · Vidět víc »

Motivace

Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu.

Nový!!: Svobodná vůle a Motivace · Vidět víc »

Náhoda

Náhoda v běžné řeči označuje jevy, jejichž výskyt neumíme vysvětlit.

Nový!!: Svobodná vůle a Náhoda · Vidět víc »

Neurověda

Santiaga Ramóna y Cajala (1899) Neurověda, častěji Neurovědy je vědecký obor studující nervovou soustavu.

Nový!!: Svobodná vůle a Neurověda · Vidět víc »

Odpovědnost

Odpovědnost (někdy také zodpovědnost) je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X za nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. Je třeba rozlišovat mezi odpovědností retrospektivní – odpovědností za něco, co se už stalo, jako je tomu u odpovědnosti právní – a odpovědností prospektivní, jež osobě X něco ukládá do budoucnosti.

Nový!!: Svobodná vůle a Odpovědnost · Vidět víc »

Osud

Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny.

Nový!!: Svobodná vůle a Osud · Vidět víc »

Paralela

Paralela (řec. par-allélos, vedle sebe, souběžně) může v češtině znamenat.

Nový!!: Svobodná vůle a Paralela · Vidět víc »

Paul Heinrich Dietrich von Holbach

Holbach Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723–1789), francouzsky zvaný d’Holbach, byl německo-francouzský přírodovědec doby osvícenství, představitel filozofie mechanistického materialismu a radikální ateista.

Nový!!: Svobodná vůle a Paul Heinrich Dietrich von Holbach · Vidět víc »

Plán

Plán je obecný pojem, kterým obvykle popisujeme časovou i věcnou posloupnost budoucích možných dějů.

Nový!!: Svobodná vůle a Plán · Vidět víc »

Podvědomí

Podvědomí je v současné době rozšířený výraz pro to, co psychologové označují jako nevědomí.

Nový!!: Svobodná vůle a Podvědomí · Vidět víc »

Predestinace

Predestinace je náboženský pojem, který zahrnuje vztah mezi Bohem a jeho stvořením.

Nový!!: Svobodná vůle a Predestinace · Vidět víc »

Provokace

Slovo provokace může znamenat.

Nový!!: Svobodná vůle a Provokace · Vidět víc »

Psychologický experiment

Psychologický experiment patří mezi základní metody psychologického výzkumu.

Nový!!: Svobodná vůle a Psychologický experiment · Vidět víc »

Relevance

Relevance (z lat.) znamená významnost či důležitost, obvykle ve vztahu k nějakému cíli nebo záměru.

Nový!!: Svobodná vůle a Relevance · Vidět víc »

Religionistika

Symboly představují (zleva doprava): 1. řada: křesťanství, judaismus, hinduismus 2. řada: islám, buddhismus, šintoismus 3. řada: sikhismus, bahá'í, džinismus Religionistika (z latinského slova religio) je věda, která se zabývá studiem náboženství.

Nový!!: Svobodná vůle a Religionistika · Vidět víc »

Robert Nozick

Robert Nozick (16. listopadu 1938 – 23. ledna 2002) byl americký filozof a politolog, představitel politického liberalismu, který silně ovlivnil pravicové politické myšlení 70. a 80. let 20. století.

Nový!!: Svobodná vůle a Robert Nozick · Vidět víc »

Rozhodnutí

Rozhodnutí je individuální právní akt orgánu veřejné moci, kterým se zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo kterým se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

Nový!!: Svobodná vůle a Rozhodnutí · Vidět víc »

Rozum

Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů.

Nový!!: Svobodná vůle a Rozum · Vidět víc »

Schopenhauer

Schopenhauer je německé příjmení.

Nový!!: Svobodná vůle a Schopenhauer · Vidět víc »

Svoboda

Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost.

Nový!!: Svobodná vůle a Svoboda · Vidět víc »

Systém

Systém (či soustava) je celek složený z částí, které na sebe vzájemně působí.

Nový!!: Svobodná vůle a Systém · Vidět víc »

Thomas Reid

Thomas Reid (26. dubna 1710 – 7. říjen 1796) byl skotský filozof, představitel tzv.

Nový!!: Svobodná vůle a Thomas Reid · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Svobodná vůle a Tlak · Vidět víc »

Tomáš Akvinský

Fra Bartolomeo: Tomáš Akvinský (kolem 1500) Fra Angelico: Tomáš Akvinský (kolem 1440) Carlo Crivelli: Sv. Tomáš Akvinský (15. stol.) Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice.

Nový!!: Svobodná vůle a Tomáš Akvinský · Vidět víc »

Utilitarismus

Utilitarismus (z latinského utile, utilis, užitečný) je filosofický a etický směr, který za cíl a měřítko lidského jednání pokládá hledání blaha, prospěchu, užitku a naopak omezování utrpení a bolesti.

Nový!!: Svobodná vůle a Utilitarismus · Vidět víc »

Vášeň

Vášeň je stupeň emoce (intenzivní, dlouhodobá emoce).

Nový!!: Svobodná vůle a Vášeň · Vidět víc »

Víra

Slovo víra a odpovídající sloveso věřit se používá ve dvou příbuzných a ne vždy přesně oddělitelných významech.

Nový!!: Svobodná vůle a Víra · Vidět víc »

Vesmír

datum přístupu.

Nový!!: Svobodná vůle a Vesmír · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Free will.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »