Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Synonymum

Index Synonymum

Synonyma též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat.

40 vztahy: Aktuální větné členění, Antonymum, Argot, Citoslovce, Eufemismus, Frazém, Homonymum, Intonace, Jazyk (lingvistika), Kolokace, Kontext, Kontext (lingvistika), Multiverbizace, Nářečí, Parafráze, Přídavné jméno, Přísloví, Příslovce, Předložka, Předmět (mluvnice), Přenesený význam, Perifráze, Podmět, Podstatné jméno, Presupozice, Rčení, Slang, Sloveso, Slovní druh, Slovo, Slovosled, Sousloví, Spojka (slovní druh), Stehenní kost, Téma, Univerbizace, Vědecká nomenklatura, Větný člen, Vedlejší věta, Zájmeno.

Aktuální větné členění

Aktuální členění větné (též aktuální členění výpovědi, zkratka AČV; někdy kladeno synonymně i s termínem funkční větná perspektiva (functional sentence perspective, FSP), kterým se ale někdy označuje jen pojetí tzv. brněnské školy (Jan Firbas), německy Thema-Rhema-Gliederung) je základní princip určující pořadí větných členů v jazycích s tzv.

Nový!!: Synonymum a Aktuální větné členění · Vidět víc »

Antonymum

Tradiční japonský symbol tchaj-ťi tchu (taijitu), reprezentující protikladné síly Jin a Jang. Tečky opačné barvy symbolizují, že v každé ze sil se nachází i opačná síla a také že charakter dané síly záleží na pozorovateli. Antonymum (z řec. αντί anti proti; ὄνομα onoma jméno), též opozitum označuje slovo opačného, protikladného významu.

Nový!!: Synonymum a Antonymum · Vidět víc »

Argot

Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači.

Nový!!: Synonymum a Argot · Vidět víc »

Citoslovce

Citoslovce (interjekce) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky.

Nový!!: Synonymum a Citoslovce · Vidět víc »

Eufemismus

Eufemismus (řidčeji také eufemie, z řec. "eu - dobře“ a "fēmē - výrok, řeč“) neboli meliorativum je pojmenování, které zmírňuje, zlehčuje, zjemňuje či přikrašluje špatné nebo nepříjemné skutečnosti či zdůrazňuje jejich pozitivní stránku, případně nahrazuje vulgarizmus.

Nový!!: Synonymum a Eufemismus · Vidět víc »

Frazém

Frazém neboli frazeologismus je ustálené spojení slovních tvarů slov s vlastním významem.

Nový!!: Synonymum a Frazém · Vidět víc »

Homonymum

Homonymum (z řeckého ὅμος homos „tentýž, stejný“; ὄνομα onoma „jméno“) neboli slovo souzvučné je slovo, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu.

Nový!!: Synonymum a Homonymum · Vidět víc »

Intonace

Slovo intonace se používá ve více významech.

Nový!!: Synonymum a Intonace · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Synonymum a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Kolokace

Kolokace (od lat., spolu-umístit), též slovní spojení je spojení více slov, která spolu souvisejí gramaticky i sémanticky a vytvářejí víceslovné pojmenování.

Nový!!: Synonymum a Kolokace · Vidět víc »

Kontext

Výraz kontext (česky souvislost) v nejširším smyslu označuje významovou souvislost slov, jevů nebo událostí.

Nový!!: Synonymum a Kontext · Vidět víc »

Kontext (lingvistika)

Kontext je v lingvistice různě velké jazykové okolí sledované jednotky textu (věta, odstavec, verš apod.), které je relevantní pro její skladbu nebo význam.

Nový!!: Synonymum a Kontext (lingvistika) · Vidět víc »

Multiverbizace

Multiverbizace (z latinského multus – mnohý, verbum – slovo) je typ sousloví, které je utvořeno z jediného slova.

Nový!!: Synonymum a Multiverbizace · Vidět víc »

Nářečí

Nářečí neboli dialekt (adj. nářeční, zř. nářečový a dialektní, dialektový, zast. dialektický) je nespisovný jazykový útvar užívaný pouze mluvčími z určité geografické oblasti.

Nový!!: Synonymum a Nářečí · Vidět víc »

Parafráze

Parafráze je výstižné a jasné vyjádření nějakého stavu nebo převyprávění textu vlastními slovy.

Nový!!: Synonymum a Parafráze · Vidět víc »

Přídavné jméno

Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum, Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu – Anotátorská příručka, Marie Mikulová a kol.

Nový!!: Synonymum a Přídavné jméno · Vidět víc »

Přísloví

Pietera Bruegela staršího. Jejich hromadné zobrazení zde není samoúčelné, je vyjádřením rozmanitosti světa a života. Vysvětlivky některých přísloví na obraze v němčině (kliknout na obrázek) Přísloví je ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy.

Nový!!: Synonymum a Přísloví · Vidět víc »

Příslovce

Příslovce (adverbium) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a vlastností.

Nový!!: Synonymum a Příslovce · Vidět víc »

Předložka

Předložka (lat. praepositio; v některých jazycích záložka, lat. postpositio) je neohebný slovní druh.

Nový!!: Synonymum a Předložka · Vidět víc »

Předmět (mluvnice)

Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma (skladební dvojici).

Nový!!: Synonymum a Předmět (mluvnice) · Vidět víc »

Přenesený význam

Přenesený význam slova, slovního spojení, slovní vazby, morfému nebo jiného prvku jazyka může být projevem spontánního vývoje jazyka, ale i projevem abstraktního myšlení, tvořivého používání, v krajním případě je uměleckým výrazovým prostředkem, zejména jako básnická figura.

Nový!!: Synonymum a Přenesený význam · Vidět víc »

Perifráze

Perifráze je druh tropu.

Nový!!: Synonymum a Perifráze · Vidět víc »

Podmět

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti.

Nový!!: Synonymum a Podmět · Vidět víc »

Podstatné jméno

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

Nový!!: Synonymum a Podstatné jméno · Vidět víc »

Presupozice

Presupozice (předpoklad) je výraz ze sémantiky, jímž se označuje skutečnost, která se při výpovědi považuje za platnou, pokud má být komunikace smysluplná a úspěšná.

Nový!!: Synonymum a Presupozice · Vidět víc »

Rčení

Rčení je útvar lidové slovesnosti.

Nový!!: Synonymum a Rčení · Vidět víc »

Slang

Slang je nespisovný útvar jazyka, který je charakteristický pro mluvčí náležející k určité zájmové nebo profesní skupině.

Nový!!: Synonymum a Slang · Vidět víc »

Sloveso

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

Nový!!: Synonymum a Sloveso · Vidět víc »

Slovní druh

Lingvistika dělí slova do slovních druhů.

Nový!!: Synonymum a Slovní druh · Vidět víc »

Slovo

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby.

Nový!!: Synonymum a Slovo · Vidět víc »

Slovosled

Slovosled (slovní pořádek, pořad) je pořadí slov a větných členů ve větách, frázích, rozvitých větných členech atp.

Nový!!: Synonymum a Slovosled · Vidět víc »

Sousloví

Sousloví je ustálené slovní spojení, sdružené pojmenování vytvářející lexikální jednotku.

Nový!!: Synonymum a Sousloví · Vidět víc »

Spojka (slovní druh)

Spojka (konjunkce; lat. conjunctio) je neohebný slovní druh, který spojuje větné členy nebo věty.

Nový!!: Synonymum a Spojka (slovní druh) · Vidět víc »

Stehenní kost

Stavba stehenní kosti Stehenní kost (latinsky: femur nebo os femoris) je nejdelší kost lidského těla, která však snese velké zatížení.

Nový!!: Synonymum a Stehenní kost · Vidět víc »

Téma

Téma (řec. θέμα, thema od τιθέναι, tithenai, klást, pokládat), doslova „to, co leží před námi, co je (nebo má být) předmětem pozornosti“, může znamenat.

Nový!!: Synonymum a Téma · Vidět víc »

Univerbizace

Univerbizace (z latinského unus – jeden, verbum – slovo) je proces, kterým se ze sousloví vytváří jednotlivé slovo.

Nový!!: Synonymum a Univerbizace · Vidět víc »

Vědecká nomenklatura

Nomenklatura není věda.

Nový!!: Synonymum a Vědecká nomenklatura · Vidět víc »

Větný člen

Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury.

Nový!!: Synonymum a Větný člen · Vidět víc »

Vedlejší věta

Vedlejší věta je věta v souvětí, která je závislá na jiné řídící větě.

Nový!!: Synonymum a Vedlejší věta · Vidět víc »

Zájmeno

Zájmeno (náměstka, nástupka, pronomen, z latinského pro-nomen - „za-jméno“) je jedním z plnovýznamových ohebných slovních druhů.

Nový!!: Synonymum a Zájmeno · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Seu, Slova souznačná, Slovo souznačné, Syn., Synonyma, Synonymie.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »