Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Tekutina

Index Tekutina

Tekutina je společný název pro kapaliny a plyny (patrně i pro plazma a kvark gluonové plazma), jejichž významnou společnou vlastností je tekutost, neboli neschopnost udržet svůj stálý tvar díky snadnému vzájemnému pohybu částic.

29 vztahy: Částice, Fyzika pevných látek, Hydrostatika, Ideální plyn, Kapalina, Kartézská soustava souřadnic, Kontinuum, Kvark-gluonové plazma, Mechanické napětí, Mechanika tekutin, Modul pružnosti ve smyku, Nenewtonská tekutina, Newtonův zákon viskozity, Newtonská tekutina, Normála, Nula, Pevná látka, Plazma, Plyn, Rovina, Stlačitelnost, Tření, Tekoucí písek, Tekutost, Tenzor, Tlak, Tvar, Viskozita, Vnitřní tření.

Částice

Částice je velmi malá část hmoty, která se projevuje svými charakteristickými vlastnostmi (energií, hmotností, elektrickým nábojem, spinem, chemickou reaktivností, dobou života, aj.). Studiem částic ve fyzice se zabývá především fyzika částic, která se zaměřuje především na studium tzv.

Nový!!: Tekutina a Částice · Vidět víc »

Fyzika pevných látek

Fyzika pevných látek je část fyziky, která studuje makroskopické vlastnosti pevných látek, přičemž se vlastnosti pevných látek pokouší popsat pomocí kvantově mechanických modelů, které pevnou látku chápou jako skupinu velkého počtu částic.

Nový!!: Tekutina a Fyzika pevných látek · Vidět víc »

Hydrostatika

Hydrostatika je část mechaniky tekutin, která se zabývá mechanickými vlastnostmi nepohybujících se kapalin, tedy kapalin, které jsou v klidu.

Nový!!: Tekutina a Hydrostatika · Vidět víc »

Ideální plyn

molekuly jsou barevně odlišeny pro snadnější sledování pohybu. Ideální (dokonalý) plyn je plyn, který má na rozdíl od skutečného plynu tyto ideální vlastnosti: je dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření.

Nový!!: Tekutina a Ideální plyn · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Tekutina a Kapalina · Vidět víc »

Kartézská soustava souřadnic

Body v rovinné kartézské soustavě souřadnic Bod v prostorové pravotočivé kartézské soustavě souřadnic Kartézská soustava souřadnic je taková soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně kolmé přímky, které se protínají v jednom bodě - počátku soustavy souřadnic.

Nový!!: Tekutina a Kartézská soustava souřadnic · Vidět víc »

Kontinuum

Kontinuum je prostředí, považované v určitém smyslu za spojité či souvislé s odhlédnutím od možných současně pozorovatelných diskrétních vlastností jeho struktury.

Nový!!: Tekutina a Kontinuum · Vidět víc »

Kvark-gluonové plazma

Kvark-gluonové plazma (zřídka též quagma, angl. zkratka QGP) je skupenství hmoty, která existuje při extrémně vysokých teplotách a tlacích.

Nový!!: Tekutina a Kvark-gluonové plazma · Vidět víc »

Mechanické napětí

Mechanické napětí je stav, který vznikne v tělese pokud na něj působí účinky sil.

Nový!!: Tekutina a Mechanické napětí · Vidět víc »

Mechanika tekutin

Mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj.

Nový!!: Tekutina a Mechanika tekutin · Vidět víc »

Modul pružnosti ve smyku

Zkos (\gamma) Modul pružnosti ve smyku, značený G, je jedna z materiálových vlastností popisující poměr mezi smykovým napětím a jím způsobenou deformací, tzv.

Nový!!: Tekutina a Modul pružnosti ve smyku · Vidět víc »

Nenewtonská tekutina

Nenewtonské látky (nelineárně viskózní látky) jsou takové látky, u kterých není rychlost deformace úměrná napětí.

Nový!!: Tekutina a Nenewtonská tekutina · Vidět víc »

Newtonův zákon viskozity

Newtonův zákon viskozity stanovuje vztah mezi napětím a rychlostí deformace jako přímou úměru, kde konstantou úměrnosti je dynamická viskozita, tzn.

Nový!!: Tekutina a Newtonův zákon viskozity · Vidět víc »

Newtonská tekutina

Newtonská látka je reologický model viskózní látky, která se řídí Newtonovým zákonem viskozity.

Nový!!: Tekutina a Newtonská tekutina · Vidět víc »

Normála

Normála daného n−1 dimenzionálního podprostoru v n-dimenzionálním prostoru je přímka kolmá na daný podprostor.

Nový!!: Tekutina a Normála · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Tekutina a Nula · Vidět víc »

Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Nový!!: Tekutina a Pevná látka · Vidět víc »

Plazma

Slunci Plazmastřední rod; 2.

Nový!!: Tekutina a Plazma · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Tekutina a Plyn · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Tekutina a Rovina · Vidět víc »

Stlačitelnost

Stlačitelnost (objemová stlačitelnost) je definována jako záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke změně tlaku, tzn.

Nový!!: Tekutina a Stlačitelnost · Vidět víc »

Tření

Jako tření označujeme vznik tečné síly ve styčné ploše mezi dvěma tělesy.

Nový!!: Tekutina a Tření · Vidět víc »

Tekoucí písek

Mostě v roce 1895 Tekoucí písek, v hornictví označován jako kuřavka, jsou písky tvořené směsí křemene, živce, augitu aj.

Nový!!: Tekutina a Tekoucí písek · Vidět víc »

Tekutost

Tekutost je schopnost látky téct, neboli částice tekutých látek se mohou vůči sobě relativně snadno pohybovat (částice nejsou vázány v pevných polohách).

Nový!!: Tekutina a Tekutost · Vidět víc »

Tenzor

Tenzor je v matematice objekt, který je zobecněním pojmu vektor.

Nový!!: Tekutina a Tenzor · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Tekutina a Tlak · Vidět víc »

Tvar

Tvar je celková vizuální podoba, vzhled, obrys nebo povrch rovinného nebo prostorového útvaru, rozložení a rozvržení jeho hmoty bez ohledu na materiál a další vlastnosti.

Nový!!: Tekutina a Tvar · Vidět víc »

Viskozita

Simulace dvou látek s rozdílnou viskozitou. Horní kapalina má nižší viskozitu, dolní kapalina má vyšší viskozitu Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny.

Nový!!: Tekutina a Viskozita · Vidět víc »

Vnitřní tření

Vnitřní tření je tření vznikající uvnitř tekutin kvůli vzájemnému silovému působení mezi částicemi při proudění.

Nový!!: Tekutina a Vnitřní tření · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dokonalá tekutina, Ideální tekutina, Tekutiny, Základní rovnice rovnováhy tekutin.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »