Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Teplo

Index Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

45 vztahy: Šíření tepla, Šíření tepla prouděním, Chemický potenciál, Distribuční funkce, Druhý termodynamický zákon, Elektrické napětí, Elektrický náboj, Energie, Entropie, Flogistonová teorie, Fyzikální jednotka, Fyzikální veličina, Hmotnost, Integrační faktor, Joule, Kalorimetr, Kalorimetrická rovnice, Kalorimetrie, Kilogram, Kinetická teorie látek, Měření, Měrná tepelná kapacita, Mechanická práce, Mol, Molární tepelná kapacita, Objem, Poissonova rovnice, Práce (fyzika), První termodynamický zákon, Sálání, Síla, Soustava SI, Spektrální čára, Spektroskopie, Systém, Tepelná kapacita, Teplota, Termika, Termodynamická teplota, Termodynamika, Tlak, Totální diferenciál, Vedení tepla, Vnitřní energie, Zákon zachování energie.

Šíření tepla

Šíření tepla (někdy též sdílení tepla) je jedním ze způsobů přenosu energie.

Nový!!: Teplo a Šíření tepla · Vidět víc »

Šíření tepla prouděním

zemském plášti. Barvy blízké červené představují teplé oblasti kdežto modré chladné oblasti. Šíření tepla prouděním (konvekcí) je jeden ze způsobů šíření tepla, kdy dochází k proudění hmoty o různé teplotě.

Nový!!: Teplo a Šíření tepla prouděním · Vidět víc »

Chemický potenciál

Chemický potenciál je intenzivní stavová termodynamická veličina vhodná k charakterizování energetických změn termodynamického systému spojených se změnou počtu částic jednotlivých složek systému.

Nový!!: Teplo a Chemický potenciál · Vidět víc »

Distribuční funkce

normálních rozdělení s různými charakteristikami. Červenou čárou je vyznačeno normované normální rozdělení. Hustota pravděpodobnosti několika normálních rozdělení. Distribuční funkce, funkce rozdělení (pravděpodobnosti) nebo (spíše lidově) (zleva) kumulovaná pravděpodobnost je funkce, která udává pravděpodobnost, že hodnota náhodné proměnné je menší než zadaná hodnota (nerovnost může být i neostrá).

Nový!!: Teplo a Distribuční funkce · Vidět víc »

Druhý termodynamický zákon

Druhý termodynamický zákon (též druhý termodynamický princip, druhá hlavní věta termodynamická nebo nesprávně druhá termodynamická věta) je důležitý termodynamický zákon určující přirozený směr, kterým přírodní procesy probíhají.

Nový!!: Teplo a Druhý termodynamický zákon · Vidět víc »

Elektrické napětí

Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech).

Nový!!: Teplo a Elektrické napětí · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Teplo a Elektrický náboj · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Teplo a Energie · Vidět víc »

Entropie

Termodynamický systém s nízkou entropií - „zúženým“ rozložením pravděpodobnosti, a tedy „vysokou“ schopností konat práci. Termodynamický systém s vysokou entropií - „rozšířeným“ rozložením pravděpodobnosti, a tedy nízkou schopností konat práci. Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované.

Nový!!: Teplo a Entropie · Vidět víc »

Flogistonová teorie

Alchymista Johann Joachim Becher Flogistonová teorie, poprvé vyslovená roku 1667 Johanem Joachimem Becherem, je překonaná vědecká teorie hoření látek.

Nový!!: Teplo a Flogistonová teorie · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Teplo a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Teplo a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Teplo a Hmotnost · Vidět víc »

Integrační faktor

V matematice je integrační faktor funkce, kterou je potřeba znásobit danou rovnici obsahující diferenciály, abychom dostali její řešení.

Nový!!: Teplo a Integrační faktor · Vidět víc »

Joule

Joule (v češtině nejčastěji či) je jednotka práce a energie, jeho značka je J. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

Nový!!: Teplo a Joule · Vidět víc »

Kalorimetr

moderní kalorimetr Kalorimetr je zařízení umožňující pokusně provádět tepelnou výměnu mezi tělesy a měřit potřebné tepelné veličiny (teplo a teplota).

Nový!!: Teplo a Kalorimetr · Vidět víc »

Kalorimetrická rovnice

Kalorimetrická rovnice popisuje tepelnou výměnu těles tvořících izolovanou soustavu, pro kterou platí zákon zachování energie - tedy veškeré teplo, které při výměně jedno těleso odevzdá, druhé těleso přijme.

Nový!!: Teplo a Kalorimetrická rovnice · Vidět víc »

Kalorimetrie

Kalorimetrie je část termiky, která se zabývá měřením tepla.

Nový!!: Teplo a Kalorimetrie · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Teplo a Kilogram · Vidět víc »

Kinetická teorie látek

Kinetická teorie látek je teorie, která spojuje makroskopicky pozorovaný stav látky s mikroskopickým pohybem částic, z nichž je daná látka složena.

Nový!!: Teplo a Kinetická teorie látek · Vidět víc »

Měření

Tesařský metr Měření je kvantitativní (číselné) zkoumání geometrických, fyzikálních a dalších vlastností předmětů (jevů, procesů), obvykle porovnáváním s obecně přijatou jednotkou.

Nový!!: Teplo a Měření · Vidět víc »

Měrná tepelná kapacita

Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia).

Nový!!: Teplo a Měrná tepelná kapacita · Vidět víc »

Mechanická práce

Mechanická práce je děj, kdy síla působící na fyzikální těleso posouvá tímto tělesem nebo jeho částí po určité dráze.

Nový!!: Teplo a Mechanická práce · Vidět víc »

Mol

Mol (značka mol) je základní fyzikální jednotka látkového množství.

Nový!!: Teplo a Mol · Vidět víc »

Molární tepelná kapacita

Molární tepelná kapacita (zastarale molární teplo) je tepelná kapacita vztažená na jednotku látkového množství.

Nový!!: Teplo a Molární tepelná kapacita · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Teplo a Objem · Vidět víc »

Poissonova rovnice

Poissonovou rovnicí nazýváme rovnici kde \Delta označuje tzv.

Nový!!: Teplo a Poissonova rovnice · Vidět víc »

Práce (fyzika)

Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp.

Nový!!: Teplo a Práce (fyzika) · Vidět víc »

První termodynamický zákon

První termodynamický zákon - tepelný stroj První termodynamický zákon (také první termodynamický princip, první hlavní věta termodynamická nebo nesprávně první termodynamická věta) představuje ve fyzice formulaci zákona zachování energie.

Nový!!: Teplo a První termodynamický zákon · Vidět víc »

Sálání

Sálání (vyzařování, radiace) je fyzikální proces, při kterém látka emituje do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření.

Nový!!: Teplo a Sálání · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Teplo a Síla · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Teplo a Soustava SI · Vidět víc »

Spektrální čára

Spektrální čára je tmavá nebo světlá čára v jinak spojitém spektru, která je výsledkem nadbytku nebo nedostatku fotonů v úzkém frekvenčním pásmu v porovnaní s okolními frekvencemi pozorovaného paprsku.

Nový!!: Teplo a Spektrální čára · Vidět víc »

Spektroskopie

optického hranolu. Spektroskopie je fyzikální obor zabývající se vznikem a vlastnostmi spekter.

Nový!!: Teplo a Spektroskopie · Vidět víc »

Systém

Systém (či soustava) je celek složený z částí, které na sebe vzájemně působí.

Nový!!: Teplo a Systém · Vidět víc »

Tepelná kapacita

Tepelná kapacita je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství tepla, kterým se těleso ohřeje o jednotkový teplotní rozdíl (v SI 1 kelvin).

Nový!!: Teplo a Tepelná kapacita · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Teplo a Teplota · Vidět víc »

Termika

Termika je fyzikální oblast, která se zabývá studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou.

Nový!!: Teplo a Termika · Vidět víc »

Termodynamická teplota

Termodynamická teplota (též absolutní teplota nebo zkráceně teplota) je fyzikální stavová veličina dobře definovatelná pro termodynamické systémy ve stavu termodynamické rovnováhy, rostoucí s růstem vnitřní energie systému.

Nový!!: Teplo a Termodynamická teplota · Vidět víc »

Termodynamika

Sadiho Carnota o termodynamice s titulem: ''Réflexions sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à developper cette puissance'' Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.

Nový!!: Teplo a Termodynamika · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Teplo a Tlak · Vidět víc »

Totální diferenciál

Totální diferenciál je v matematice diferenciál aplikovaný na funkci několika proměnných.

Nový!!: Teplo a Totální diferenciál · Vidět víc »

Vedení tepla

Vedení (kondukce) tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém částice látky v oblasti s vyšší střední kinetickou energií předávají část své pohybové energie prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší střední kinetickou energií.

Nový!!: Teplo a Vedení tepla · Vidět víc »

Vnitřní energie

Vnitřní energie (též termodynamická energie) tělesa (termodynamického systému) je extenzivní veličina představující v makroskopickém popisu souhrn energií všech částic, z nichž se těleso skládá.

Nový!!: Teplo a Vnitřní energie · Vidět víc »

Zákon zachování energie

Zákon zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů.

Nový!!: Teplo a Zákon zachování energie · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Ochlazování, Přenos tepla, Tepelná energie, Zahřívání.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »