Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Tlak

Index Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

44 vztahy: Atmosféra (jednotka), Atmosférický tlak, Atom, Čerpadlo, Bar (jednotka), Deformace, Fyzika, Fyzikální rozměr veličiny, Fyzikální veličina, Hookův zákon, Hydraulický lis, Interakce, Kapalina, Kilopond, Krevní tlak, Krystal, Latina, Manometr, Mechanické napětí, Meteorologie, Molekula, Newtonovy pohybové zákony, Normála, Obsah, Ortogonalita, Osmotický tlak, Pascal (jednotka), Pascalův zákon, Pevná látka, Pevnost v tlaku, Plyn, Pružnost, Psi (jednotka), Rovina, Síla, Soustava CGS, Soustava SI, Stlačitelnost, Teplo, Termodynamika, Tlaková síla, Torr, Vývěva, Vektor.

Atmosféra (jednotka)

Atmosféra je označení dvou zastaralých jednotek tlaku, nepatřících do soustavy jednotek SI.

Nový!!: Tlak a Atmosféra (jednotka) · Vidět víc »

Atmosférický tlak

Torricelliho pokus Atmosferický tlak je síla, kterou působí atmosféra planety (obvykle chápána Země) na jednotkovou plochu v daném místě.

Nový!!: Tlak a Atmosférický tlak · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Tlak a Atom · Vidět víc »

Čerpadlo

Princip čerpadla Čerpadlo nebo pumpa (v olejové hydraulice nazýváno hydrogenerátor) je mechanický stroj, který dodává kinetickou, potenciální, nebo tlakovou energii tekutině, která skrz něj protéká.

Nový!!: Tlak a Čerpadlo · Vidět víc »

Bar (jednotka)

Bar je vedlejší jednotkou tlaku v soustavě SI.

Nový!!: Tlak a Bar (jednotka) · Vidět víc »

Deformace

Pojmem deformace tělesa rozumíme změnu jeho tvaru.

Nový!!: Tlak a Deformace · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Tlak a Fyzika · Vidět víc »

Fyzikální rozměr veličiny

Fyzikální rozměr veličiny nebo zkráceně rozměr veličiny je formální vyjádření závislosti měřené fyzikální veličiny na veličinách základních, odpovídajících základním jednotkám.

Nový!!: Tlak a Fyzikální rozměr veličiny · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Tlak a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Hookův zákon

Hookův zákon – Deformace je přímo úměrná napětí materiálu. Robert Hooke Hookův zákon (též Hookeův zákon) popisuje pružnou deformaci materiálu působením síly, za předpokladu malých sil a malých deformací, které po odlehčení zmizí.

Nový!!: Tlak a Hookův zákon · Vidět víc »

Hydraulický lis

Hydraulický lis je stroj, který k vytváření tlaku využívá vlastností kapaliny.

Nový!!: Tlak a Hydraulický lis · Vidět víc »

Interakce

Interakce může být:;fyzika.

Nový!!: Tlak a Interakce · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Tlak a Kapalina · Vidět víc »

Kilopond

1 kilopond (kp) je starší jednotkou síly.

Nový!!: Tlak a Kilopond · Vidět víc »

Krevní tlak

Digitální tlakoměr Měření pomocí fonendoskopu Rtuťový tonometr Krevní tlak je tlak, kterým působí krev na stěnu cévy, kterou protéká.

Nový!!: Tlak a Krevní tlak · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Tlak a Krystal · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Tlak a Latina · Vidět víc »

Manometr

Manometr (též tlakoměr) je mechanické měřidlo tlaku plynu nebo kapaliny.

Nový!!: Tlak a Manometr · Vidět víc »

Mechanické napětí

Mechanické napětí je stav, který vznikne v tělese pokud na něj působí účinky sil.

Nový!!: Tlak a Mechanické napětí · Vidět víc »

Meteorologie

Meteorologie je věda zabývající se atmosférou.

Nový!!: Tlak a Meteorologie · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Tlak a Molekula · Vidět víc »

Newtonovy pohybové zákony

latině v původním vydání ''Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'' (1687) Newtonovy pohybové zákony jsou fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem.

Nový!!: Tlak a Newtonovy pohybové zákony · Vidět víc »

Normála

Normála daného n−1 dimenzionálního podprostoru v n-dimenzionálním prostoru je přímka kolmá na daný podprostor.

Nový!!: Tlak a Normála · Vidět víc »

Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.

Nový!!: Tlak a Obsah · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Tlak a Ortogonalita · Vidět víc »

Osmotický tlak

práci proti síle gravitační nazýváme osmotickou silou. Tato síla je funkcí chemických vlastností systému. Průchod rozpouštědla se zastaví, když rozdíl koncentrací poklesne natolik, že se osmotická síla sníží na velikost opačně působící gravitační síly. Osmotický tlak je tlak toku rozpouštědla pronikajícího přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu do roztoku, ve kterém je vyšší koncentrace rozpuštěných molekul nebo iontů.

Nový!!: Tlak a Osmotický tlak · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Tlak a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Pascalův zákon

Pascalův zákon je důležitým zákonem hydromechaniky, resp.

Nový!!: Tlak a Pascalův zákon · Vidět víc »

Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Nový!!: Tlak a Pevná látka · Vidět víc »

Pevnost v tlaku

Pevnost v tlaku je taková hodnota jednoosého napětí, při které dochází úplnému porušení vzorku.

Nový!!: Tlak a Pevnost v tlaku · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Tlak a Plyn · Vidět víc »

Pružnost

Pružnost (též elasticita či tuhost) je část mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí.

Nový!!: Tlak a Pružnost · Vidět víc »

Psi (jednotka)

Tlakoměr s jednotkou PSI (červená stupnice) a kPa (černá stupnice) PSI je anglosaská jednotka tlaku, definovaná jako libra síly na čtverečný palec (anglicky pound per square inch); někdy se proto též označuje lbf/in².

Nový!!: Tlak a Psi (jednotka) · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Tlak a Rovina · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Tlak a Síla · Vidět víc »

Soustava CGS

Soustava CGS (systém CGS, z centimetr-gram-sekunda, též absolutní systém (soustava) jednotek) představuje starší systém jednotek, používaný v letech 1874-1889.

Nový!!: Tlak a Soustava CGS · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Tlak a Soustava SI · Vidět víc »

Stlačitelnost

Stlačitelnost (objemová stlačitelnost) je definována jako záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke změně tlaku, tzn.

Nový!!: Tlak a Stlačitelnost · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Tlak a Teplo · Vidět víc »

Termodynamika

Sadiho Carnota o termodynamice s titulem: ''Réflexions sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à developper cette puissance'' Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.

Nový!!: Tlak a Termodynamika · Vidět víc »

Tlaková síla

Tlaková síla je síla, působící kolmo na určitou plochu povrchu tekutiny.

Nový!!: Tlak a Tlaková síla · Vidět víc »

Torr

Torr (též milimetr rtuťového sloupce, značený mm Hg) je stará jednotka hydrostatického tlaku nazvaná podle italského přírodovědce J. E. Torricelliho (1608–1647).

Nový!!: Tlak a Torr · Vidět víc »

Vývěva

Turbomolekulární vývěva Vývěva je zařízení, které odčerpává vzduch či jiné plyny z uzavřeného prostoru a vytváří tak částečné vakuum.

Nový!!: Tlak a Vývěva · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Tlak a Vektor · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Kolmý tlak, Prostý tlak, Čistý tlak.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »