Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vlnění

Index Vlnění

Vlnění na povrchu kapaliny Postupné elektromagnetické vlnění Jako vlnění se označuje šíření určitého rozruchu, zpravidla kmitů, prostorem.

51 vztahy: Amplituda, Difrakce, Dopplerův jev, Elektromagnetické pole, Elektromagnetické vlny, Elektromagnetické záření, Elektromagnetismus, Energie, Fázová rychlost, Frekvence, Fyzikální veličina, Gravitační vlny, Hustota, Hustota elektrického proudu, Huygensův princip, Intenzita elektrického pole, Interference, Kmitání, Koule, Kvantová fyzika, Látka, Lineární diferenciální rovnice, Lom vlnění, Magnetická indukce, Mechanické vlnění, Mechanický pohyb, Mechanika, Odraz vlnění, Ortogonalita, Perioda (fyzika), Podélné vlnění, Pohyb, Polarizace, Rázová vlna, Rovina, Rovnoběžnost, Rychlost, Seismická vlna, Směr, Stojaté vlnění, Těleso, Tlak, Vakuum, Vazba, Vlnoplocha, Vlnová délka, Vlnová funkce, Vlnová rovnice, Vlnové číslo, Vzdálenost, ..., Zvuk. Rozbalte index (1 více) »

Amplituda

Amplituda sinusové vlny Amplituda (též výkmit či rozkmit) je maximální hodnota periodicky měnící se veličiny.

Nový!!: Vlnění a Amplituda · Vidět víc »

Difrakce

Difrakce na bodové štěrbině. Vlna za štěrbinou nepokračuje přímo jako úzký paprsek, ale šíří se všemi směry v kruhových vlnoplochách. Difrakce na štěrbině široké přibližně jednu vlnovou délku. Na krátké vzdálenosti se vlna šíří především v pásu přímo za štěrbinou, ale vlivem difrakce se ohýbá také "za roh" - nad a pod pás přímého šíření. S rostoucí vzdáleností se ohybový obrazec dále mění. Difrakce (česky ohyb) je jev, u kterého se vlnění za překážkou "ohýbá" od svého původního směru a dostává se tak do oblasti geometrického stínu překážky.

Nový!!: Vlnění a Difrakce · Vidět víc »

Dopplerův jev

Zdroj vlnění v pohybu zprava doleva. Před zdrojem vlevo je frekvence vyšší, za zdrojem vpravo je frekvence nižší. Dopplerův jev popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu, způsobenou nenulovou vzájemnou rychlostí vysílače a přijímače.

Nový!!: Vlnění a Dopplerův jev · Vidět víc »

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které odpovídá míře působení elektrické a magnetické síly v prostoru.

Nový!!: Vlnění a Elektromagnetické pole · Vidět víc »

Elektromagnetické vlny

Elektromagnetickým vlněním (viz též elektromagnetické záření) nazýváme děj, při němž se prostorem šíří příčné vlnění elektrického a magnetického pole.

Nový!!: Vlnění a Elektromagnetické vlny · Vidět víc »

Elektromagnetické záření

Část viditelného spektra Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.

Nový!!: Vlnění a Elektromagnetické záření · Vidět víc »

Elektromagnetismus

Elektromagnetismem se rozumí soubor jevů, ve kterém se projevuje vzájemná souvislost elektřiny a magnetismu.

Nový!!: Vlnění a Elektromagnetismus · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Vlnění a Energie · Vidět víc »

Fázová rychlost

Fázová rychlost je ve fyzice rychlost, s jakou se pohybuje fáze vlnění prostorem.

Nový!!: Vlnění a Fázová rychlost · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Vlnění a Frekvence · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Vlnění a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Gravitační vlny

Schéma gravitačních vln vyvolávané dvěma vzájemně obíhajícími hmotnými objekty (hvězdy, černé díry) Gravitační vlny jsou fluktuace zakřivení časoprostoru, které se šíří jako vlna rychlostí světla.

Nový!!: Vlnění a Gravitační vlny · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Vlnění a Hustota · Vidět víc »

Hustota elektrického proudu

Hustota elektrického proudu, příp.

Nový!!: Vlnění a Hustota elektrického proudu · Vidět víc »

Huygensův princip

Lom vlnění, jak ho popisuje Huygensův princip. Difrakce, jak ji popisuje Huygensův princip.Huygensův princip popsaný Christianem Huygensem popisuje jednu z představ o šíření vlnění.

Nový!!: Vlnění a Huygensův princip · Vidět víc »

Intenzita elektrického pole

Intenzita elektrického pole (též elektrická intenzita) je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole.

Nový!!: Vlnění a Intenzita elektrického pole · Vidět víc »

Interference

Interference (interferenční jev) znamená vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání jevů či hmoty.

Nový!!: Vlnění a Interference · Vidět víc »

Kmitání

pružině Kmitání (též oscilace nebo kmitavý děj) je změna, typicky v čase, nějaké veličiny vykazující opakování nebo tendenci k němu.

Nový!!: Vlnění a Kmitání · Vidět víc »

Koule

euklidovském zobrazení Koule je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů (trojrozměrného euklidovského) prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru.

Nový!!: Vlnění a Koule · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Vlnění a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Vlnění a Látka · Vidět víc »

Lineární diferenciální rovnice

Lineární diferenciální rovnice je diferenciální rovnice tvaru kde.

Nový!!: Vlnění a Lineární diferenciální rovnice · Vidět víc »

Lom vlnění

Lom světla znázorněný vlnami v nádrži vlnostroje Lom světla ve vodě. Tmavý obdélník ukazuje skutečnou polohu tyče. Světlý obdélník ukazuje její zdánlivou polohu ve vodě. Bod X vypadá, jako by byl blíže ke hladině v místě Y. Pokud se vlnění dostane k rozhraní dvou prostředí, ve kterých má vlnění různou fázovou rychlost, může dojít při průchodu vlnění tímto rozhraním ke změně směru šíření vlnění.

Nový!!: Vlnění a Lom vlnění · Vidět víc »

Magnetická indukce

Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částici s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem.

Nový!!: Vlnění a Magnetická indukce · Vidět víc »

Mechanické vlnění

Vyvolané vlnění Mechanické vlnění je děj, při němž se kmitání částic šíří látkovým prostředím.

Nový!!: Vlnění a Mechanické vlnění · Vidět víc »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům.

Nový!!: Vlnění a Mechanický pohyb · Vidět víc »

Mechanika

Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.

Nový!!: Vlnění a Mechanika · Vidět víc »

Odraz vlnění

Odraz vlnění či reflexe vzniká, pokud se přicházející vlnění dostane k rozhraní dvou prostředí.

Nový!!: Vlnění a Odraz vlnění · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Vlnění a Ortogonalita · Vidět víc »

Perioda (fyzika)

Perioda označuje ve fyzice fyzikální veličinu, která udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje.

Nový!!: Vlnění a Perioda (fyzika) · Vidět víc »

Podélné vlnění

Podélná vlna. Při podélném (longitudálním) vlnění je amplituda kmitů rovnoběžná se směrem šíření vlny.

Nový!!: Vlnění a Podélné vlnění · Vidět víc »

Pohyb

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod.

Nový!!: Vlnění a Pohyb · Vidět víc »

Polarizace

Polarizace označuje obvykle proces odlišování, rozrůzňování do vzájemně odlišných skupin.

Nový!!: Vlnění a Polarizace · Vidět víc »

Rázová vlna

Rázová vlna je plocha nespojitosti fyzikálních veličin popisujících stav prostředí.

Nový!!: Vlnění a Rázová vlna · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Vlnění a Rovina · Vidět víc »

Rovnoběžnost

Rovnoběžnost je v geometrii vztah (relace) mezi dvěma přímkami, přímkou a rovinou anebo dvěma rovinami.

Nový!!: Vlnění a Rovnoběžnost · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Vlnění a Rychlost · Vidět víc »

Seismická vlna

Šíření seismických vln Zemí. Seismická vlna je vlna, která vzniká jakoukoliv náhlou deformací horniny.

Nový!!: Vlnění a Seismická vlna · Vidět víc »

Směr

Slovo směr má více významů.

Nový!!: Vlnění a Směr · Vidět víc »

Stojaté vlnění

Stojatá vlna (černá) vzniká složením protiběžných vln modré a červené. Červené body jsou uzly. Jak se z postupné vlny tvoří stojatá Stojaté nebo také stacionární vlnění je vlnění, které má v každém bodě stálou amplitudu, takže uzly a vrcholy vlnění zůstávají na stejném místě.

Nový!!: Vlnění a Stojaté vlnění · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Vlnění a Těleso · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Vlnění a Tlak · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Vlnění a Vakuum · Vidět víc »

Vazba

Výraz vazba má mnoho významů, označujících svázanost různých věcí, a to buď v základním významu (svázání provazem či provázkem apod.), nebo v přeneseném (omezení pohybu, vzájemná závislost nebo přitažlivost, vzájemná souvislost).

Nový!!: Vlnění a Vazba · Vidět víc »

Vlnoplocha

Jako vlnoplocha se označuje množina bodů prostoru, které při vlnění kmitají se stejnou fází.

Nový!!: Vlnění a Vlnoplocha · Vidět víc »

Vlnová délka

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

Nový!!: Vlnění a Vlnová délka · Vidět víc »

Vlnová funkce

Ve fyzice a v matematice obecně je vlnová funkce řešení libovolné vlnové rovnice, která je obvykle parciální diferenciální rovnicí prvního či druhého řádu.

Nový!!: Vlnění a Vlnová funkce · Vidět víc »

Vlnová rovnice

Vlnová rovnice je významnou hyperbolickou parciální diferenciální rovnicí druhého řádu, která popisuje celou řadu vlnění, ať už v akustice, optice, elektromagnetismu, nebo v mechanice při popisu strun nebo kapalin.

Nový!!: Vlnění a Vlnová rovnice · Vidět víc »

Vlnové číslo

Vlnové číslo nebo také vlnočet je ve fyzice vlastnost vlny definovaná buď jako.

Nový!!: Vlnění a Vlnové číslo · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Vlnění a Vzdálenost · Vidět víc »

Zvuk

Fonograf - předchůdce gramofonu Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.

Nový!!: Vlnění a Zvuk · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dopadající vlna, Dopadající vlnění, Lineární vlnění, Lomená vlna, Lomené vlnění, Nelineární vlnění, Odražená vlna, Odražené vlnění, Prostorová vlna, Rozptýlená vlna, Rozptýlené vlnění, Vlna (fyzika).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »