Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Vektor

Index Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

61 vztahy: Asociativita, Číslo, Čtyřvektor, Řídký vektor, Báze (lineární algebra), Bod, Diagram, Diferenciální geometrie, Dimenze vektorového prostoru, Diracova notace, Distributivita, Divergence, Funkce (matematika), Fyzika, Gradient (matematika), Invariance, Kartézský součin, Komplexní číslo, Komplexně sdružené číslo, Komutativita, Kvantová fyzika, Lieova algebra, Lineární kombinace, Lineární nezávislost, Lorentzova transformace, Matematika, Matice, Násobení, Newton, Norma (matematika), Nula, Orientace (matematika), Ortogonalita, Otočení, Parciální derivace, Přirozené číslo, Polohový vektor, Pythagorova věta, Reálné číslo, Rotace (operátor), Rovnoběžník, Rychlost, Sčítání, Síla, Skalár, Skalární součin, Smíšený součin, Směr, Souřadnicový zápis tenzorových veličin, Soustava souřadnic, ..., Speciální teorie relativity, Středová souměrnost, Tenzor, Tenzorový počet, Uspořádaná n-tice, Varieta (matematika), Vektor, Vektorová grafika, Vektorové pole, Vektorový prostor, Vektorový součin. Rozbalte index (11 více) »

Asociativita

Asociativita je v algebře vlastnost binární operace, spočívající v tom, že nezáleží, jak použijeme závorky u výrazu, kde je více operandů, v jakém pořadí budeme tedy tento výraz počítat.

Nový!!: Vektor a Asociativita · Vidět víc »

Číslo

Číslo je abstraktní entita užívaná pro vyjádření množství nebo pořadí.

Nový!!: Vektor a Číslo · Vidět víc »

Čtyřvektor

Čtyřvektor je analogie pojmu vektor používaná v teorii relativity.

Nový!!: Vektor a Čtyřvektor · Vidět víc »

Řídký vektor

Řídký vektor je takový vektor, který obsahuje pouze malé množství nenulových složek.

Nový!!: Vektor a Řídký vektor · Vidět víc »

Báze (lineární algebra)

Práci s vektorovými prostory i samotnými vektory lze velmi ulehčit zavedením pojmu báze vektorového prostoru (krátce jen báze, angl. basis, pl. bases).

Nový!!: Vektor a Báze (lineární algebra) · Vidět víc »

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Vektor a Bod · Vidět víc »

Diagram

Kruhový diagram Sloupcový diagram Diagram (přibližným synonymem je graf) je strukturované grafické znázornění (reprezentace) pojmů, myšlenek, vztahů, číselných, matematických nebo statistických údajů, prostorových nebo anatomických vztahů a podobně, sloužící názornému objasnění nebo jako pomůcka v myšlenkových postupech.

Nový!!: Vektor a Diagram · Vidět víc »

Diferenciální geometrie

Diferenciální geometrie je část geometrie, která využívá ke studiu křivek, ploch a variet vyšší dimenze metody diferenciálního počtu.

Nový!!: Vektor a Diferenciální geometrie · Vidět víc »

Dimenze vektorového prostoru

Vektorový prostor je poněkud abstraktní pojem, který může být realizován prostřednictvím nejrůznějších matematických objektů.

Nový!!: Vektor a Dimenze vektorového prostoru · Vidět víc »

Diracova notace

Diracova notace (nebo také Diracova symbolika) je způsob zápisu vektorů běžně používaný v kvantové mechanice a kvantové teorii pole.

Nový!!: Vektor a Diracova notace · Vidět víc »

Distributivita

Distributivita je v matematice, zejména v algebře, vlastnost binární operace vůči jiné binární operaci, říkající, že můžeme tuto operaci distribuovat přes jinou operaci.

Nový!!: Vektor a Distributivita · Vidět víc »

Divergence

Ve vektorovém počtu je divergence diferenciální operátor udávající zřídlovost vektorového pole.

Nový!!: Vektor a Divergence · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Vektor a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Vektor a Fyzika · Vidět víc »

Gradient (matematika)

Gradient je v obecném smyslu slova směr růstu.

Nový!!: Vektor a Gradient (matematika) · Vidět víc »

Invariance

Invariance (neměnnost) je označení pro situaci, v níž jsou jisté objekty neměnné při určitých událostech.

Nový!!: Vektor a Invariance · Vidět víc »

Kartézský součin

Ilustrace kartézského součinu A \times B množin A.

Nový!!: Vektor a Kartézský součin · Vidět víc »

Komplexní číslo

komplexní rovině. ''r'' je absolutní hodnota (norma). Komplexní čísla (z latinského complexus, složený) vznikají rozšířením oboru reálných čísel tak, aby v něm každá algebraická rovnice měla příslušný počet řešení podle základní věty algebry.

Nový!!: Vektor a Komplexní číslo · Vidět víc »

Komplexně sdružené číslo

grafické znázornění kompl. sdružených čísel V matematice se pojmem sdružené číslo komplexního čísla z.

Nový!!: Vektor a Komplexně sdružené číslo · Vidět víc »

Komutativita

Komutativita je v matematice, zejména v algebře, vlastnost binární operace spočívající v tom, že u ní nezávisí na pořadí jejích operandů.

Nový!!: Vektor a Komutativita · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Vektor a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Lieova algebra

Lieova algebra je matematická struktura, která úzce souvisí s Lieovými grupami a jejich reprezentacemi.

Nový!!: Vektor a Lieova algebra · Vidět víc »

Lineární kombinace

V matematice se pojmem lineární kombinace označuje jeden z nejzákladnějších konceptů studovaných lineární algebrou.

Nový!!: Vektor a Lineární kombinace · Vidět víc »

Lineární nezávislost

Ústředním konceptem lineární algebry je pojem lineární nezávislosti potažmo lineární závislosti vektorů z daného vektorového prostoru.

Nový!!: Vektor a Lineární nezávislost · Vidět víc »

Lorentzova transformace

Lorentzova transformace je soustava rovnic umožňující pomocí souřadnic x, y, z, t nějaké události U v inerciální vztažné soustavě S vyjádřit souřadnice x', y', z', t' téže události v jiné inerciální vztažné soustavě S', která se vzhledem k původní soustavě S pohybuje rychlostí v. Podle týchž pravidel jako události se transformují i všechny ostatní čtyřvektory.

Nový!!: Vektor a Lorentzova transformace · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Vektor a Matematika · Vidět víc »

Matice

Matice o m řádcích a n sloupcích Matice je v matematice obdélníkové či čtvercové schéma čísel nebo nějakých matematických objektů – prvků matice (též elementů matice).

Nový!!: Vektor a Matice · Vidět víc »

Násobení

Násobení je jedna ze čtyř základních početních operací v aritmetice.

Nový!!: Vektor a Násobení · Vidět víc »

Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

Nový!!: Vektor a Newton · Vidět víc »

Norma (matematika)

Norma je funkce, která každému nenulovému vektoru přiřazuje kladné reálné číslo (tzv. délku nebo velikost), nulový vektor jako jediný má délku 0.

Nový!!: Vektor a Norma (matematika) · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Vektor a Nula · Vidět víc »

Orientace (matematika)

thumb Orientace nějakého vektorového prostoru je rozdělení všech jeho možných bází na kladně orientované a záporně orientované báze.

Nový!!: Vektor a Orientace (matematika) · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Vektor a Ortogonalita · Vidět víc »

Otočení

Geometrické otočení. V geometrii představuje otočení neboli rotace v eukleidovské rovině geometrické zobrazení, které je charakterizováno tím, že spojnice všech bodů s pevně zvoleným bodem, tzn.

Nový!!: Vektor a Otočení · Vidět víc »

Parciální derivace

Parciální derivace funkce o více proměnných je její derivace vzhledem k jedné z těchto proměnných, přičemž s ostatními proměnnými se zachází jako s konstantami (v tomto kontextu je tedy opakem úplné derivace, kde mohou všechny proměnné měnit své hodnoty).

Nový!!: Vektor a Parciální derivace · Vidět víc »

Přirozené číslo

Přirozeným číslem (číslem z oboru přirozených čísel) se v matematice obvykle rozumí nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3, &hellip), které lze použít k vyjádření mohutnosti (konečné) množiny (viz kardinální číslo), resp.

Nový!!: Vektor a Přirozené číslo · Vidět víc »

Polohový vektor

Polohový vektor Polohový vektor (též průvodič nebo rádiusvektor) je spojnice počátku soustavy souřadnic a hmotného bodu s orientací k hmotnému bodu.

Nový!!: Vektor a Polohový vektor · Vidět víc »

Pythagorova věta

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v euklidovské rovině.

Nový!!: Vektor a Pythagorova věta · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: Vektor a Reálné číslo · Vidět víc »

Rotace (operátor)

Rotace je matematický operátor definovaný pro vektorové funkce n proměnných, který v každém bodě udává lokální míru rotace (otáčení) definované tímto polem.

Nový!!: Vektor a Rotace (operátor) · Vidět víc »

Rovnoběžník

Rovnoběžník Rovnoběžník (parallelogrammum, někdy též r(h)omboid; ve starší české literatuře kosodélník) je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné.

Nový!!: Vektor a Rovnoběžník · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Vektor a Rychlost · Vidět víc »

Sčítání

Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice.

Nový!!: Vektor a Sčítání · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Vektor a Síla · Vidět víc »

Skalár

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je v daných jednotkách plně určena jediným číselným údajem.

Nový!!: Vektor a Skalár · Vidět víc »

Skalární součin

Skalární součin je v matematice zobrazení, které dvojici vektorů přiřadí číslo (skalár), které má vztah k velikosti těchto vektorů, k tzv.

Nový!!: Vektor a Skalární součin · Vidět víc »

Smíšený součin

Smíšený součin tří vektorů (v daném pořadí) trojrozměrného vektorového prostoru lze definovat jako skalární součin prvního vektoru s vektorovým součinem druhého a třetího vektoru.

Nový!!: Vektor a Smíšený součin · Vidět víc »

Směr

Slovo směr má více významů.

Nový!!: Vektor a Směr · Vidět víc »

Souřadnicový zápis tenzorových veličin

Souřadnicový zápis tenzorových veličin je způsob zápisu vektorů, tenzorů a obecněji tenzorových polí pomocí jejich složek v dané soustavě souřadnic.

Nový!!: Vektor a Souřadnicový zápis tenzorových veličin · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Vektor a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity (STR) je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem.

Nový!!: Vektor a Speciální teorie relativity · Vidět víc »

Středová souměrnost

Středová souměrnost je typ geometrického zobrazení.

Nový!!: Vektor a Středová souměrnost · Vidět víc »

Tenzor

Tenzor je v matematice objekt, který je zobecněním pojmu vektor.

Nový!!: Vektor a Tenzor · Vidět víc »

Tenzorový počet

Tenzorový počet je oblast matematiky, která studuje (a využívá) tenzorů.

Nový!!: Vektor a Tenzorový počet · Vidět víc »

Uspořádaná n-tice

Jako uspořádaná n-tice se v matematice označuje uspořádaný seznam konečného počtu n objektů (je proto možné se také setkat s pojmy jako uspořádaná k-tice apod., konkrétní varianty se pak nazývají uspořádané dvojice, uspořádané trojice atd.). Zapisuje se obvykle jako seznam těchto prvků, uzavřený do kulatých závorek.

Nový!!: Vektor a Uspořádaná n-tice · Vidět víc »

Varieta (matematika)

V matematice je varieta topologický prostor, který je lokálně podobný obecně n-rozměrnému Euklidovskému prostoru, a jsou na něm obvykle definovány tečné vektory.

Nový!!: Vektor a Varieta (matematika) · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Vektor a Vektor · Vidět víc »

Vektorová grafika

Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice.

Nový!!: Vektor a Vektorová grafika · Vidět víc »

Vektorové pole

Vektorové pole - každému bodu roviny je přiřazen vektor. Vektorové pole je v matematice a fyzice (zpravidla spojitá a dostatečně hladká) funkce přiřazující každému bodu prostoru vektor.

Nový!!: Vektor a Vektorové pole · Vidět víc »

Vektorový prostor

Vektorový prostor (též lineární prostor) je ústředním objektem studia lineární algebry, v jehož rámci jsou definovány všechny ostatní důležité pojmy této disciplíny.

Nový!!: Vektor a Vektorový prostor · Vidět víc »

Vektorový součin

Vektorový součin je v matematice binární operace vektorů v trojrozměrném vektorovém prostoru.

Nový!!: Vektor a Vektorový součin · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Aritmetický vektor, Axiální vektor, Hermiteovsky sdružený vektor, Hermitovské sdružení, Nepravý vektor, Nulový vektor, Opačný vektor, Pravý vektor, Pseudovektor, Reprezentace vektoru, Vektorová veličina, Vektorový součet, Volný vektor, Vázaný vektor.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »